VARAM īstenos programmu – “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” 23.04.2019

Rīga, 2019.gada 23. aprīlī – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) uzsāk īstenot Norvēģijas finanšu instrumenta programmu “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”(programma), kurā paredzēts risināt Latvijai nozīmīgus klimata pārmaiņu un vides jautājumus.

Ar programmas palīdzību tiks risināti klimata un vides jomās aktuāli jautājumi, īstenojot divus iepriekš noteiktos klimata pārmaiņu politikas integrācijas projektus un piesārņoto vietu sanācijas projektu atklātu konkursu.

Klimata pārmaiņas ir viens no izaicinājumiem, kas ietekmē ekonomisko un sociālo attīstību Eiropā. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, oglekļa dioksīda piesaistes saglabāšanu un vairošanu, kā arī stiprināt Latvijas klimatnoturīgumu, svarīgi turpināt darbu pie datu pieejamības uzlabošanas un uzlabot dažādu nozaru politiku integrētas plānošanas un ieviešanas efektivitāti.Vienlaikus vides aizsardzības jomā būtiska problēma ir piesārņoto vietu radītais risks cilvēkiem un videi. Latvijas piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistrā ir vairāk nekā 3,5 tūkstoši teritoriju. 

Atklātajā projektu konkursā “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” plānots atbalstīt vismaz trīs vēsturiski piesārņotu vietu sanāciju, kā rezultātā tiks attīrītas teritorijas un samazināts kaitīgās ietekmes radītais risks uz cilvēku veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību. Pēc projektu īstenošanas šīs teritorijas būs iespējams attīstīt un izmantot jauniem mērķiem.

VARAM projektā “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” paredzēts izstrādāt un ieviest dažādus instrumentus klimata pārmaiņu politikas integrācijai nozaru un reģionālajās politikās, tai skaitā izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu un elektronisko datu bāzi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm), uzlabot nacionālo brīdināšanas sistēmu un iegūt jaunākos datus par Latvijas krasta eroziju, u.c. rezultātus.

Zemkopības ministrija projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanas lauksaimniecībā” veiks pasākumus, kas uzlabos klimata politikas plānošanu un atjaunos valsts augsnes datus, tādejādi veicinot ilgtspējīgu zemes resursu pārvaldību un stiprinot spējas pielāgoties klimata pārmaiņām.

2019.gadā tiks izstrādāti programmas ieviešanas Ministru kabineta noteikumi, lai 2020.gadā VARAM varētu izsludināt projektu atklāto konkursu un uzsākt iepriekš noteikto projektu īstenošanu.

Programmas kopējais piešķīrums ir 16,5 miljoni eiro (Norvēģijas finanšu instrumenta piešķīrums 14 miljoni eiro, programmas nacionālais līdzfinansējums 2,5 miljoni eiro). Turklāt programmai papildus piešķirti 100 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm, kuru ietvaros tiks pārņemta pieredze un stiprinātas divpusējās attiecības starp Latviju un Norvēģiju. Programmas donorvalsts partneris ir Norvēģijas Vides aģentūra.

Programmas finansējums būs pieejams līdz 2024.gada pavasarim. Programmu iespējams īstenot, jo 2019.gada 23.aprīlī parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ieviešanu Latvijā.

Papildu informācija:
Sabiedrisko attiecību nodaļa
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 
Tālr. 67026533, e-pasts: prese@varam.gov.lv
www.varam.gov.lv