logo

2017.gada 22.-24.maijā  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā  Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ) programmas “Nacionālā klimata politika” apsaimniekotājs Vroclavā piedalījās Polijas EEZ vides programmu noslēguma konferencē "Together for the Green Environment – EEA and Norway Grants in Poland".

Pasākumu organizēja Polijas Vides ministrija sadarbībā ar Norvēģijas Ūdens resursu un enerģijas direktorātu un tajā piedalījās arī pārstāvji no Islandes, kā arī programmu apsaimniekotāji no Igaunijas, Lietuvas, Slovēnijas un Grieķijas.

Pasākuma pirmajā dienā dalībnieki apmeklēja Vroclavas ūdenssaimniecības izveidoto centru “Hydropolis” ar mērķi izglītot sabiedrību par ūdens lomu uz planētas Zeme un arī Visumā.

attēls

Pasākuma dalībnieki apmeklē centru “Hydropolis”

Nākamajā dienā norisinājās konference, kurā Polijas Vides ministrija informēja par trīs EEZ un Norvēģijas finanšu instrumentu vides programmu ieviešanas rezultātiem Polijā, nododot zināšanas, pieredzi, tehnoloģijas un labo praksi pasākuma dalībniekiem. Vides programmu ietvaros tika īstenoti vairāk nekā 240 projekti par kopējo finansējumu 176,8 miljoni euro. Programmas bija vērstas uz bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību, vides monitoringa un kontroles uzlabošanu, kā arī energoefektivitāti un atjaunojamo energoresursu veicināšanu.

attēls

Konferences prezentācijas

Pasākuma noslēgumā tika apmeklēts projektu labās prakses piemērs Sudetu izglītības centrā. Projekta mērķis bija izglītot par ekoloģisko filosofiju lauku teritorijās. Sudetu izglītības centrā tika izstrādāti apmācību materiāli, lai veicinātu centra apmeklētāju zināšanu pieaugumu un rosinātu vairāk domāt par vidi ikdienā.

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI programmas “Nacionālā klimata politika” papildu pasākumu ietvaros.