logo

2014.gada 6. un 7.oktobrī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) un Valsts reģionālās attīstības aģentūras kā Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta (turpmāk – EEZ FI) 2009.-2014.gada perioda programmas „Nacionālā klimata politika” apsaimniekotāja pārstāvji piedalījās pieredzes apmaiņas pasākumā ar Ungārijas Reģionālo vides centru centrālajai un Austrumeiropai (turpmāk – RVC) par EEZ FI administrēšanu  un klimata politikas ieviešanu.

attēls

Tikšanās laikā starp Latvijas un Ungārijas delegācijas pārstāvjiem

Pasākumā piedalījās VARAM, Valsts reģionālās attīstības aģentūra, RVC, Ungārijas meteoroloģijas dienests, Ungārijas Ģeoloģiskā un ģeofizikālā institūta Nacionālais adaptācijas centrs, Sentendres pilsētas pašvaldība, Tatas pilsētas pašvaldība un Morahalomas pilsētas pašvaldība.

VARAM un RVC pārstāvji tikšanās laikā pārrunāja Ungārijas un Latvijas EEZ FI programmu īstenošanu, klimata pārmaiņu un adaptācijas politiku, kā arī RVC prezentēja praktiskus klimata pārmaiņu pielāgošanās risinājumus Ungārijā. Tāpat Ungārijas kolēģi dalījās pieredzē ar metodiskajām pieejām klimata datu apkopošanai un analīzei un klimata pārmaiņu prognožu un scenāriju modelēšanai. Pasākuma laikā Latvijas delegācijas pārstāvji arī tika iepazīstināti ar praktisku pretplūdu aizsardzības pielāgošanās piemēru – pārvietojamu dambi, kas saglabā pilsētvides ainavu applūstošās teritorijās un tiek uzstādīts tikai plūdu laikā pilsētas aizsardzībai.

attēls

Tikšanās laikā starp Latvijas un Ungārijas delegācijas pārstāvjiem

Iepazīstoties ar Ungārijas programmas saturu, projektiem un klimata politiku, tika rastas kopīgas intereses, kā arī apspriesti līdzīgu problēmu risinājumi. Piemēram, kā līdzīgas problēmas abās valstīs tika konstatētas sabiedrības nepietiekamās zināšanas klimata pārmaiņu jomā un apgrūtināta vides datu apmaiņa starp atbildīgajām institūcijām. Kā vienu no risinājumiem datu apmaiņas pilnveidošanai uzņemošā puse saskatīja izmaiņas likumdošanā, bet sabiedrības zināšanu uzlabošanai ir nepieciešams vairāk informēt to par klimata pārmaiņu seku rezultātā radītajiem zaudējumiem.

attēls

Apskatot pārvietojamo dambi Sentendrē

Pasākumā tika nodibināti jauni kontakti, lai turpmāk sadarbotos pētījumu darba uzdevumu veidošanā un apmācību semināru organizēšanā. Šī pieredzes apmaiņa sniedza padziļinātāku izpratni par EEZ FI klimata programmu īstenošanu un uzraudzību citās EEZ FI saņēmējvalstīs, kā arī stiprināja divpusējās attiecības starp abām valstīm.

Pieredzes apmaiņas pasākums un dalība konferencē notika EEZ FI papildu pasākumu ietvaros.