Preses relīzes

2014. gada 16. decembrī  plkst. 13:00 Daugavpilī, viesnīcas „Hotel Dinaburg” telpās  notiks projekta „Pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas „Augšdaugava-Braslavas ezeri” izveide un priekšnoteikumu radīšana tās integrētai pārvaldībai” (Pārrobežu daba) rezultātu izvērtējuma seminārs.

Tuvojas noslēgumam Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Pārrobežu daba”. Tā ietvaros projekta īstenotāji astoņpadsmit mēnešu garumā ir strādājuši pie pārrobežu aizsargājamās dabas teritorijas statusa nostiprināšanas, tās dabas vērtību popularizēšanas un kopīgas pārvaldes koncepcijas izstrādes divām blakus esošām īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – aizsargājamo ainavu apvidum „Augšdaugava” Latvijā un nacionālajam parkam „Braslavskije ozjora” Baltkrievijā.

Projekta rezultātā sabiedrībai un teritorijas apmeklētājiem ir iespēja labāk iepazīt pārrobežu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vērtības gan ceļojot virtuāli, gan apmeklējot Dabas informācijas centru ekspozīcijas Naujenē un Braslavā, gan ar informatīvo materiālu starpniecību. Savukārt īpaši aizsargājamo teritoriju pārvaldes institūcijas un apsaimniekotāji abās valstīs ir ieguvuši kopīgi izstrādātu Pārvaldības plānu, kas noteiks turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izpēti dabas aizsardzības jomā.

Projekta rezultātu izvērtējuma semināra mērķis ir iepazīstināt aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava” ietilpstošās pašvaldības, valsts institūcijas, kā arī visus interesentus ar projekta sasniegumiem, dalīties pārrobežu sadarbības projektu īstenošanas pieredzē, izvērtēt rezultātus un iezīmēt nākotnes vīzijas turpmākai rīcībai.

Semināra laikā būs apskatāma arī fotoizstāde „Zili zaļā galerija”, kurā apkopti gan fotokonkursa „Mana Augšdaugava” labākie darbi, gan Latvijas un Baltkrievijas dabas ekspertu iemūžinātie mirkļi.

attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārrobežu aizsargājamā dabas teritorijā „Augšdaugava-Braslavas ezeri” ietilpstošais dabas parks "Daugavas loki". Foto: A.Soms

Informāciju sagatavoja:
Irēna Muskare
Projekta "Pārrobežu daba" vadītāja
Dabas aizsardzības pārvalde
Tālr. 26313500, e-pasts: irena.muskare@daba.gov.lv

 

Projekts tiek realizēts Latvijas-Lietuvas-Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma 2007-2013.gadam Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Dabas aizsardzības pārvalde un tas nekādā veidā nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.