Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 27. decembra noteikumos Nr. 1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi””

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Sadzīves atkritumu poligonu apsaimniekotāji

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Ministru kabineta noteikumu projekts “Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1032 “Atkritumu poligonu ierīkošanas, atkritumu poligonu un izgāztuvju apsaimniekošanas, slēgšanas un rekultivācijas noteikumi”” (turpmāk – MK noteikumu projekts) ir nepieciešams, lai izpildītu Atkritumu apsaimniekošanas likumā (ar grozījumiem, kuri stājās spēkā 2020.gada 1.augustā) ietverto deleģējumu.

 

MK noteikumu projektā ir paredzēts: 

  1. noteikt sadzīves atkritumu poligonā apglabātā sadzīves atkritumu daudzuma samazināšanas apjomu un termiņu.
  2. noteikt kritērijus, atbilstoši kuriem novērtē sadzīves atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanas mērķu sasniegšanu;
  3. noteikt kārtību, termiņus un veidu, kādā sadzīves atkritumu poligona īpašnieks vai apsaimniekotājs iesniedz ziņojumu par sadzīves atkritumu poligonā apglabāto atkritumu daudzuma samazināšanu.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2020.gada 4.novembris.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020.gada decembris.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 28.oktobrim

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv