Par LIFE programmu

LIFE programma ir Eiropas Komisijas (EK) finanšu instruments vides kvalitātes un klimata pārmaiņu inovatīvu un ilgtspējīgu uzlabojumu veikšanai.

Galvenais LIFE programmas mērķis ir veicināt Eiropas Savienības (ES) vides un klimata politikas īstenošanu, attīstību un aktualizēšanu, piešķirot līdzfinansējumu projektiem, kas atbilst LIFE programmas mērķiem un rada papildus pievienoto vērtību ES. Uz programmu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES Nr. 1293/2013) par vides un klimata pasākumu programmas (LIFE) izveidi.

LIFE programmas finansēšanas periodā no 2021. - 2024. gadam kopējais pieejamo investīciju apmērs ir 580 miljoni eiro.  Apstiprināto projektu realizācijai pieejams arī Nacionālais līdzfinansējums.

Kas var pieteikties atbalstam?

Uz LIFE finansējumu, iesniedzot projektu pieteikumus, var pretendēt jebkura juridiskā persona – uzņēmēji, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas – kas plāno veikt inovatīvus un ilgtspējīgus uzlabojumus kādā no LIFE apakšprogrammām.

Eiropas Komisija (EK) ir apstiprinājusi jauno daudzgadu darba programmu LIFE programmas mērķu īstenošanai 2022. - 2024. gadam.  Šajā dokumentā ir noteiktas LIFE programmas vides un klimata apakšprogrammu prioritārās jomas, kas atbalstāmas, īstenojot LIFE projektus.

Līdzīgi kā iepriekšējos periodos, LIFE programmā saglabājas divas galvenās apakšprogrammas - vide un klimats, tomēr mainījušās tajās ietvertās prioritārās jomas. LIFE programmu kopš 2021. gada papildina arī “Pāreja uz tīru enerģiju” prioritārā joma, kas ietilpst klimata apakšprogrammā.

LIFE programmas iedalījums:

  • Vide:
    •  Daba un bioloģiskā daudzveidība;
    • Aprites ekonomika un dzīves kvalitāte;
  • Klimats:
    •  Klimata pārmaiņu mazināšana un pielāgošanās klimata pārmaiņām;
    • Pāreja uz tīru enerģiju.

Informācija par programmas nosacījumiem, nacionālo līdzfinansējumu, pieteikšanās kārtību, plānotajiem semināriem un konsultācijām, pieejama LIFE atbalsta vienības tīmekļvietnē: www.lifeprogramma.lv 

LIFE programma Latvijā darbojas no 2001.gada un ar tās atbalstu veiksmīgi realizēti vairāk nekā 50 projekti.