Līdz 2017. gada 30. jūnijam Latvijā ir jāizstrādā Nacionālā klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģija (turpmāk – Stratēģija). Šāda veida pielāgošanās politikas dokuments Latvijā tiek izstrādāts pirmo reizi, tādēļ Stratēģijas sagatavošanas procesā nozīmīgi ir dalīties pieredzē un zināšanās, kā arī apmainīties viedokļiem gan ar nozaru ministriju, gan zinātnisko institūciju  pārstāvjiem, gan Stratēģijas izstrādē iesaistītajiem ārvalstu un vietējiem  ekspertiem. Lai nodrošinātu starpnozaru un starpinstitūciju sadarbību, kā arī gūtu zināšanas no ārvalstu ekspertiem, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” projekta “Priekšlikuma izstrāde Nacionālajai klimata pārmaiņu pielāgošanās stratēģijai, identificējot zinātniskos datus un pasākumus pielāgošanās klimata pārmaiņām nodrošināšanai, kā arī veicot ietekmju un izmaksu novērtējumu” ietvaros, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir organizējusi četrus ekspertu pieredzes apmaiņas seminārus:

 • Š.g. 19.-20. maijā norisinājās ekspertu seminārs “Klimata pārmaiņu scenāriji Latvijai”, kura mērķis bija pieredzes un zināšanu apmaiņa saistībā ar klimata pārmaiņu novērtēšanu – nākotnes klimata pārmaiņu scenāriju datu sagatavošanu un modelēšanu, analīzi un interpretāciju. Seminārā tika skaidrota ilgtermiņa klimata pārmaiņu prognožu nepieciešamība un nozīme pielāgošanās klimata pārmaiņām politikas attīstīšanā un ieviešanā. Seminārā piedalījās ārvalstu eksperti no Norvēģijas Klimata pakalpojumu centra un Meteoroloģijas institūta, un Somijas Meteoroloģijas institūta, kā arī vietējie eksperti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas u.c.
   1 
  Foto: E. Forland (Norvēģijas Meteoroloģijas institūts) iepazīstina ar Norvēģijas pieredzi  klimata pārmaiņu novērtēšanā
   1
  Foto: Semināra dalībnieki piedalās diskusijā par pašreizējām klimata pārmaiņām un to novērtēšanu

  Semināra dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit. 
 • Š.g. 23. maijā norisinājās ekspertu seminārs “Pielāgošanās monitoringa sistēmas attīstība”, semināra mērķis bija pieredzes un zināšanu apmaiņa saistībā ar klimata pārmaiņu pielāgošanās monitoringa sistēmas izveidi. Seminārā ar savu pieredzi un zināšanām dalījās ārvalstu eksperti no Igaunijas Vides pētījumu centra, Lielbritānijas Klimata pārmaiņu komitejas, Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta, Norvēģijas Vides aģentūras un Somijas Meteoroloģijas institūta, kā arī vietējie eksperti no Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra, Satiksmes ministrijas, Zemkopības ministrijas, Ekonomikas ministrijas u.c. 
   1
  Foto: D.Thompson (Lielbritānijas Klimata pārmaiņu komiteja) iepazīstina ar Lielbritānijas pieredzi pielāgošanās pasākumu novērtēšanā
   1
  Foto: H.Tuomenvirta (Somijas Meteoroloģijas institūts)  iepazīstina ar Somijas pieredzi   pielāgošanās monitoringa sistēmas izveidē

  Semināra dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit. 
 • Š.g. 1. jūlijā norisinājās ekspertu seminārs “Metodoloģiskās pieejas risku un ievainojamības novērtēšanai”, kura mērķis bija pieredzes un zināšanu apmaiņa saistībā ar klimata pārmaiņu ietekmju un risku novērtēšanu, novēršanu un pārvaldību, lai pielāgotos klimata pārmaiņām. Seminārā ar praktisko pieredzi un pieejām klimata pārmaiņu risku novērtēšanā un pārvaldībā dalījās ārvalstu eksperti no Norvēģijas Civilās aizsardzības direktorāta un Norvēģijas Bioekonomikas izpētes centra, kā arī vietējie eksperti no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Latvijas Universitātes, Jelgavas pilsētas Pašvaldības operatīvās informācijas centra, AS “Sadales tīkls”, AS “Latvenergo”. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar sākotnēji identificētajiem klimata pārmaiņu riskiem galvenajās Latvijas nozarēs, kā lauksaimniecība un mežsaimniecība, ainavu plānošana un tūrisms, veselība un labklājība, bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi.

  Semināra dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit.
 • Š.g. 15. septembrī norisinājās ekspertu seminārs “Pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu identificēšana un izmaksu – ieguvumu analīze”, kura mērķis bija pieredzes un zināšanu apmaiņa ar norvēģu un vietējiem ekspertiem par izmaksu efektīvu pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumu analīzi un piemērošanu ilgtermiņā Latvijas klimatiskajiem apstākļiem. Seminārā ar pieredzi dalījās norvēģu eksperti no Norvēģijas Transporta ekonomikas institūta un Norvēģijas Svalbāras universitātes centra, kā arī tika prezentēti un pārrunāti nozaru ekspertu identificētie un novērtētie pielāgošanās klimata pārmaiņām pasākumi un indikatori ainavu plānošanā un tūrismā, bioloģiskajā daudzveidībā un ekosistēmu pakalpojumos, lauksaimniecībā un mežsaimniecībā,  veselībā un labklājībā.
   1
  Foto: N. R. Sælthun (Norvēģijas Svalbāras universitātes centrs) iepazīstina ar Norvēģijas pieredzi pielāgošanās pasākumu novērtēšanā
   1
  Foto: J. Gūža (SIA “Baltkonsults”) iepazīstina ar rezultātiem risku un ievainojamības novērtēšanā un pielāgošanās pasākumu identificēšanā ainavu plānošanas un tūrisma jomā 

  Semināra dienas kārtība un prezentācijas pieejamas šeit.