NFI projekts
logo medium

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) pasūtījuma izstrādāts metodiskais materiāls - vadlīnijas teritoriju attīstībā iesaistīto organizāciju attīstības plānošanas dokumentu izstrādei.

Minētais dokuments sagatavots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr.4.3.-24/NFI/INP-002 “Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” 2.aktivitātes „Vietējo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas kapacitātes uzlabošana” ietvaros.

Vadlīnijas un ieteikumi sagatavoti ar mērķi sniegt ieskatu potenciālajām vietējām rīcības grupām saistībā ar prasībām, ko nosaka normatīvie akti (Ministru kabineta noteikumi vietējo attīstības stratēģiju īstenošanai, kā arī Lauku attīstības programma un Zivsaimniecības rīcības programma 2014.-2020.gadam), kā arī teritoriju attīstības plānošanas pamatprincipi. Dokumentā sniegtā informācija ir apkopojums par Latvijas un citu valstu iepriekšējo labo praksi sabiedrības virzītas vietējās attīstības pieejas ieviešanā. Vadlīnijas aptver informāciju par LEADER pieeju un Sabiedrības virzītas vietējās attīstības principiem. Šī vienotā metodoloģija ļaus saistīti un integrēti izmantot fondus, lai ieviestu vietējās attīstības stratēģijas.

Vietējās attīstības stratēģiju izstrādes process tiks uzsākts 2015.gadā un tas kļūs par pamatu mērķtiecīgai Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA), Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) un citu fondu apguvei Latvijas lauku teritorijās, vietējā līmenī reaģējot uz vietējās sabiedrības identificētajiem izaicinājumiem teritorijas attīstībā.

Metodisko materiālu sagatavojusi biedrība “Latvijas Lauku forums”, sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Zemkopības ministriju.

Ar metodisko materiālu iespējams iepazīties šeit.