Vides diena

Pasaules vides dienā, 5. jūnijā, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iepazīstina ar stāstu, kā ļoti piesārņota vieta ir pārtapusi teritorijā, kas vairs nav drauds apkārtējai videi un ko nākotnē varēs labiekārtot.

Stāsts ir par Augšdaugavas novada pašvaldības īstenoto sanācijas projektu “Vēsturiski piesārņotās vietas “Višķu profesionālās vidusskolas mazuta glabātava” sanācija Višķu pagastā” Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide" atklātā konkursa “Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana” ietvaros.

Projekta stāsts par Višķu pagasta piesārņotās vietas attīrīšanu izraudzīts no Latvijas  #OurStories (Mūsu Stāsti) kampaņā Eiropas mērogā, ko organizē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumenta birojs.

Šī gada pavasarī Višķu profesionālās skolas teritorijā ir izveidots zāliens, taču tas nebūt nav parasts. Iepriekš tur gandrīz 4 hektāru platībā kādreiz bija viena no piesārņotākajām vietām Latgales reģionā. Tā kā vieta atrodas aptuveni 500 metrus no diviem ezeriem, Luknas ezera un Višķu ezera, piesārņojums pa pazemes ūdeņiem varēja nonākt Daugavā, kas radīja būtisku vides piesārņojuma risku plašākā reģionā. Sanācijas darbu laikā no bijušās mazuta glabātavas dažādos veidos savāca un utilizācijai nodeva 6150 tonnu bīstamu, ar naftas produktiem piesārņotu atkritumu. Lai vizualizētu šo bīstamo atkritumu daudzumu, tas vidēji sastādītu 88 dzelzceļa vagonu (aptuveni 70t katrā vagonā). Mazuta glabātava tika būvēta 1960. gados tagadējā Višķu tehnikuma teritorijā, lai Višķu un Špoģu ciema iedzīvotājiem nodrošinātu siltumu centrālās apkures sistēmā. Sabrūkot bijušajai Padomju Savienībai, ir mainījušās siltumapgādes tehnoloģijas, bet mazuta un citu naftas produktu piesārņojums šajā vietā saglabājās līdz pat sanācijas darbu uzsākšanai 2022.gadā. Intensīvs sanācijas darbu posms noslēdzās šī gada pavasarī, bet attīrītajā teritorijā, kurā ir izveidots zāliens, vides uzraudzība turpināsies vēl piecus gadus.

Otrs būtisks ieguvums novada iedzīvotājiem ir iegūtās zināšanas un informācija par  vides jautājumiem un klimata pārmaiņām. Izzinošās kampaņās, konkursos un pasākumos plaši tika iesaistīti novada skolu jaunieši un bērni. Projekta partneri, biedrība “Višķu attīstībai” un norvēģu partneris “Henric Johansson Konsult”, organizēja zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumus un sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņas, kas ir būtiskas, lai cilvēki labāk izprastu klimata un vides procesus un to saistību ar cilvēku rīcību.

  • Projekta realizēšanas termiņš: 01.08.2021.–30.04.2024.
  • Grantu finansējums: 1 215 381.68€
  • Valsts līdzfinansējums: 214 479.12€
  • Saņēmēja līdzfinansējums: 252 328.38€
  • Finansējuma saņēmējs: Augšdaugavas novada pašvaldība
  • Nacionālais projekta partneris: Biedrība “Višķu attīstībai”
  • Donorvalsts projekta partneris: Henric Johansson Konsult

Strādājam kopā zaļai Eiropai!

eeagrants.org

Papildu informācija par projektu:

https://eeagrants.lv/2021/06/17/vesturiski-piesarnotas-vietas-visku-profesionalas-vidusskolas-mazuta-glabatava-sanacija-visku-pagasta-daugavpils-novada/

https://eeagrants.lv/2022/06/20/atstat-tiraku-vidi-nakamajam-paaudzem/

https://eeagrants.lv/2022/07/08/klimata-parmainas-jauniesu-acim/