NFI projekts
logo medium

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam

Šis dokuments ir VARAM organizētā iepirkuma „Publisko individuālo un valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums atbilstoši apdzīvojumam” 2.daļas „Valsts administratīvo pakalpojumu klāsta izvērtējums” gala atskaite, kuras mērķis ir sniegt rezultātu atspoguļojumu par izvērtējuma ietvaros veiktajiem darbiem.

Dokumenta ietvaros ir sniegts darba tvērumā esošo valsts pārvaldes iestāžu filiāļu izvietojuma analīze, kā arī potenciālo izmaiņu modeļa analīze, t.sk. priekšlikumi nepieciešamo kapitālieguldījumu un uzturēšanas izmaksu apjomam no valsts un pašvaldību budžeta viedokļa. Dokumenta pielietojuma joma ir valsts publisko pakalpojumu plānošana un reformēšana.

Izvērtējums tiek veidots kontekstā ar vairākiem darbības politikas virzieniem, kurus paredz VARAM izstrādātās Reģionālās politikas pamatnostādnes 2013.-2019.gadam, kā arī Publisko pakalpojumu attīstības koncepcija. Minētās pamatnostādnes paredz Latvijas reģionālās attīstības plānošanā un teritoriju atbalsta pasākumos turpmāk plašāk ieviest teritoriālo pieeju (paredzot publisko pakalpojumu pieejamību atbilstoši teritoriju apdzīvojuma blīvumam). Šajā izvērtējumā tiek analizētas konkrētu reformu iespējas un ietekme.

Izvērtējuma izstrāde finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 1.aktivitātes „Plānošanas reģionu kapacitātes stiprināšana reģionālās attīstības plānošanas dokumentu izstrādei” līdzekļiem.

Vairāk informācijas par izvērtējuma rezultātiem: Jānis Glazkovs, VARAM Publisko pakalpojumu departamenta Vienas pieturas aģentūras nodaļas vadītājs (66016539, janis.glazkovs@varam.gov.lv).

VARAM projektu īsteno sadarbībā ar Kurzemes, Vidzemes, Rīgas, Zemgales un Latgales plānošanas reģioniem, kā arī biedrību „Urban Institute”. Projekta partneri Norvēģijā: Norvēģijas Pašvaldību un modernizācijas ministrija, Oplannes (Oppland) reģionālā pašvaldība, Estfollas reģionālā pašvaldība un Eustagderes (Aust-Agder) reģionālā pašvaldība. Projekta mērķis ir stiprināt Latvijas vietējo pašvaldību un plānošanas reģionu teritorijas attīstības plānošanas kapacitāti, kā arī izstrādāt reģionāla un valsts līmeņa teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektus.

Ar izvērtējuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit.