1

Parīzes Klimata pārmaiņu konferences (30.11.2015 – 12.12.2015) ietvaros Latvijas pārstāvji organizēja un piedalījās Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” aktivitātē – papildus pasākumā (side-event), kura galvenā tēma bija siltumnīcefekta gāzu inventarizācijas sistēmas nozīme klimata politikas plānošanā (‘’GHG inventory systems – basis for policy planning’’).

Pasākumā ar prezentācijām uzstājās Latvijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija), Norvēģijas (Projekta partneri - Norvēģijas Vides aģentūra (NEA)), Igaunijas (Igaunijas Vides ministrijas) un Lietuvas (Lietuvas Vides ministrijas) pārstāvji, un tas bija atvērts visiem Klimata pārmaiņu konferences apmeklētājiem. Pasākuma dalībnieki informēja klausītājus par nacionālās inventarizācijas sistēmas nozīmi un tās darbības piemēriem (Igaunija), par inventarizāciju kā pamatu klimata politikas veidošanai (Latvija), par inventarizāciju kā avotu klimata pārmaiņu samazināšanas īstenošanas izvērtēšanai (Lietuva), kā arī par inventarizācijas nozīmi klimata pārmaiņu samazināšanas politikas plānošanā (Norvēģija). Pasākuma mērķauditorija bija pārsvarā attīstības valstu pārstāvji, kuriem pirms Parīzes nolīguma pieņemšanas nebija juridiski saistoša pienākuma uzturēt savu inventarizācijas sistēmu. Tā kā ar Parīzes nolīgumā noteikts, ka inventarizācijas sistēma ir jāuztur visās valstīs – (nacionālais inventarizācijas ziņojums ANO Vispārējās Konvencijas par klimata pārmaiņām sekretariātam ik gadu būs jāiesniedz arī attīstības valstīm) – šis Projekta ietvaros rīkotais pasākums veicināja izpratni par nacionālās inventarizācijas sistēmas funkcionēšanas principiem un tās nozīmi klimata politikas plānošanā.

Pasākuma dienas kārtība pieejama šeit: [pdf]
Prezentācijas no pasākuma pieejamas šeit (angļu valodā): [pdf]
Parīzes nolīguma teksts pieejams šeit (angļu valodā): [pdf]


 1

Prezentāciju sniedz I.Prūse – VARAM Klimata pārmaiņu departamenta direktore

1

Prezentāciju sniedz A.Rosland – NEA Klimata departamenta direktors