2015.gada 8.- 11.septembrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ FI) 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotāja pārstāvji piedalījās kontaktu veidošanas un apmācību vizītē “Ūdens apgāde Alentežo reģionā” Portugālē.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no VARAM, Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta, Norvēģijas Ūdens resursu un enerģētikas direktorāta, Portugāles Vides aģentūras, Lisabonas Universitātes, Portugāles uzņēmuma AS EDIA, Igaunijas Vides ministrijas, Slovākijas ministru kabineta, Ungārijas Reģionālais vides centra, Rumānijas Vides, ūdens un mežu ministrijas.

Apmācību brauciens sniedza pilnvērtīgu informāciju par vienu no lielākajām un sarežģītākajām ūdens apgādes sistēmām Eiropā. Pieredzes pasākuma dalībnieki varēja pārliecināties par vides ievainojamību un to, ka lietderīgāk ir savlaicīgi ieguldīt līdzekļus preventīvajos pasākumos klimata pārmaiņu novēršanai. Tāpat VARAM pārstāvji guva informāciju par to, kā citās valstīs praktiskā veidā notiek pasākumi klimata pārmaiņu adaptācijai un kā adaptācijas pasākumi veicina attiecīgo teritoriju un reģionu attīstību.

Lai arī ilgstošs sausums Latvijā nav nozīmīga problēma, tomēr, temperatūrai turpinot paaugstināties, tiek prognozēts, ka Latvijā sausuma periodi nākotnē varētu būt arvien biežāki. Citu valstu pieredze dažādu problēmu risināšanā ir nozīmīga, lai, saskaroties ar līdzīgām problēmām, varētu tikt rasti labākie risinājumi, kā arī kā varētu izvairīties no tām, veicot preventīvus pasākumus.

attēls

Alkevas dambis un ūdens apgādes sistēma

Pieredzes apmaiņas pasākuma dalībniekiem tika dota iespēja sniegt interviju videomateriāla par pieredzes apmaiņas pasākumu un īstenotajām EEZ adaptācijas programmām sagatavošanai. Līdz ar to, ar VARAM īstenoto EEZ programmu tiks iepazīstināta plašāka auditorija. 

attēls

Pasākuma dalībnieku kopbilde

Vizītes laikā tika dibināti kontakti ar citu valstu pārstāvjiem gan no EEZ finanšu instrumenta donorvalsts Norvēģijas, gan arī saņēmējvalstīm Portugāles, Slovākijas, Igaunijas, Ungārijas un Rumānijas. Arī šajās saņēmējvalstīs tiek īstenotas klimata pārmaiņu pielāgošanās programmas, un šo saņēmējvalstu pārstāvji izteica konceptuālu atbalstu kopīgu pieredzes apmaiņas pasākumu īstenošanai EEZ finanšu instrumenta ietvaros.

Pasākumā tika nodibināti gan jauni kontakti turpmākai sadarbībai klimata jomā, gan arī nostiprināti kontakti ar institūcijām ar, kurām sadarbība jau izveidota iepriekš. Šī pieredzes apmaiņa sniedza padziļinātāku izpratni par ūdens apgādes sistēmas risinājumiem sausuma skartajos reģionos, par ūdens apgādes sistēmas ietekmi uz apkārtējo vidi un reģiona attīstību.

Vairāk informācijas par Alkevas projektu skatīt: http://www.alqueva.com.pt/en/

Pieredzes apmaiņas pasākums notika EEZ FI papildu pasākumu ietvaros.