Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta ietvaros

Aktuāli! 

 • VARAM aicina piedalīties Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu ideju konkursā, pieteikšanās termiņš 2017.gada 28.septembris.
  Vairāk informācijas Programmas mājaslapā: http://latruscbc.eu/the-call-for-proposals-is-open-now/

 • Latvijā un Krievijā organizēti informatīvie semināri projektu pieteicējiem. Vairāk informācijas Programmas mājaslapā: http://latruscbc.eu/event/

Programmas mērķis:

Programmas mērķis ir panākt pozitīvas izmaiņas tādās nozarēs kā uzņēmējdarbība, vides aizsardzība un pārrobežu mobilitāte.

Programmas teritorija:

Latvija: pamatteritorija Vidzemes un Latgales reģionu, pieguļošās teritorijas Rīgas un Zemgales reģions;

Krievija: pamatteritorija Pleskavas apgabals; pieguļošās teritorijas Sanktpēterburga un Ļeņingradas apgabals.

Programmas tematiskie virzieni:

 • Uzņēmējdarbības un mazo un vidējo uzņēmumu attīstība – uzdevums ir atbalstīt un veicināt uzņēmējdarbību, lai paaugstinātu darbojošos mazo uzņēmumu skaitu, kā arī jaunu produktu un pakalpojumu izstrāde un veicināšana, izmantojot vietējos resursus, lai paaugstinātu tūristu interesi par programmas reģionu.

 • Vides aizsardzība, klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās – uzdevums ir efektīvi apsaimniekot dabas objektus, lai paaugstinātu apmeklētāju skaitu atjaunotos vai jaunizveidotos dabas resursu objektos un nodrošinātu dabas objektu ilgtspējīgu izmantošanu; īstenot kopīgas darbības vides pārvaldībā attiecīgi paaugstinot institūciju un sabiedrības zināšanas un kapacitāti dabas resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

 • Robežas pārvaldības un drošības, mobilitātes un migrācijas pārvaldības veicināšana - uzdevums ir uzlabot robežšķērsošanas efektivitāti un drošību.

Programmas finansējums projektu īstenošanai:

20 431 748 EUR (no tā 13 493 774  EUR ES finansējums un 6 937 974 Krievijas finansējums)

Programmas līdzfinansējuma likme projektu partneriem ir 90% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Programmas finansējuma saņēmēji:

 • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)

 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)

 • Pašvaldības un to izveidotās iestādes

 • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

 • Biedrības un nodibinājumi

Programmas vadība:

Programmas Apvienotās Vadošās iestādes funkcijas pildīs Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. 

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.

Aktuāli!  Saite uz finanšu kontroli atrodas šeit!


 


Papildus informācija par Programmu:

http://latruscbc.eu/

Latvijas – Krievijas  programmas nodaļa
Attīstības instrumentu departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Biroja adrese: Doma laukums 8a, 5.stāvs, Rīga
Juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 66016779


Kontaktpersonas (Kopīgais sekretariāts):

Ilze Skrebele-Stikāne
Tālr.: +371 66016778
E-pasts: Ilze.Skrebele-Stikane@varam.gov.lv

Natālija Kulakova
Tālr: +371 67026481
E-pasts: natalija.kulakova@varam.gov.lv

Lauris Šēls
Tālr: +371 66016735
E-pasts: lauris.sels@varam.gov.lv

Dace Spēlmane
Tālr: +371 66016779
E-pasts: dace.spelmane@varam.gov.lv

Agnese Marnauza, Nodaļas vadītāja
Tālr.: + 371 67026403
E-pasts: agnese.marnauza@varam.gov.lv

Nacionālā atbildīgā iestāde:

Anna Škabireva,
Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte,
Tālr.: + 371 67026468
e-pasts: anna.skabireva@varam.gov.lv

Ilze Krieva,
Attīstības instrumentu departamenta direktora vietniece
Tālr.: + 371 67026439
e-pasts: ilze.krieva@varam.gov.lv