Piektdien, 22.05.2020. stājās spēkā Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) granta programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” (turpmāk - programma) līgums starp Finanšu ministriju un Finanšu instrumentu komiteju, ko izveidojusi Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā programmas apsaimniekotājs īstenos EEZ finanšu instrumenta programmu, kurā paredzēts līdz 2024. gada pavasarim sniegt ieguldījumu uzņēmējdarbības vides attīstībā reģionos, veicināt labas pārvaldības principu ieviešanu Latvijas pašvaldībās, atbalstīt patvēruma meklētāju integrāciju, uzlabojot infrastruktūru Ropažu pašvaldībā, kā arī atbalstīt profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanu Latvijas reģionos.

Uzņēmējdarbības atbalstam reģionālā un vietējā līmenī tiks īstenoti pieci plānošanas reģionu projekti, kuru ietvaros tiks stiprināta Latvijas pašvaldību kapacitāte uzņēmējdarbības atbalsta un investīciju piesaistes jautājumos, kā arī sekmēta jauniešu uzņēmējdarbības attīstība reģionos. Savukārt, īstenojot neliela apjoma grantu shēmas projektu iesniegumu konkursu uzņēmēju jaunu ideju īstenošanai, tiks sniegts atbalsts nodarbinātības veicināšanai Latgales reģionā.

Labas pārvaldības jomas ietvaros tiks īstenoti divi projekti. Latvijas Pašvaldību savienība īstenos aktivitātes pašvaldību sadarbības veicināšanai un publisko pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, savukārt Ropažu novada pašvaldībā ciešākai patvēruma meklētāju integrācijai un daudzkultūru dialoga veidošanai tiks uzlabota sporta un brīvā laika infrastruktūra.

Profesionālās laikmetīgās mākslas un kultūras produktu radīšanai un pieejamībai Latvijas reģionos tiks organizēts atklātais projektu iesniegumu konkurss divās kārtās.

Programmas ieviešanu nodrošinās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sadarbībā ar Kultūras ministriju. Divpusējo attiecību stiprināšanā sniegs ieguldījumu divi programmas donorvalsts partneri - Norvēģijas Vietējo  un reģionālo varas iestāžu asociācija un Norvēģijas Mākslas padome.

Programmas tiesiskā regulējuma nodrošināšanai un programmas ieviešanas uzsākšanai patlaban tiek izstrādāti Ministru kabineta noteikumi, kurus plānots iesniegt Ministru kabinetā izskatīšanai 2020.gada rudenī.