Preses relīze Vides aizsardzība

Rīga, 2021. gada 21. septembris – Šodien Ministru kabinets (MK) apstiprināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavotos noteikumu projektus, kas pašvaldībām sniedz papildu investīcijas Eiropas Savienības (ES) fondu 2014.2020.gada plānošanas periodā* 22,32 milj. eiro apjomā. Investīcijas būs pieejamas bioloģiski noārdāmo atkritumu anaerobās pārstrādes iekārtu izveidei, kā arī kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai Natura 2000 teritorijās.

MK atbalstīti VARAM sagatavotie noteikumi, kas paredz 17,48 milj. eiro investīcijas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstībai, paredzot ieguldījumus bioloģiski noārdāmo atkritumu (BNA) anaerobās pārstrādes jaudas palielināšanai Latvijā. Veikto investīciju rezultātā tiks paaugstināta BNA kopējā pārstrādes jauda Latvijā par 51 000 tonnu gadā, vienlaikus sekmējot ES atkritumu apsaimniekošanas direktīvās noteikto mērķu izpildi, īpaši attiecībā uz BNA, kā arī apglabājamo atkritumu apjoma samazināšanu.

Latvijas atkritumu apsaimniekošanas mērķi paredz veicināt atkritumu pārstrādi un sagatavošanu otrreizējai lietošanai tā, lai resursi (šajā gadījumā – pārstrādāti atkritumi) pēc iespējas tiek atgriezti atpakaļ ekonomiskajā apritē. Covid-19 pandēmijas izraisītās krīzes ietekmē būtisks kavēklis atkritumu pārstrādes sekmīgai nodrošināšanai ir tas, ka pārstrādei paredzēto atkritumu kā izejvielu pieprasījums ārvalstīs ir strauji krities. Tādēļ ir jāveicina atkritumu pārstrādes tirgus stabilizēšanās un jānodrošina, ka būtiskāko atkritumu plūsmu pārstrāde var notikt pilnvērtīgā apjomā tepat Latvijā.

REACT-EU finansējums paredzēts trīs BNA anaerobās pārstrādes projektu īstenošanai sabiedriskā pakalpojuma sniedzējiem sadzīves atkritumu apglabāšanas poligonos, kuri saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.–2028. gadam saglabās sadzīves atkritumu apglabāšanas funkciju arī turpmākajos gados, t.i. SIA “Jelgavas komunālie pakalpojumi” (poligons “Brakšķi”), SIA “Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība “Piejūra”” (poligons  “Janvāri”)  un SIA “Liepājas RAS” (poligons “Ķīvītes”).

Savukārt MK atbalstītais noteikumu projekts par jauna 5.4.3.2. pasākuma “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” īstenošanu paredz Kohēzijas fonda (KF) finansējumu 4,84 milj. eiro apmērā, pašvaldībām un to iestādēm sniedzot iespēju pieteikt projektus, plānojot jaunas infrastruktūras (takas, info zīmes, skatu laukumi u.c.) ierīkošanu Natura 2000 teritorijās vai tās modernizāciju un dzīvotņu atjaunošanas darbības (ūdens teču tīrīšana, koku kopšana u.c.). Tāpat projektos jānodrošina epidemioloģiskās drošības prasības. Maksimālais KF finansējuma atbalsts vienam projektam ir 797 500 eiro, bet minimālā KF summa ir 250 000 eiro. Īstenojot darbības, plānots, ka to dzīvotņu platība, kas saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi, būs 22 200 ha.

Papildu finansējums 17, 48 milj. EUR apmērā ir piesaistīts no Eiropas Komisijas programmas “Atveseļošanas palīdzība kohēzijai un Eiropas teritorijām” COVID-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai (REACT-EU), un tas tiek piešķirts projektu īstenošanai līdz 2023. gada beigām.

* Projektus var atlasīt un realizēt līdz 2023.gada beigām.

 

Informāciju sagatavoja: 

Sabiedrisko attiecību nodaļa 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  
Tālr. 20200305; 67026533,  
e-pasts: prese@varam.gov.lv 
www.varam.gov.lv