NFI projekts
logo medium

No 2015. gada 30.marta līdz 20.aprīlim atkārtotai publiskajai apspriešanai tiek nodots Vidzemes plānošanas reģiona Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam un Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2014.-2020.gadam dokumentu projekti.

Vidzemes plānošanas reģiona ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma ir reģionālās politikas attīstības plānošanas dokumenti, kas kalpo kā vadlīnijas reģiona attīstības plānošanas dokumentu ieviešanā un reģiona vietējo attīstības plānošanas dokumentu izstrādei. Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ietver ilgtermiņa attīstības redzējumu, mērķus, prioritātes,, telpiskās attīstības perspektīvu. Attīstības programma ietver reģiona vidēja termiņa prioritātes, rīcības virzienus, uzdevumus un rīcības plānu to ieviešanai.

Dokumenti:

VPR pašreizējās situācijas analīze

VPR Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030

VPR Attīstības programma 2014-2020

VPR Attīstības programma 2014-2020. Rīcību plāns.

 

Atsauksmes iesniedzamas:

Rakstiski priekšlikumi sūtāmi pa pastu (adrese: Jāņa Poruka ielā 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101) un elektroniski Vidzemes plānošanas reģiona Teritorija plānošanas nodaļas vadītājai Ievai Kalniņai ieva.kalnina@vidzeme.lv

Sabiedriskās apspriede:

Gulbenē, 2015. gada 17. aprīlī, Gulbenes novada domē, 2. stāva zālē. plkst. 11.00.

Par līdzdalību sanāksmēs lūgums informēt, zvanot pa tālruni 64116006, 26533464, vai sūtot ziņu uz e-pastu ieva.kalnina@vidzeme.lv