Preses relīzes

Parīze, 2019.gada 24.aprīlī – Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (ESAO) darba grupas sanāksmē apstiprina ESAO sagatavoto Latvijas Vides raksturlielumu pārskatu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) valsts sekretāra vietnieces vides aizsardzības jautājumos Aldas Ozolas vadītā Latvijas delegācija Parīzē uzklausīja ESAO sagatavoto Latvijas Vides raksturlielumu pārskatu (Environmental Performance Review) un aizstāvēja Latvijas pozīciju par vides aizsardzības jautājumiem. ESAO Vides raksturlielumu pārskata mērķis ir palīdzēt valstīm novērtēt progresu nacionālo un starptautisko vides saistību īstenošanā, veicināt valstu savstarpējo sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī sniegt neatkarīgas, uz faktiem balstītas un mērķtiecīgas rekomendācijas tālākai vides snieguma uzlabošanai.

Ziņojumā pozitīvi novērtētas Latvijas vides pārvaldības institūcijas, kā arī sabiedrības līdzatbildības veicināšana. Tiek vērtēts, ka Latvijas sabiedrībai tiek sniegtas plašas iespējas iesaistīties lēmumu pieņemšanas procesos par vides jautājumiem un tai ir praktiski neierobežota pieeja vides informācijai. Kā labi attīstīta raksturota arī ietekmes uz vidi novērtējuma sistēma un atzinīgi vērtēta Latvijas iespēja paātrināt pāreju uz oglekļa mazietilpīgu un zaļu ekonomiku.

Alda Ozola – “Šajā politikas plānošanas periodā būtiski pievērsties gaisa piesārņojuma samazināšanai, ūdens saimniecības infrastruktūras un atkritumu apsaimniekošanas sakārtošanai, kā arī dabas resursu saglabāšanai. ESAO ekspertu rekomendācijās uzsvērta nepieciešamība pēc starpsektoru koordinācijas ilgtspējīgas ekonomikas nostiprināšanā – salāgojot nacionālā un vietējā līmeņa ūdens saimniecības un atkritumu jomu politiku, iesaistot pašvaldības, kā arī integrējot bioloģisko daudzveidību mežsaimniecības, lauksaimniecības zivjsaimniecības un tūrisma plānošanā.”

Latvijas Vides raksturlielumu pārskatā padziļināti analizēts sniegums pārejā uz aprites ekonomiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

ESAO secinājumi par Latvijas vides sniegumu un rekomendācijas sniegs būtisku pienesumu Latvijas vides politikas turpmākajā izstrādē un valsts ilgtspējīgā attīstībā, kā arī sniegs ieguldījumu Latvijas Nacionālā attīstības plāna un Vides politikas pamatnostādņu izstrādē pēc 2020.gada, veicinot to atbilstību Latvijas starptautiskajām vides saistībām.

ESAO Vides raksturlielumu novērtējuma secinājumus un ieteikumus Latvijai plānots oficiāli publicēt un prezentēt 29.maijā, kad Rīgā ieradīsies ESAO ģenerālsekretārs Anhels Gurija (Angel Gurria) Latvijas vides snieguma novērtējuma ietvaros padziļināti tiek analizēts progress virzībā  uz aprites ekonomiku un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanā.

Tālākai uzziņai:
Informācija par ESAO Latvijas Vides snieguma novērtējumu (latviešu valodā) –http://www.oecd.org/env/country-reviews/EPR_LATVIA_review_process_brochure_latvian.pdf
ESAO tīmekļvietne par valstu vides raksturlielumu (angļu valodā) - http://www.oecd.org/env/country-reviews/

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv