Ievads

1991. gadā Latvija atgūst neatkarību un uzsāk reformas, lai ieviestu brīvā tirgus tautsaimniecību. Viens no visnozīmīgākajiem mērķiem, kurš ir Latvijai jāsasniedz, ir kļūt par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalībvalsti. Liels darbs ir ieguldīts, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves līmeni saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvām, un sevišķa uzmanība ir veltīta vides aizsardzības aspektiem.

Vides aizsardzības problēmu lokā viena no prioritātēm ir bīstamo atkritumu (BA) apsaimniekošanas sistēmas ieviešana Latvijā. Sākot no 1995. gada Latvijas valdība sadarbībā ar Eiropas Savienības ekspertiem un Dānijas valdības pārstāvjiem ir izstrādājusi Nacionālo bīstamo atkritumu apsaimniekošanas stratēģiju (NBAAS) un patlaban ir sākusi šīs stratēģijas īstenošanu dzīvē.

NBAAS ieviešana dzīvē sevī ietver visaptverošu pasākumu kompleksa realizāciju, lai nodrošinātu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu Latvijā, likumdošanas, institucionālā un finansu sfērā. Liela uzmanība ir pievērsta praktiskām aktivitātēm BA apsaimniekošanā, lai veiktu drošu BA savākšanu, transportēšanu un galīgo deponēšanu.

NBAAS ieviešana ir fiksēta valdības deklarācijā un tā tiek uzskatīta par vienu no vides politikas plāna prioritātēm. Līdz 1995. gadam Latvijā nebija ieviesti nekādi BA apsaimniekošanas sistēmas elementi. Bīstamie atkritumi tika glabāti industriālo uzņēmumu teritorijās, deponēti sadzīves atkritumu izgāztuvēs un citās šim nolūkam nepiemērotās vietās, izraisot ievērojamus draudus cilvēku veselībai un videi. 1995. gadā bīstamo atkritumu apsaimniekošanas sistēma kļuva par Valsts investīciju programmas daļu un Valsts budžeta finansu līdzekļi tika izdalīti tās attīstībai.

Lai izstrādātu rekomendācijas BA apsaimniekošanas stratēģijas tālākai attīstībai un veiktu praktiskus pasākumus tās ieviešanai saskaņā ar Nacionālo programmu integrācijai Eiropas savienībā, 1997. gada beigas tika izveidota Bīstamo atkritumu projekta ieviešanas vienība (BAPIV), kura tiek finansēta no PHARE projekta Nr. 97-5410.00. līdzekļiem.

BAPIV ciešā sadarbībā ar a/s BAO un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir veikusi pētījumus par BA apsaimniekošanu. Tika konstatēts, ka ar BA apsaimniekošanu saistītās problēmas nosacīti var tikt sadalītas divās grupās; problēmas , kuras saistītas ar “ vēsturiskiem” atkritumiem un jautājumi, kuri saistīti ar pašreizējo un nākotnes BA ģenerāciju industrijā un sadzīvē.

Zemāk tiek aprakstītas ar BA apsaimniekošanu saistītās problēmas Latvijā.