Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā 

1. 

Dokumenta veids 

Ministru kabineta noteikumu projekts 

2. 

Dokumenta nosaukums 

projektu “Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 2.aprīļa noteikumos Nr.184 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju”” 

3. 

Politikas joma un nozare vai teritorija 

Vides politika 

4. 

Dokumenta mērķgrupas 

Atkritumu apsaimniekošanas komersanti 

Valsts un pašvaldību iestādes  

Ikviens iedzīvotājs kā atkritumu radītājs 

5. 

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība 

Ministru kabineta noteikumu projekta  

 “Noteikumi par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju” mērķis ir izpildīt Atkritumu apsaimniekošanas likumā noteikto deleģējumu un pārņemt Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 19. novembra Direktīvas 2008/98/EK par atkritumiem un par dažu direktīvu atcelšanu un Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 3. maija Direktīvas 2018/851/ES, ar kuru groza Direktīvu 2008/98/EK par atkritumiem noteiktās prasības. 

MK noteikumu projektā ir paredzēts:  

  1. 1) prasības atkritumu dalītai savākšanai;  
  2. 2) noteikt kategorijas un termiņus sadzīves atkritumu, tai skaitā vismaz papīra, metāla, plastmasas, stikla, tekstilmateriālu, sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un bioloģisko atkritumu, atsevišķai savākšanai pašvaldības administratīvajā teritorijā; 
  3. 2) noteikt prasības atkārtotai izmantošanai paredzēto atkritumu un pārtikas atkritumu apjoma noteikšanai 
  4. 4) noteikt kritērijus, atbilstoši kuriem novērtē atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un materiālu reģenerācijas mērķu sasniegšanu. 

6. 

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība 

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2020.gada 2.decembrī. 

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020.gada decembris. 

7. 

Dokumenti 

 

Normatīvais akts ar pielikumiemAnotācija 

8. 

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties 

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā. 

9. 

Pieteikšanās līdzdalībai 

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 25.novembrim 

10. 

Cita informācija 

Nav. 

11. 

Atbildīgā amatpersona 

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas eksperte A.Zavicka, tālr:67026569, e-pasts: alvine.zavicka@varam.gov.lv