2020.gada 18.februārī – Šodien Ministru kabinetā apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotais noteikumu projekts “Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” īstenošanas noteikumi”. Kopējais programmas līdzfinansējums ir 16 470 588 eiro un tās ietvaros tiek atbalstītas aktivitātes klimata pārmaiņu un vides jomā.

Ar programmas palīdzību tiks risināti klimata un vides jomās aktuāli jautājumi, līdz 2024.gada 30.aprīlim īstenojot divus iepriekš noteiktos klimata pārmaiņu politikas integrācijas projektus un piesārņoto vietu sanācijas projektu atklātu konkursu.

Ministrs Juris Pūce (AP!): “Esam piesaistījuši finansējumu, lai turpinātu piesārņoto vietu sanāciju. Diemžēl vēsturiski Latvijas kartē ir radušās daudzas atzīmes par piesārņotām vietām, kas bezatbildīgas saimniekošanas dēļ ir kļuvušas par smagu mantojumu un rada nelabvēlīgu ietekmi uz vidi. Vēsturiski piesārņotu vietu sakopšana jāturpina, un to VARAM plāno darīt arī nākamajā ES fondu plānošanas periodā.”

Atklātajā projektu konkursā “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” plānots atbalstīt vēsturiski piesārņotu vietu sanāciju, kā rezultātā tiks attīrītas teritorijas un samazināts kaitīgās ietekmes radītais risks uz cilvēku veselību, vidi un bioloģisko daudzveidību. Projektu īstenošanai pieejamais līdzfinansējums ir 11 000 000 eiro, un atklāto konkursu plānots izsludināt 2020.gada martā.

Savukārt VARAM projektā “Klimata pārmaiņu politikas integrācija nozaru un reģionālajā politikā” paredzēts izstrādāt un ieviest instrumentus klimata pārmaiņu politikas integrācijai nozaru un reģionālajās politikās, tai skaitā izstrādāt reģionālo datu vākšanas un ziņošanas sistēmu un elektronisko datu bāzi par ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm (F-gāzēm), uzlabot nacionālo brīdināšanas sistēmu un iegūt jaunākos datus par Latvijas krasta eroziju, u.c. rezultātus. Programmas līdzfinansējums ir 2 182 278 eiro.

Zemkopības ministrija projektā “Ilgtspējīgas augsnes resursu pārvaldības uzlabošanas lauksaimniecībā” veiks pasākumus, kas uzlabos klimata politikas plānošanu un atjaunos valsts augsnes datus, tādejādi veicinot ilgtspējīgu zemes resursu pārvaldību un stiprinot spējas pielāgoties klimata pārmaiņām. Programmas līdzfinansējums ir 1 835 369 eiro.

Noteikumu projekts izstrādāts, pamatojoties uz Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.-2021.gada perioda vadības likumu, kas nosaka VARAM kā programmas apsaimniekotājam izstrādāt programmas īstenošanas nosacījumus un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā.