Projektu konkurss

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir saņēmusi atbalstu 4.2.3. pasākuma “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” projekta Nr. 3.4.2.3/18/I/001 “Publisko pakalpojumu pārveides metodoloģijas izstrāde un aprobācija” (turpmāk – Projekts) īstenošanas termiņa pagarināšanai līdz 2021. gada 30. jūnijam, lai pabeigtu projektā plānotās darbības, nodrošinātu pieejamā finansējuma saprātīgu un lietderīgu ieguldīšanu projekta mērķu sasniegšanai un turpinātu attīstīt pakalpojumu pārveides iespējas un pakalpojumu piegādes digitālos risinājumus.

Projekta ietvaros 2020. gada 4. ceturksnī tika veikta valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas stratēģiskā un finanšu-ekonomiskā analīze[1], kā arī sniegti priekšlikumi nākotnes risinājumam valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmai pēc administratīvi teritoriālās reformas. Ņemot vērā veiktās analīzes rezultātus un sniegtos priekšlikumus, VARAM tika izstrādāts un š.g. 25. martā Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts Konceptuālais ziņojums “Par jaunu valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmu”[2]. Konceptuālajā ziņojumā sniegti secinājumi par valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanu un Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru (turpmāk – VPVKAC) darbību, aprakstīta jauna valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēma, piedāvātas divas finanšu alternatīvas šīs sistēmas ieviešanai un veikts izvērtējums par valsts un pašvaldību budžetu.

Lai sekmīgi īstenotu konceptuālā ziņojuma ieviešanu, VARAM sadarbībā ar nozares ministrijām, kuras pašas vai kuru padotībā ir valsts pārvaldes pakalpojumu turētāji, nepieciešams izstrādāt un apstiprināt valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas ieviešanas plānu. Plāna izstrādes ietvaros paredzēts veikt iestāžu un to pakalpojumu, ko iestādes sniedz klientiem, izmaksu analīzi, izstrādāt izmaksu aprēķina modeli un sagatavot ieteikumus iestādēm pakalpojumu pārbūves pārejas plāna izveidei, identificējot resursus, kurus iestādēm jāspēj transformēt vai optimizēt. Pakalpojumu pārbūves ieviešanas plāna izstrāde klientu apkalpošanas funkciju optimizācijai tiek veikta š. g. 1. un 2. ceturksnī Projekta ietvaros, piesaistot ārpakalpojuma sniedzēju un sadarbojoties ar 3 iestādēm, no kurām tiks iegūti analīzei un ieteikumu izstrādei nepieciešamie dati un cita veida informācija, kas būtiska pakalpojumu izstrādē un sniegšanā klientiem.

 


[1] Valsts pārvaldes pakalpojumu nodrošināšanas sistēmas stratēģiskās un finanšu-ekonomiskās analīzes veikšana. 2020. Pieejams: https://www.varam.gov.lv/lv/petijumi-publisko-pakalpojumu-pilnveides-joma

[2] Konceptuālais ziņojums pieejams: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40500053