Sākot ar Jauno 2020. gadu visās ES dalībvalstīs pēc vienotas metodoloģijas būs jāsniedz informācija par pārtikas atkritumu mērījumiem katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā – primārā ražošana, pārstrāde un ražošana, pārtikas mazumtirdzniecība un citāda izplatīšana, restorāni un ēdināšanas pakalpojumi un mājsaimniecības. ES vienotā metodoloģija veido pamatu, lai savāktie dati būtu kvantitatīvi apkopojami un tie veidotu detalizētu pārskatu par pārtikas atkritumu daudzumu, kurā ir iekļauta arī informācija par visiem pārtikas atkritumu apsaimniekošanas galamērķiem.

Biedrība “Zaļā brīvība” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) pārraudzībā ir izstrādājusi Pārtikas atkritumu mērīšanas rokasgrāmatu un to pielāgojusi uzņēmumu un mājsaimniecību vajadzībām. ]

Šī rokasgrāmata iepazīstina ar pārtikas atkritumu mērīšanas praktisko procesu: mērījumu veikšanu, iegūto datu uzskaiti un iesniegšanu saskaņā ar ES vienotajā metodoloģijā noteikto, un vispārīgo kontekstu pasaulē, Eiropā un Latvijā. 

Latvijas uzņēmumi un mājsaimniecības ir aicināti piedalīties šajā pilsoniski nozīmīgajā procesā, četras reizes gadā sniedzot informāciju par sev atbilstošajā pārtikas piegādes ķēdes posmā radītajiem pārtikas atkritumiem un pārpalikumiem. Nedēļas datu iesniegšanai ir izmantojama tiešsaistes uzskaites forma:

 Ērtākam ikdienas datu pierakstam var izmantot tabulu:

Datu vākšana par pārtikas atkritumu daudzumu Latvijā, to uzglabāšana un iesniegšana Eiropas Komisijā, kur tie tiks integrēti kopīga pārskata izveidošanai par situāciju pārtikas atkritumu jomā ES, tiek nodrošināta VARAM pārraudzībā.

Dalībnieku atlase pārtikas atkritumu un pārpalikumu mērījumu veikšanai un datu apkopošanai veicama pēc izstrādātā materiāla:

Pārtikas atkritumu un pārpalikumu uzskaite ir nozīmīga pārtikas atkritumu problemātikas izpratnei, apsaimniekošanas uzlabošanai, pārtikas atkritumu daudzuma mazināšanai un saskaņotas valsts un ES līmeņa politikas īstenošanai. Šie dati dos iespēju noskaidrot vispārīgo situāciju pārtikas atkritumu jomā un katrā pārtikas piegādes ķēdes posmā, un izstrādāt atbalsta stratēģijas pārtikas atkritumu dalītai šķirošanai un pārtikas atkritumu apjoma samazināšanai.

 

Ceļš uz atbildīgu pārtikas patēriņu un pārtikas atkritumu mazināšanu sākas jau šodien.
Izmantojiet iespēju piedalīties pārtikas atkritumu daudzuma kopējās situācijas noskaidrošanā Latvijā un iesniedziet sava uzņēmuma vai mājsaimniecības datus par pārtikas atkritumu mērījumiem!