VPVKAC
Dators

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija informē, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) pakalpojumus iedzīvotājiem ir iespējams saņemt kādā no Ludzas novada četriem valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC). 

Šobrīd Ludzas novadā darbojas četri VPVKAC – Ludzas, Kārsavas, Zilupes pilsētās un Blontu pagastā. Ludzas novada iedzīvotājiem Blontu pagasta VPVKAC, Kārsavas pilsētas VPVKAC un Zilupes pilsētas VPVKAC, un aprīlī arī Ludzas pilsētas VPVKAC pieejami 42 VSAA pakalpojumi: 

 1. Apdrošināšanas atlīdzība. 
 1. Apgādnieka zaudējuma pensija. 
 1. Apbedīšanas pabalsts. 
 1. Atlīdzība par adoptējamā bērna aprūpi. 
 1. Atlīdzība par aizbildņa pienākumu pildīšanu. 
 1. Atlīdzība par bērna adopciju. 
 1. Bezdarbnieka pabalsts (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti). 
 1. Bērna adopcijas pabalsts. 
 1. Bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts. 
 1. Bērna kopšanas pabalsts. 
 1. Bērna piedzimšanas pabalsts. 
 1. Brīvprātīga pievienošanās valsts sociālajai apdrošināšanai. 
 1. Ģimenes valsts pabalsts. 
 1. Informācija par dalību pensiju 2. līmenī. 
 1. Informācija par ieturējumiem no VSAA veiktajiem maksājumiem. 
 1. Informācija par ieturēto ienākuma nodokli no pensijas vai pabalsta. 
 1. Informācija par izmaksai nosūtīto pensiju, pabalstu, atlīdzību. 
 1. Informācija par pensiju 1. līmeņa kapitālu. 
 1. Informācija par piešķirtajiem VSAA pakalpojumiem. 
 1. Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru. 
 1. Informācija par reģistrēto darba stāžu līdz 1996.gadam. 
 1. Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem. 
 1. Informācija par veiktajiem VSAA maksājumiem un no tiem ieturēto ienākuma nodokli (ienākumu deklarēšanai). 
 1. Invaliditātes pensija - piešķiršana un pārrēķins (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti). 
 1. Maternitātes pabalsts. 
 1. Nesaņemtā maksājuma izmaksa VSAA  pakalpojuma saņēmēja  nāves gadījumā. 
 1. Pabalsts aizbildnībā esoša bērna uzturēšanai. 
 1. Pabalsts mirušā pensijas saņēmēja laulātajam. 
 1. Pabalsts personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana. 
 1. Pabalsts transporta izdevumu kompensēšanai personai ar invaliditāti. 
 1. Paternitātes pabalsts. 
 1. Pārmaksātās valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas. 
 1. Pensiju 2. līmeņa brīvprātīgā dalībnieka reģistrācija. 
 1. Pensiju 2.līmeņa dalībnieka izvēle par uzkrātā kapitāla mantošanu. 
 1. Pensiju 2.līmeņa dalībnieka konta izraksts. 
 1. Pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāna izvēle vai maiņa. 
 1. Personas datu vai izmaksas adreses maiņa. 
 1. Slimības pabalsts. 
 1. Speciālā valsts pensija. 
 1. Valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts. 
 1. Vecāku pabalsts. 
 1. Vecuma pensija - piešķiršana un pārrēķins (ja nav jāiesniedz apdrošināšanas stāžu apliecinoši dokumenti). 

Minētos VSAA pakalpojumus iedzīvotāji var pieteikt klātienē katrā VPVKAC gan papīra formas pieteikuma veidā, gan pēc klienta pilnvarojuma (t.sk. pilnvarotā e-pakalpojuma risinājumā). Pamata informāciju par VSAA pakalpojumiem VPVKAC darbinieki sniedz arī telefoniski un e-pastā. Ja iedzīvotājam ir pieejami elektroniskās identifikācijas rīki, VPVKAC darbinieki praktiski palīdz pieteikt VSAA pakalpojumu patstāvīgi. 

Papildus nodrošinātajiem pakalpojumiem no aprīļa vidus Ludzas novada iedzīvotāji varēs pieteikt septiņus jaunus VSAA pakalpojumus: 

 1. Atlīdzība par audžuģimenes pienākumu pildīšanu. 
 1. Dokumenti (U1/U2) bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, pārvietojoties Eiropas Savienībā. 
 1. Iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes maiņa personām, kuras saņem VSAA pakalpojumus. 
 1. Kaitējuma atlīdzība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijas gadījumā. 
 1. Pabalsts par asistenta izmantošanu personām ar I grupas redzes invaliditāti. 
 1. Pabalsts bēglim vai personai, kurai piešķirts alternatīvais statuss. 
 1. Sertifikāts vai dokuments sociāli apdrošinātās personas statusa saglabāšanai Latvijā. 
   

Kā arī Ludzas pilsētas VPVKAC plānots ieviest jaunu VPVKAC pakalpojumu – attālinātas konsultācijas ar iestādes specialistu. Ar šī pakalpojuma palīdzību iedzīvotājiem būs iespēja tiešsaistē konsultēties ar VSAA, Valsts ieņēmumu dienesta, Valsts zemes dienesta speciālistu izrunāt savu vajadzību un pieteikt pakalpojumu.  

Ludzas novada četros VPVKAC iedzīvotāji var pieteikt 88% VSAA pakalpojumu un tikai 12% pakalpojumu piesakāmi VSAA filiālē.  

VPVKAC nav pieejami šādi VSAA pakalpojumi, ņemot vērā, ka to saņemšanai ir  jāuzrāda vai jāiesniedz dokumentu oriģināli: 

 1. Atlīdzība par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ. 
 1. Dokumentu iesniegšana par personas darba stāžu līdz 1996.gadam. 
 1. Izdienas pensija. 
 1. Kaitējuma atlīdzība. 
 1. Pensionāra apliecība. 
 1. Valsts atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem.  
 1. Valsts sociālais pabalsts personai ar invaliditāti, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā vai viņa ģimenes loceklim. 

Katrā Ludzas novada VPVKAC ir izveidota datorizēta darba vieta ar interneta pieslēgumu, kas bez maksas pieejama iedzīvotājiem pašvaldības darba laikā. Ar pakalpojumu pieteikšanu saistītos gadījumos iedzīvotajiem ir pieejama arī multifunkcionāla iekārta drukāšanai, kopēšanai un skenēšanai. Ludzas novada VPVKAC kontaktinformācija pieejama šeit. 

VPVKAC ir lielākais klientu klātienes apkalpošanas tīkls valstī, kuru pārvalda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Tīkls kalpo par nozīmīgu saskares un atspēriena punktu iedzīvotāju dažādu situāciju risināšanai un jautājumu skaidrošanai. Tajā var patstāvīgi vai ar centra darbinieka palīdzību pieteikt visus valsts pārvaldes portālā – https://latvija.gov.lv/Home/ – pieejamos e-pakalpojumus, kā arī saņemt citas konsultācijas saistībā ar valsts un pašvaldību pakalpojumiem. Šajā gadā plānots pakāpeniski paplašināt teritoriālo vienoto klientu apkalpošanas centru pieejamību, lai iedzīvotāji var saņemt sev interesējošus pakalpojumus iespējami tuvu savām mājām, kā arī papildināt esošo pakalpojumu grozu – šobrīd 166 VPVKAC apkalpo 13 valsts iestādes, atbalstot 97 pakalpojumu pieteikšanu. 

Informāciju sagatavoja:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Tālr. 20200305, 67026533
e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv