Preses relīzes Vides aizsardzība
Nolietoti transportlīdzekļi

Šonedēļ – no 2021. gada 5. oktobra līdz 7.oktobrim visā Latvijā norisināsies Valsts vides dienesta (VVD) īstenotā kontroles kampaņa degradētajās teritorijās, lai identificētu ar nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanu un autoservisu darbību, kā arī ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorēto siltumnīcefekta gāzu (F-gāzes) izmantošanu saistītās nelegālās darbības.

Kontroles kampaņas laikā VVD inspektori veiks pārbaudes iepriekš identificētās paaugstināta riska degradētajās teritorijās visā Latvijā. Viens no kritērijiem šo teritoriju identificēšanā bijis tuvumā esošās VAS “Latvijas valsts meži” riska zonas, kur mežos konstatēts piegružojums, t.sk. atkritumi, kas radušies autoservisu darbības rezultātā.

Kontroles kampaņas mērķis ir atklāt uzņēmumus, kas savā darbībā neievēro vides aizsardzības prasības un panākt to ievērošanu darbā. Kontroles reidu laikā pastiprināta uzmanība tiks veltīta objektiem, kur notiek nolietoto transportlīdzekļu izkomplektēšana, pārliecinoties vai un kā tiek ievērotas attiecīgai nozarei izvirzītās vides prasības, jo īpaši attiecībā uz radušos atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu. Vienlaikus kontroles kampaņas laikā vides inspektori kontrolēs, kā autoservisos  tiek veiktas darbības ar ozona slāni noārdošajām vielām un F-gāzu atbilstoša apsaimniekošana, kas ir svarīgs priekšnosacījums, lai panāktu globālās sasilšanas tempa samazināšanos cīņā ar klimata pārmaiņām.

Kampaņas laikā VVD īstenos principu “Konsultē vispirms!”, tas nozīmē, ka gadījumos, kad VVD inspektori konstatēs, ka uzņēmums veic darbību bez nepieciešamās atļaujas, uzņēmumam tiks dots laiks pārkāpuma novēršanai. Savukārt, ja pārbaudes laikā tiks konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar videi nodarīto kaitējumu, šis princips netiks piemērots.

Kopumā trīs dienu laikā (no 5. līdz 7. oktobrim) VVD inspektori veikts pārbaudes vairāk nekā 70 dažādos objektos visā Latvijā. Vidzemē pārbaudes tiks veiktas Limbažu, Alojas, Cēsu, Valmieras, Gulbenes, Madonas un Smiltenes novados, Zemgalē – Jelgavas un Dobeles novados, kā arī Jelgavā un Bauskā, Latgalē – Balvu un Ludzas novados, kā arī Daugavpilī, Kurzemē – Tukuma, Talsu un Dienvidkurzemes novados, kā arī Ventspilī, Talsos, Tukumā, Liepājā un Saldū. Tāpat kontroles kampaņas laikā vides inspektori veiks pārbaudes Rīgā un Siguldā, kā arī Siguldas novadā.

Aicinām mediju pārstāvjus klātienē piedalīties VVD pārbaudēs, lai atspoguļotu kontroles kampaņas norisi visā Latvijā. Mediju pārstāvjus aicinām pieteikt savu interesi piedalīties pārbaudēs, rakstot uz e-pastu: mediji@vvd.gov.lv vai zvanot 26417267.

Papildus informācija

Kas ir F-gāzes?

Fluorētās siltumnīcefekta gāzes (F-gāzes) ir mākslīgās gāzes, kuras nenoārda ozona slāni (kā to darīja OSNV, kuras F-gāzes aizvieto), bet tām ir augsts globālās sasilšanas potenciāls, veicinot globālo siltumnīcefektu. Siltumnīcefekta gāzu koncentrācijas palielināšanās atmosfērā ir galvenais iemesls globālajai sasilšanai. F-gāzes tiek izmantotas kā aukstumaģenti, ugunsdzēšamajos aparātos kā šķīdinātāji, izolācijas putu sastāvdaļa, bet sēra heksafluorīds (SF6) lieto kā izolācijas gāzi.

 

Kristīne Kļaveniece
Sabiedrisko attiecību vadītāja
Valsts vides dienests
Tel. +371 26417267 / e-pasts: mediji@vvd.gov.lv / www.vvd.gov.lv