NFI projekts
logo

Š.g. 17.-19.oktobrī tika organizēta Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību pārstāvju pieredzes apmaiņas vizīte uz Norvēģiju ar mērķi stiprināt Latvijas un Norvēģijas iestāžu un pašvaldību institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, piedaloties pieredzes apmaiņas pasākumā saistībā ar publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumiem.

No Latvijas uz Norvēģiju devās Raunas novada, Jaunpiebalgas novada, Līgatnes novada, Amatas novada, Vecpiebalgas novada, Alūksnes novada pašvaldību, Vidzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārstāvji, kuru darbs ikdienā saistīts ar publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jautājumiem attīstības plānošanā.

attēls

Vizītes laikā, tiekoties ar iestādēm, kuras ir atbildīgas par publisko ūdeņu pārvaldības jautājumiem, tika iegūta informācija par institucionālo atbildību ūdeņu pārvaldībā un kompetenču sadalījumu. Tikšanās laikā ar Norvēģijas Vides aģentūru tika gūtas jaunas zināšanas par normatīvo regulējumu ūdeņu pārvaldībā, tai skaitā par pieredzi upju baseinu pārvaldības plānu izstrādē, kas balstās uz OECD izstrādātajiem principiem ūdeņu pārvaldībai. Šādu plānu izstrādē par pamatu tiek izmantoti dati ūdeņu monitoringa, kā arī lielā mērā tiek iesaistītas arī vietējās pašvaldības un iedzīvotāju interešu grupas.

Latvijas delegācija tikās arī ar Norvēģijas ūdens resursu un enerģijas direktorāta pārstāvjiem, kur tikšanās laikā tika pārrunāti jautājumi par licencēšanas kārtību ūdeņu izmantošanai elektroenerģijas ražošanai un par pasākumiem plūdu risku novēršanai. Vizītes laikā tika apmeklētas arī Spidebergas un Askimas pašvaldības, izzinot Norvēģijas pašvaldību aktualitātes un projektus tieši publisko ūdeņu apsaimniekošanas un aizsardzības jomā saistībā ar iespējām nodrošināt iedzīvotājus ūdensapgādi un kanalizācijas pakalpojumiem, salāgojot to ar vides aizsardzību. Tāpat tikšanās laikā Norvēģijas un Latvijas pašvaldību pārstāvji pārrunāja citus pašvaldībām aktuālus jautājumus.

Ieva Kalniņa, Vidzemes plānošanas reģiona Teritorijas plānošanas nodaļas vadītāja pēc brauciena dalās sekojošās atziņās: „Arī Norvēģijas pieredze apliecināja, lai veiksmīgi varētu nodrošināt plānošanas un pārvaldības procesus, t.sk. ūdens apsaimniekošanas jomā, ir nepieciešama daudzlīmeņu pārvaldība. Šī pārvaldība paredz dažādu pārvaldes līmeņu kopīgu atbildību, kas balstās uz visām demokrātiskām izpausmēm un aktīvu dažādu iesaistīto dalībnieku pārstāvību. Norvēģijā tas tiek īstenots, tiekoties un organizējot regulāra tikšanās, kā arī diskutējot visām iesaistītajām pusēm par problēmjautājumiem nozarē. Tāpat Norvēģijai raksturīgs, ka vietējās pašvaldības ļoti vērstas uz sadarbību. Sadarbība ir novērojama pašvaldību vidū arī atsevišķu saimniecisko jautājumu risināšanā kā, piemēram, nodrošinot kopīgu ūdens apsaimniekošanas sistēmu starp divām pašvaldībām (Askimas un Spidebergas pašvaldību). Turklāt ļoti būtiski uzsvērt, ka ļoti daudzas funkcijas tiek deleģētas reģionālajam līmenim un daļa arī vietējam līmenim, jo gan reģionālais, gan vietējais līmenis ir visvairāk pietuvināti vietējai sabiedrībai, kas palīdz problēmjautājumus atrisināt viss efektīvāk. Būtiski atzīmēt arī efektīvo plūdu apzināšanas sistēmu, kas darbojas Norvēģijā.”

attēls

*Vizīte tika finansēta no Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” Divpusējās sadarbības fonda, projekta „Latvijas plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību teritoriālās attīstības plānošanas kapacitātes palielināšana un attīstības plānošanas dokumentu izstrādāšana” ietvaros.