Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākums “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās”

Kohēzijas fonda finansējums:

4 835 067 EUR

KF likme

85%

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldība vai tās izveidota iestāde;

Atbalstāmās darbības:

Izveidot vai modernizēt dabas aizsardzības plānā paredzēto infrastruktūru un īstenot dabas aizsardzības plānā vai sugu un biotopu aizsardzības plānā paredzētās Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības.

Sasniedzamais rezultāts:

  • To dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi - 22 200 hektāri;
  • Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām.

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu atlase

Projektu atlases laiks:

Tiek plānots līdz 26.10.2021. izsludināt projektu atlasi.

Projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas termiņš ir trīs mēneši.

Aprites stadija:

Atlase vēl nav uzsākta

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 514 „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi” - pieejami šeit

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem  

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Apakškomitejā saskaņoto kritēriju un to vērtēšanas metodikas aktuālās versijas pieejamas šeit.

Uzraudzības komitejas 2021. gada 5. oktobrī apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un rakstiskās procedūras materiāli (16.09.2021.) pieejami šeit

Informācija par projekta īstenošanu:

Projektu īstenošana vēl nav uzsākta

Kontaktinformācija:

Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel. 66016704, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel. 67026946,  e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv