NFI projekts
logo medium

2015. gada 11.februārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar biedrību „Urban Institute” organizēja semināru pašvaldību pārstāvjiem par notikušajiem un plānotajiem pasākumiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanai.*

Semināra būtiskākie rezultāti – Latvijas pašvaldības ikdienā saskaras ar ļoti atšķirīgiem izaicinājumiem attīstības plānošanā, tādēļ nepieciešams īstenot daudzveidīgus kapacitātes stiprināšanas pasākumus, turpinot organizēt pieredzes apmaiņas pasākumus, uzlabojot pašvaldību savstarpējo sadarbību, iepazīstot labās prakses piemērus, pilnveidojot sabiedrības iesaistes procesus attīstības plānošanā un tml.

Ņemot vērā gūtās atziņas par pašvaldību aktuālākajām vajadzībām attīstības plānošanas kapacitātē, projekta ietvaros arī turpmāk tiks organizēti pasākumi, sniedzot pašvaldību un plānošanas reģionu ekspertiem iespēju gūt papildus zināšanas, lai īstenotu investīciju projektus un rīcības, kas veicinātu novadu, reģionu un visas Latvijas ilgtspējīgu izaugsmi.

Seminārā vienlaikus Vidzemes plānošanas reģiona projektu vadītājs Kristaps Ročāns un Liepājas pilsētas attīstības pārvaldes Ekonomikas nodaļas eksperte stratēģiskās plānošanas jautājumos Inguna Tomsone stāstīja par VARAM sadarbībā ar OECD LEED organizētajām plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas speciālistu apmācībām, kas notika 2014.gada 19.-20.martā, Parīzē.

attēls

Pēc tam biedrības „Urban Institute” direktors Jonas Buchel informēja par Latvijas vietējo kopienu un pašvaldību sadarbības stiprināšanas priekšnosacījumiem un aktivitātēm.

Biedrības „ZINIS” lektore Vita Brakovska informēja par reģionos nesen notikušo Nākotnes pilsētas spēļu rezultātiem, kā arī pašvaldību apmācību programmas „Zināšanu eņģeļi” ietvaros rastajām biznesa idejām un to īstenošanas pieredzi.

Brocēnu novada pašvaldības pārstāves dalījās pieredzē, pierādot, ka viens no sekmīgas attīstības plānošanas procesa priekšnosacījumiem ir radošums, entuziasms un komandas darbs.

Seminārā notika arī darbs grupās ar mērķi noskaidrot pašvaldību pārstāvju viedokli par nepieciešamajiem tālākiem attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšanas pasākumiem **.

Ar semināra prezentācijas materiāliem iespējams iepazīties šeit.

Ar foto galeriju no pasākuma iespējams iepazīties šeit.

* Seminārs īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.

** Darbs grupās notika par tēmām: „Teritoriju ekonomikas attīstība – resursi, specializācija un stratēģiskā plānošanas rezultātu sasniegšanai”, „Pašvaldību savstarpējā sadarbība un kopīgu projektu īstenošana, pašvaldību sadarbība ar vietējiem partneriem, reģionālo un nacionālo pārvaldes līmenī” un „Politiskā līderība: vietējo iniciatīvu veicināšana un sadarbības iesaiste lēmumu pieņemšanā.