Latvijas vides aizsardzības fonda (turpmāk – Fonds) administrācija, atbilstoši Fonda konsultatīvās padomes nolikumam (apstiprināts ar Vides ministra 2007.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr. 245), atkārtoti izsludina  pieteikšanos dalībai Fonda Konsultatīvajā padomē laika posmā no 2023.gada oktobra līdz 2025.gada oktobrim. Pieteikšanās tiek pagarināta līdz 2023.gada 10.oktobrim

Fonda konsultatīvā padome, kas darbojas saskaņā ar brīvprātības un atklātības principu, ir konsultatīva institūcija, kuras mērķis ir veicināt sabiedrības interešu ievērošanu un līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā Fonda līdzekļu sadales procesos.

Dalībai Konsultatīvajā padomē var pieteikties biedrības un nodibinājumi, kuru mērķis saskaņā ar to statūtiem ir vides aizsardzība, kā arī ar vides izglītības un vides zinātnes attīstību saistītu institūciju deleģēti pārstāvji.

Organizācijām, kuras vēlas deleģēt pārstāvi darbam Fonda Konsultatīvajā padomē, Valsts reģionālās attīstības aģentūrā jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Iesniegums par pārstāvja deleģēšanu padomē, norādot pārstāvja un tā vietnieka kontaktinformāciju (adrese, telefona numurs, e-pasta adrese);
  2. Organizācijas lēmums, ar kuru uz diviem gadiem tiek deleģēts pārstāvis un tā vietnieks dalībai Fonda Konsultatīvajā padomē, norādot personu vārdus un uzvārdus;
  3. Biedrībām un nodibinājumiem papildus jāiesniedz statūtu kopija.

Dokumenti līdz 10.oktobrim (ieskaitot) jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrā, nosūtot dokumentus uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv ar norādi – Dalībai Latvijas vides aizsardzības fonda Konsultatīvajā padomē.

Jautājumi un informācija pa tālr: 66920495 vai e-pastu: lvaf@vraa.gov.lv