Semināros aicināti piedalīties pārstāvji no pašvaldībām, komersantiem, augstākās izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u.tml. Semināros tiks sniegta vispusīga informācija par klimata pārmaiņām pasaulē un Latvijā, kā arī, protams, par oglekļa mazietilpīgu attīstību. Semināros plānotas diskusijas par potenciālajiem Latvijas oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģijā 2050.gadam iekļaujamajiem rīcības virzieniem, to ietvaros līdz 2050.gadam sasniedzamajiem rezultātiem:

1) enerģētika un energoefektivitāte;
2) zemes apsaimniekošana;
3) patēriņš;
4) transports;
5) pētniecība un inovācijas.
Papildus, semināru dalībniekiem tiks sniegta arī aktuālākā informācija par dažādu finanšu instrumentu ietvaros pieejamo finansējumu uz oglekļa mazietilpīgu attīstību vērstu pasākumu īstenošanai.

Semināru datumi un norises vietas:

2016. gada 30. novembris – Valmiera (Vidzemes augstskola)
2016. gada 2. decembris – Daugavpils (Daugavpils universitāte)
2016. gada 13.decembris – Jelgava (Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs)
2017. gada 6.janvāris – Kuldīga (RPIVA Kuldīgas filiāle)
2017. gada 10.janvāris –  Rīga (Latvijas Nacionālā bibliotēka)

Informācija par pieteikšanos dalībai semināros: elina.reihmane@varam.gov.lv ; tel. 67026476

Oglekļa mazietilpīga attīstība nozīmē pakāpenisku pāreju uz oglekļa mazietilpīgu ekonomiku – ekonomiku, kas rada minimālas siltumnīcefekta gāzu (SEG), sevišķi oglekļa dioksīda (CO2), emisijas. Pārdomāti īstenotai oglekļa mazietilpīgai attīstībai var būt ne vien pozitīva ietekme uz klimatu un vidi, bet arī uz ekonomiku un sociālo sfēru. Atgādinām, ka tieši oglekļa mazietilpīga attīstība ir ES klimata politikā, kā arī 2015.gada nogalē apstiprinātajā Parīzes nolīgumā izvēlētais valstu turpmākās attīstības modelis.
Semināri tiek rīkoti Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada programmas “Nacionālā klimata politika” iepriekš noteiktā projekta „Nacionālās sistēmas pilnveidošana siltumnīcefekta gāzu inventarizācijai un ziņošanai par politikām, pasākumiem un prognozēm” ietvaros.