Sabiedrības līdzdalība

1.

Dokumenta veids

Likumprojekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

  • Sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonu apsaimniekotāji – 11 komersanti;
  • Pašvaldības – 43;
  • Atkritumu tirgotāji un atkritumu apsaimniekošanas starpnieki – 111 komersants;
  • Depozīta iepakojuma sistēmas operators – 1 komersants;
  • Videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekotāji – 4 komersanti;
  • Komersanti, kuriem derīgas licences metālu atgriezumu un lūžņu iepirkšanai – 66 komersanti;

Visi sadzīves atkritumu radītāji Latvijā – fiziskās un juridiskās personas.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Likumprojektā “Grozījumi Atkritumu apsaimniekošanas likumā” (turpmāk - Likumprojekts) tiek precizēta kārtībā, kādā atkritumu apsaimniekošanas reģionā ietilpstošās pašvaldības izstrādā reģionālo atkritumu apsaimniekošanas plānu, kā arī  reģionālo atkritumu apsaimniekošanas centru (turpmāk – RAAC) izveidošanas kārtība un funkcijas, precizētas prasības administratīvajai atbildībai par pārkāpumiem atkritumu apsaimniekošanas jomā, precizētas prasības finanšu nodrošinājuma piemērošanai atkritumu apsaimniekotājiem, atkritumu tirgotājiem un atkritumu apsaimniekošanas starpniekiem. Papildus Likumprojekts precizē atkritumu apsaimniekošanas uzraudzības kārtību.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Ministru kabineta noteikumu projektu plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē 2021. gada 23. septembrī.

7.

Dokumenti

Likumprojekts, anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Sabiedrības pārstāvji var līdzdarboties:

1. rakstiski iesniedzot viedokli, iebildumus un priekšlikumus par izstrādāto likumprojektu līdz 2021.gada 13.septembrim;

2. piedaloties tiešsaistes sanāksmē par izsludināto likumprojektu 2021.gada 7.septembrī plkst.13.00 MS Teams vidē.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Viedokli, iebildumus un priekšlikumus lūgums iesniegt līdz 2021. gada 13.septembrim, nosūtot tos uz elektroniskā pasta adresi ilze.donina@varam.gov.lv. Iesniedzot viedokli, iebildumus vai priekšlikumus par Ministru kabineta noteikumu projektu, jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, institūcijas nosaukums, kuru pārstāv (ja tāda ir), adrese, tālruņa numurs un elektroniskā pasta adrese.

Dalību 2021.gada 7.septembra tiešsaistes sanāksmei pieteikt līdz 2021.gada 6.septembra plkst.18.00, nosūtot sanāksmes dalībnieka e-pasta adresi uz elektroniskā pasta adresi ilze.donina@varam.gov.lv

10.

Cita informācija

Nav

11.

Atbildīgā amatpersona

Ilze Doniņa, tālr. 67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv