Saskaņā ar 2022.gada 8.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” (turpmāk – MK noteikumi) pašvaldībām ir iespēja līdz š.g. 21.martam (ieskaitot) iesniegt Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk – VARAM) investīciju projektu pieteikumus valsts budžeta  līdzfinansējuma saņemšanai, kuri sekmē administratīvi teritoriālās reformas mērķu sasniegšanu un uzlabo pakalpojumu pieejamību un kvalitāti iedzīvotājiem (turpmāk – investīciju projekti).

Pieejamais valsts budžeta finansējums 2022. gada pašvaldību investīciju projektu atlasei ir 37 137 265* euro.

*Valsts budžeta finansējuma apmērs var tikt precizēts pēc  tiesību aktu “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija rīkojumā Nr. 455 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem izglītības iestāžu ventilācijas sistēmu uzlabošanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"” (22-TA-489) un “Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr. 390 "Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums"” (22-TA-480) apstiprināšanas Ministru kabinetā.

VARAM norāda, ka saskaņā ar MK noteikumiem pašvaldība var iesniegt investīciju projekta pieteikumu, kas paredzēts attiecīgās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā un atbilst  MK noteikumu 4.punktā noteiktajiem kritērijiem un vismaz vienam no šādiem mērķiem:

 1. pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta vai pakalpojumu infrastruktūras attīstībai, uzlabojot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību iedzīvotājiem. Šim mērķim pieejamais valsts budžeta finansējums ir ne mazāk kā 100 000 euro un ne vairāk kā  2 000 000 euro vienam investīciju projektam. Vienlaikus viena pašvaldība var iesniegt vairākus projektus, nepārsniedzot kopējo valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru 2 000 000 euro;
   
 2. papildinošie investīciju projekti Ministru kabineta 2021. gada 2. jūnija rīkojumā Nr.390 “Par atbalstītajiem augstas gatavības pašvaldību investīciju projektiem Covid-19 krīzes pārvarēšanai un ekonomikas atlabšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta finansējums” (turpmāk – Ministru kabineta rīkojums Nr. 390) apstiprinātajiem investīciju projektiem ārpus Rīgas valstspilsētas pašvaldības. Šādiem investīciju projektiem izmaksas ir ne vairāk kā 15% apmērā no projekta iesniedzēja Ministru kabineta rīkojumā Nr. 390 apstiprinātā valsts budžeta finansējuma attiecīgajam investīciju projektam.

VARAM vērš uzmanību, ka, pamatojoties uz MK noteikumu 5. punktu, pašvaldības iesniedz investīciju projektu VARAM, aizpildot MK noteikumu pielikumu “Informācija par pašvaldības investīciju projektu”. Lai samazinātu iespējamās neprecizitātes investīciju projektu pieteikumu gatavošanā, aicinām pašvaldības investīciju projektu pieteikumus iesniegt, izmantojot pievieno veidlapu Excel formātā (veidlapa pieejama zemāk). 

Investīciju projektiem jāatbilst sekojošiem kritērijiem:

 1. investīciju projektā plānotie pasākumi nepieciešami investīciju projekta mērķa sasniegšanai, to izmaksas ir ekonomiski pamatotas un tiks nodrošināta veikto investīciju uzturēšana un ilgtspēja, tai skaitā investīciju projekta rezultātu ilgtspēja;

 2. investīciju projekts Likuma par budžetu un finanšu vadību izpratnē ir budžeta investīcijas;

 3. plānotajiem būvdarbiem (ja attiecināms) ir izdota būvatļauja un tajā veikta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi vai ir akceptēta būvniecības iecere, izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, vai ir sagatavots cits būvniecības jomas normatīvajos aktos noteikts dokumentu kopums, kas apliecina projekta tehnisko gatavību. Ja nav attiecināms, pašvaldība iesniedz apliecinājumu, ka paredzētā investīciju projekta īstenošanai būvniecības ieceres dokumenti nav nepieciešami;

 4. investīciju projekts (tai skaitā būvdarbi, ja attiecināms) ir pilnībā īstenojams līdz projekta otrā īstenošanas gada 31. decembrim, sasniedzot investīciju projekta mērķi un neradot nepieciešamību pēc papildu valsts budžeta līdzekļiem investīciju projektam turpmākajos gados;

 5. investīciju projekta īstenošanā ne mazāk kā 65% valsts budžeta finansējuma tiek izmantots līdz projekta iesniegšanas gada 31. decembrim;

 6. pašvaldības budžeta līdzfinansējums investīciju projekta īstenošanai tiek nodrošināts ne mazāk kā 15% apmērā no pašvaldības kopējām investīciju projekta izmaksām attiecīgajam gadam plānotā ieguldījumu apjoma;

 7. pašvaldības budžeta līdzfinansējums tiek nodrošināts līdz valsts budžeta finansējuma izmaksai;

 8. pašvaldība apliecina, ka netiks pieļauts dubultā finansējuma ieguldījums gadījumos, ja investīciju projektā ir piesaistīts vai tiek plānots piesaistīt finansējumu no citiem finanšu avotiem.

Jautājumos par valsts budžeta līdzfinansējumu pašvaldības investīciju projektu īstenošanai aicinām vērsties VARAM, rakstot uz e-pasta adresi dace.ziedina@varam.gov.lv.

Noderīga informācija: