Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupa (turpmāk – koordinācijas grupa) ir konsultatīva un atvērta struktūra, kuras mērķis ir Jūras plānojuma un Piekrastes tematiskā plānojuma ieviešanas, uzraudzības un aktualizēšanas procesā nodrošināt valsts institūciju, plānošanas reģionu, piekrastes pašvaldību un sabiedrības pārstāvju iesaisti, veicinot nozaru politikas mērķu,  attīstības virzienu interešu saskaņošanu un informācijas apmaiņu.

Koordinācijas grupa tiek veidota apvienojot divas iepriekš pastāvošās darba grupas - Jūras plānojuma darba grupu un Piekrastes sadarbības un koordinācijas grupu, jo tajās skatītie jautājumi nereti pārklājas un iesaistīti praktiski vieni un tie paši cilvēki.

Rīkojums par Jūras un piekrastes telpiskās plānošanas koordinācijas grupas izveidi (Rīkojuma Nr. 1-2/171, datums: 25.11.2022)

Pirmā koordinācijas grupas sanāksme (25.11.2022)

Galvenās sanāksmes tēmas - Jūras un Piekrastes plānojuma ieviešanas un novērtēšanas aktualitātes, MAREA projekta rezultāti, turpmākais zinātniskais un konsultatīvais atbalsts jūras un piekrastes plānošanas dokumentu novērtēšanā un pilnveidē uzsākto projektu ietvaros.

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Otrā koordinācijas grupas sanāksme (17.02.2023)

Galvenās sanāksmes tēmas - enerģētikas jautājumi, kuģošanas nozares un ostu aktualitātes un aizsardzības jomas intereses Jūras plānojumā.

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Trešā koordinācijas grupas sanāksme (28.04.2023)

Galvenās sanāksmes tēmas – jūras zivsaimniecība, akvakultūra, citi jūras resursi un procesi (derīgie izrakteņi, smilšu ieguve jūrā, grunts novietnes un smilšu sanešu plūsmas).

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Ceturtā koordinācijas grupas sanāksme (30.06.2023)

Galvenās sanāksmes tēmas – vides un dabas aizsardzības intereses saistībā ar Jūras plānojumu.

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Piektā koordinācijas grupas sanāksme (24.08.2023)

Galvenās sanāksmes tēmas – klimata pārmaiņas un tūrisma jomas intereses jūras un piekrastes plānošanā.

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Sestā koordinācijas grupas sanāksme (20.10.2023)

Galvenā sanāksmes tēma –Jūras plānojuma starpposma novērtējums un priekšlikumi plānojuma aktualizēšanai.

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācija;
 3. Kopsavilkums.

Septītā koordinācijas grupas sanāksme (19.12.2023.)

Galvenā sanāksmes tēma – Piekrastes plānojuma starpposma novērtējums un priekšlikumi plānojuma aktualizēšanai.

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Astotā koordinācijas grupas sanāksme (24.01.2024.)

Galvenā sanāksmes tēma – Piekrastes mobilitātes jautājumi piekrastes plānošanas tvēruma paplašināšanā

 1. Darba kārtība;
 2. Prezentācijas u.c. materiāli;
 3. Kopsavilkums.

Devītā koordinācijas grupas sanāksme (27.02.2024.)

Galvenā sanāksmes tēma – Zilās ekonomikas attīstības veicināšana piekrastē

 1. Darba kārtība
 2. Sanāksmes materiāli

Desmitā koordinācijas grupas sanāksme (05.04.2024.)

Galvenā sanāksmes tēma – Piekrastes dabas un vides kapitāls

 1. Darba kārtība
 2. Sanāksmes materiāli

Vienpadsmitā koordinācijas grupas sanāksme (05.06.2024.)

Galvenā sanāksmes tēma – Piekrastes cilvēkkapitāls

 1. Darba kārtība
 2. Sanāksmes materiāli