Likumā “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” (turpmāk – likums) nav paredzēts 2024. gadā finansējums pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem (atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumiem Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām”).

Ministru kabineta 2022. gada 8. februāra noteikumu Nr. 112 “Kārtība, kādā piešķiramas un izlietojamas mērķdotācijas investīcijām pašvaldībām” 3. punktā ir noteikts, ka VARAM katru gadu līdz 2. janvārim publicē savā tīmekļvietnē informāciju par investīciju projektiem pieejamo kopējo finansējumu. Ņemot vērā, ka likumā nav paredzēts finansējums pašvaldību augstas gatavības mērķdotāciju investīciju projektiem, 2024. gadā konkurss netiks īstenots un VARAM tīmekļvietnē netiks publicēta informācija par 2024. gadā investīciju projektiem pieejamo kopējo finansējumu. Līdz ar to nav spēkā arī aicinājums pašvaldībām iesniegt izvērtēšanai VARAM investīciju projektu pieteikumus.

Sākot ar 2025. gadu tiek plānotas investīcijas pašvaldībām ilgtspējīgas izglītības ekosistēmas projektu īstenošanai, ko nosaka Stratēģiskās vadības tematiskās komitejas 2023.gada 12.decembra sēdes protokols Nr. 2 2.§ (2.punkts nosaka VARAM līdz 2024. gada 15. martam izstrādāt koordinācijas modeli ilgtspējīgai izglītības ekosistēmai (sadarbībā ar Satiksmes ministriju ietverot sabiedriskā transporta un ceļu infrastruktūras plānošanu) un, pamatojoties uz izstrādāto mehānismu, sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām nodrošināt citu pakalpojumu koordinētu plānošanu reģionālā līmenī un nodrošināt ieviešanas procesa vadību) un Ministru kabineta 2023.gada 24.oktobra sēdes protokols Nr. 53 52. § (8.punkts nosaka VARAM sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Satiksmes ministriju līdz 2024. gada 1.jūnijam izstrādāt un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par pašvaldībām ar 2025.gadu nepieciešamajām investīcijām ilgtspējīgas izglītības ekosistēmas projektiem).

Balstoties uz Ministru kabinetā pieņemto informatīvo ziņojumu, 2024. gada otrajā pusgadā VARAM pēc nepieciešamības aktualizēs Ministru kabineta noteikumus par kārtību, kādā pašvaldībām tiks piešķirtas investīcijas, kā arī to izlietošanas un uzraudzības kārtību.