Latvijas jūras vides stāvokļa sākotnējais novērtējums

Attēls

Latvijas Hidroekoloģijas institūts ir izstrādājis Latvijas jūras vides stāvokļa sākotnējo novērtējumu: veicis jūras vides stāvokļa, kā arī jūras izmantošanas ekonomisko un sociālo analīzi, definējis laba vides stāvokļa kritērijus, noteicis jūras vides mērķus un ar tiem saistītos rādītājus, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2008.gada 17.jūnija direktīvā 2008/56/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā, noteikto.

Latvijas jūras vides stāvokļa sākotnējais novērtējums