Latvijas politikas plānošanas dokumentos jūras plānošana pirmo reizi tiek minēta „Telpiskās plānošanas sistēmas attīstības koncepcijā” (apstiprināta ar MK 2009.gada 15.jūlija rīkojumu Nr.474). Tajā norādīts, ka jūras plānošanas jautājumi ar laiku ir jāievieš likumdošanā, ņemot vērā dažādu nozaru intereses un arī iespējamos konfliktus, kā arī starptautiskās, īpaši ES un Baltijas jūras reģiona mēroga aktivitātes un saistības. 

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030.gadam (apstiprināta Saeimā 2010.g. 10.jūnijā), kas ir hierarhiski augstākais ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments Latvijā, atzīmēta jūras plānošanas loma saskaņotas un ilgtspējīgas piekrastes un jūras akvatorijas izmantošanas nodrošināšanā.

Atbilstoši Teritorijas attīstības plānošanas likumam, nacionālā līmeņa ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta jūras izmantošana, ņemot vērā funkcionāli ar jūru saistīto sauszemes daļu.

Lai noteiktu jūras telpiskajā plānošanā iesaistāmās institūcijas un to sniedzamo informāciju, kā arī iespējamā jūras plānojuma saturu un izstrādes gaitu, tika sagatavots Informatīvas ziņojums „Par kompetenču sadalījumu starp institūcijām jūras telpiskajā plānošanā” (apstiprināts Ministru kabinetā 2012.gada 10.aprīlī).

Uz Teritorijas attīstības plānošanas likuma pamata izdoti Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra noteikumi Nr.740 „Jūras plānojuma izstrādes, ieviešanas un uzraudzības kārtība”, kas nosaka detalizētas prasības jūras plānojumam.

Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likums definē jūras telpisko plānošanu kā ilgtermiņa attīstības plānošanas procesu, kas vērsts uz jūras vides aizsardzību, jūras racionālu izmantošanu un integrētu pārvaldību, kā arī sabiedrības labklājības un ekonomikas attīstības līdzsvarošanu ar vides aizsardzības prasībām.

2014.gada septembrī ir stājusies spējā Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes direktīva ar ko izveido jūras telpiskās plānošanas satvaru (2014/89/ES). Direktīva ir vērsta uz jūras telpisko plānojumu saskaņošanu, saglabājot katras dalībvalsts rīcības brīvību jūrā veikto darbību plānošanā.