Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam


Programmas teritorija
Programmas teritorija ietver sevī šādus
NUTS III līmeņa reģionus:

Latvija: Kurzeme, Zemgale, Latgale;

Lietuva: Klaipēdas, Telšu, Šauļu,
Panevēžas, Utenas un Kauņas apriņķi.


Programmas mērķis ir sekmēt Programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.


Tematiskā koncentrācija

Programma sniegs atbalstu šādu tematisko mērķu ietvaros, kas tika atlasīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulā Nr.1301/2013 „Par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi "Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai" un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006” noteikto:
 

 • „Vides saglabāšana un aizsardzība un resursu efektīvas izmantošanas veicināšana”, kura uzdevums ir uzlabot un attīstīt kultūras un dabas mantojuma objektus, pakalpojumus un produktus, palielināt apmeklētāju skaitu Programmas teritorijā, uzlabot dabas resursu kopīgu apsaimniekošanu, kā arī atjaunot teritorijas ar vides problēmām Programmas teritorijā.

 • „Stabilu un kvalitatīvu darbavietu veicināšana un darbaspēka mobilitātes atbalstīšana”, kura uzdevums ir Radīt nodarbinātības iespējas, atbalstot uzņēmējdarbību un palielināt darba iespējas, uzlabojot darbaspēka mobilitāti un prasmes. Lai uzlabotu reģiona reģionālo un lokālo mobilitāti, Programma atbalstīs ceļu infrastruktūras attīstību.

 • „Sociālās iekļaušanas veicināšana, cīņa pret nabadzību un jebkādu diskrimināciju” ir paredzēts uzlabot sociālo infrastruktūru un pakalpojumus sociālās integrācijas sekmēšanai, kā arī uzlabot dzīves apstākļus mazāk attīstītajās kopienās un teritorijās.

 • „Publisko iestāžu un iesaistīto personu institucionālo spēju un valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana”. Tematiskā mērķa izvēle sekmēs publisko pakalpojumu efektivitāti, spēcinot kompetenci un sadarbību starp institūcijām. 

Tematiskie mērķi pārnesti Programmas prioritārajos virzienos:
1. Sadarbība, kas veicina ilgtspējīgu un tīru vidi;
2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai;
3. Sociālā integrācija kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums;
4. Efektīvi sabiedriskie pakalpojumi un laba pārvaldība dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Papildus, Programmā ir noteikti 3 horizontālie principi: ilgtspējīga attīstība, vienlīdzīgas iespējas un nediskriminēšana, kā arī vīriešu un sieviešu līdztiesība.


Programmas finansējums

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF). Kopējais ERAF finansējums Programmai ir 55 000 000 euro, no tā 6% ir paredzēti Programmas administrēšanai.

ERAF līdzfinansējuma likme Latvijas projektu partneriem 1.- 4.prioritātes ietvaros ir 85% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

 
Programmas finansējuma saņēmēji

 • Valsts budžeta iestādes (piemēram, nozaru ministrijas, aģentūras)

 • No valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes (piemēram, plānošanas reģioni, izglītības iestādes, zinātniskās institūcijas)

 • Pašvaldības un to izveidotās iestādes

 • Pašvaldību un valsts kapitālsabiedrības

 • Biedrības un nodibinājumi

Programmas vadība

Programmas Vadošās iestādes (VI) funkcijas un Revīzijas iestādes funkcijas pildīs Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Programmas Finanšu kontroles institūcijas funkcijas Latvijas finansējuma saņēmējiem pildīs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Investīciju uzraudzības departaments.
Aktuāli! Saite uz pirmā līmeņa finanšu kontroli atrodas šeit!Papildus informācija par Programmu

http://www.latlit.eu/
Latvijas – Lietuvas programmas nodaļa
Attīstības instrumentu departaments
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
Biroja adrese: Doma laukums 8a, 5.stāvs, Rīga
Juridiskā adrese: Peldu iela 25, Rīga, LV-1050
Tālr. +371 67026937
Epasts: latlit@varam.gov.lv


Kontaktpersonas (Kopīgais sekretariāts):
  •  
  • Marina Gņedova
   •  
    •  
     •  
      •  
      •  
       •  
       •  

       • Nacionālā atbildīgā iestāde:
        •  
         •