Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa 5.4.3. “Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai” 5.4.3.2. pasākums “Kompleksu  apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās”

Kohēzijas fonda finansējums:

4 835 067 EUR

KF likme

85%

Finansējuma saņēmēji:

Pašvaldība vai tās izveidota iestāde

Atbalstāmās darbības:

Izveidot vai modernizēt dabas aizsardzības plānā paredzēto infrastruktūru un īstenot dabas aizsardzības plānā vai sugu un biotopu aizsardzības plānā paredzētās Eiropas Savienības nozīmes biotopu un sugu dzīvotņu atjaunošanas darbības

Sasniedzamais rezultāts:

  • To dzīvotņu platība, kura saņem atbalstu, lai panāktu labāku aizsardzības pakāpi - 22 200 hektāri;
  • Labvēlīgs aizsardzības statuss nodrošināts 60% ES nozīmes aizsargājamiem biotopiem un sugām

Projektu atlases veids:

Atklāta projektu atlase

Projektu atlases laiks:

Atlase no 26.10.2021. līdz 26.01.2022.

Aprites stadija:

Projektu ieviešana.

Ministru kabineta noteikumi

Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 514 „ Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt un atjaunot bioloģisko daudzveidību un aizsargāt ekosistēmas" 5.4.1.1. pasākuma "Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija Natura 2000 teritorijās" un 5.4.3. specifiskā atbalsta mērķa "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai" 5.4.3.2. pasākuma "Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās" īstenošanas noteikumi” - pieejami šeit

Metodiskie materiāli finansējuma saņēmējiem
  1. Izmaksu un ieguvumu analīze un tās aizpildīšanas metodika
  2. Dabas aizsardzības pārvaldes metodikas projektu ieguldījuma efektivitātes novērtēšanai - pieejamas šeit.
  3. Ieteikumi pašvaldībām veselības maršrutu izveidē – pieejami šeit.
  4. Piemērs līgumam par apbūves tiesību piešķiršanu vai vienošanos par bezatlīdzības turējumu projekta ieviešanai.
  5. Makroekonomiskie pieņēmumi un prognozes pieejami šeit
  6. Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotais stils pieejami šeit 

Projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji

Apakškomitejā saskaņoto kritēriju un to vērtēšanas metodikas aktuālās versijas pieejamas šeit.

Uzraudzības komitejas 2021. gada 5. oktobrī apstiprinātie projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji un rakstiskās procedūras materiāli (16.09.2021.) pieejami šeit

Informācija par projekta īstenošanu:

Projekta īstenošanas uzraudzību nodrošina Centrālā finanšu un līgumu aģentūra. Informācija par projekta īstenošanu pieejama šeit

VARAM  informatīvā semināra SAMP 5.4.3.2. “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” materiāli (28.10.2021.)

Infografikas "Investīciju ieguldījumi Natura 2000 teritorijās"

Kontaktinformācija:

Viesturs Frišfelds, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vecākais eksperts, tel.: 28452807, e-pasts: viesturs.frisfelds@varam.gov.lv

Dana Prižavoite, VARAM Investīciju politikas departamenta Vides investīciju nodaļas vadītāja, tel.: 25566125, e-pasts: dana.prizavoite@varam.gov.lv