Paziņojums par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

1.

Dokumenta veids

Ministru kabineta noteikumu projekts

2.

Dokumenta nosaukums

Noteikumi par atkritumu apsaimniekošanas reģioniem

3.

Politikas joma un nozare vai teritorija

Vides politika

4.

Dokumenta mērķgrupas

Tiesiskais regulējums tiešā veidā ietekmēs:

  • 119 pašvaldības;
  • 11 sadzīves atkritumu poligonu operatorus,
  • 60 sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantus, kuri nogādā atkritumu sadzīves atkritumu poligonos;

Tiesiskais regulējums netiešā veidā ietekmēs visas tautsaimniecības jomas un visus atkritumu radītājus.

5.

Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība

Noteikumu projektā ir noteikts pašvaldību iedalījums atkritumu apsaimniekošanas reģionos atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojuma Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam”[1] 3.punktam.

Noteikumu projekts stāsies spēkā 2021.gada 1.jūlijā.

6.

Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība

Plānots izsludināt Valsts sekretāru sanāksmē: 2021.gada 22.aprīlī.

Plānots iesniegt Ministru kabinetā: 2020.gada jūnijā.

7.

Dokumenti

Ministru kabineta noteikumu projekts (pielikums) un tā anotācija

8.

Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties

Plānots izmantot Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumu Nr.970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā" 7.41 punktā noteiktajā veidā - rakstiski sniedzot viedokli par attīstības plānošanas dokumentu tā izstrādes stadijā.

9.

Pieteikšanās līdzdalībai

Lūdzu sniegt rakstisku viedokli līdz 2020.gada 20.aprīlim.

10.

Cita informācija

Nav.

11.

Atbildīgā amatpersona

Vides aizsardzības departamenta Vides kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas nodaļas vecākā eksperte I.Doniņa, tālr:67026515, e-pasts: ilze.donina@varam.gov.lv

 


[1] Ministru kabineta 2021.gada 22.janvāra rīkojums Nr.45 “Par Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānu 2021.-2028.gadam”. Pieejams: https://likumi.lv/ta/id/320476