Valsts vides dienests (VVD) 2020. gada oktobrī uzņēmuma SIA “Selko īpašumi” piederošā teritorijā "Jaunskujaiņī", Ābeļu pagastā, Jēkabpils novadā konstatēja būvniecības atkritumu uzglabāšanu un būvniecības un koksnes atkritumu apglabāšanu tam neparedzētajā vietā. Par konstatētajiem pārkāpumiem teritorijas īpašnieks tika sodīts ar naudas sodu EUR 700 apmērā. 2021. gada 8.februārī uzņēmuma pārstāvis iesniedza sūdzību VVD ģenerāldirektorei, kurā lūdz atcelt lēmumu par piespriesto naudas sodu, bet pauda labprātīgu apņemšanos novērst konstatētos pārkāpumus. VVD ģenerāldirektore atzina, ka pieņemtais lēmums un naudas sods bijis pamatots, tāpēc sūdzība tiek noraidīta un lēmums atstāts negrozīts. 

VVD pārbaudes laikā iepriekš minētajā teritorijā konstatēja izraktas bedres, kurās atradās būvniecības atkritumi (betona un ķieģeļu sajaukums) un koksnes atkritumi, izbērti, izlīdzināti būvniecības atkritumi (ķieģeļu atkritumi, betona atkritumi un armatūra), kā arī uz ķieģeļu atkritumiem uzbērta teritorijā iegūtā grants, aptuveni 30-50 cm augstumā. Uzņēmuma pārstāvis skaidroja, ka pārbaudes laikā teritorijā tiek veikta koklaukuma izbūve un būvdarbos tiek izmantoti būvniecības atkritumi, tomēr uzņēmuma pārstāvis nevarēja uzrādīt dokumentus, kas apliecinātu būvdarbu veikšanas tiesiskumu. Atkritumu apsaimniekošanas likuma regulējums  pieļauj atkārtoti izmantot materiālus no būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumiem, tomēr iepriekš tos jāsagatavo atkārtotai izmantošanai, veicot atkritumu šķirošanu,  drupināšanu tam paredzētajās vietās.

Atkritumu savākšana, pārkraušana, šķirošana, uzglabāšana, reģenerācija vai apglabāšana ir atļauta tikai tam paredzētajās vietās. Uzņēmuma teritorijai nav piešķirts paredzētās vietas statuss un tam nav izsniegta atbilstoša atļauja apsaimniekot atkritumus (savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai, uzglabāšanai vai apglabāšanai). Līdz ar to uzņēmums nav tiesīgs vākt, šķirot, uzglabāt un vēl jo vairāk apglabāt atkritumus.

Par atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu atkritumu radītājam vai valdītājam — fiziskajai personai — no 70 eiro līdz 1000 eiro, bet juridiskajai personai — no 250 eiro 2800 eiro. VVD  norāda, ka prasības atbilstošai būvniecības un būvju nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanai ir noteiktas ne tikai Atkritumu apsaimniekošanas likumā, bet arī būvniecības jomu regulējošajos normatīvajos aktos.

Informāciju sagatavoja:
Anda Zaļepska
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Valsts vides dienests
Tel.: +371 25780460
E-pasts: mediji@vvd.gov.lv

www.vvd.gov.lv