Projekts tiek īstenots sadarbībā ar trim Norvēģijas institūcijām: Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministriju, Oppland reģionālā līmeņa pašvaldību un Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldību.

Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija ir atbildīga par reģionālo un lauku attīstības politiku valstī, vietējo pārvaldi, t.sk. vietējo pašvaldību finansēšanas jautājumiem un vēlēšanām, kā arī par mājokļu un būvniecības politiku. Ministrijas ietvaros darbojas Reģionālās attīstības departaments, kas līdzdarbosies projekta īstenošanā.

Reģionālās attīstības departaments ir atbildīgs par reģionālās attīstības un lauku attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, kas orientēti uz uzņēmējdarbības, t.sk. rūpniecības, pētniecības attīstību, pievilcīgas dzīves un biznesa vides veidošanu. Speciāli atbalsta pasākumi ir orientēti uz teritorijām, kurās ir izteiktas depopulācijas tendences un neattīstīta rūpnieciska bāze. Viens no galvenajiem instrumentiem, kas ir vērsts uz ražošanas stimulēšanu, ir diferencētas darba devēju sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministrija sniegs ieguldījumu projekta mērķu un rezultātu sasniegšanā, daloties pieredzē un sniedzot informāciju par labās prakses piemēriem reģionālās politikas jautājumos, t.sk. atbalsta pasākumiem attāliem un mazattīstītiem reģioniem, kā arī teritorijām ar neattīstītu rūpniecisko bāzi.

Informācija par Norvēģijas Pašvaldību un reģionālās attīstības ministriju pieejama: http://www.regjeringen.no/en.html?id=4

Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldība atrodas Norvēģijas dienvidu daļas vidū, Opplandes pašvaldības centrālā administrācija atrodas Lilihamerē. Apgabals sastāv no 26 pašvaldībām.

Opplandes pašvaldība ir atbildīga par reģionālās attīstības veicināšanu, risinot administrācijas un vietējās attīstības, vides, nodarbinātības un ekonomiskās attīstības u.c. jautājumus. Opplandes pašvaldība ir atbildīga arī par reģionālo plānošanu. Vietējām institūcijām plānošanas procesā ir jāvadās pēc Opplandes pašvaldības izstrādātām vadlīnijām un mērķiem un no tās ir arī atkarīgs, vai plānošanas procesā būtu jāņem vērā reģionāli apsvērumi. Opplandes pašvaldības loma ir darboties aktīvi arī kā radošuma un inovāciju veicinātājam.

Projekta ietvaros Opplandes pašvaldība nodrošinās projekta koordinēšanu Norvēģijā, koordinatora algošanai saņemot projekta finansējumu. Tāpat arī aktivitāšu īstenošanai Opplandes pašvaldība piesaistīs reģionālā līmeņa pašvaldības ekspertus.

Informācija par Opplandes reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama: http://www.oppland.no.


Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldībā ietilpst 15 pašvaldības, apgabals ir izvietots Norvēģijas dienvidu daļā. Aust-Agder pašvaldības administrācijā strādā ap 110 darbinieki un tās padome sastāv no 35 ievēlētiem pārstāvjiem.

Aust-Agder pašvaldība ir atbildīga par publiskajiem pakalpojumiem, reģionālo attīstību un tās plānošanu, tajā skaitā par tādiem pakalpojumiem kā komunikācijām, kultūru, sabiedrības veselību, vidi, izglītību, uzņēmējdarbību un tās atbalstīšanu, kā arī industriālo attīstību reģionālā līmenī.

Aust-Agder pašvaldībai ir liela pieredze dažādos starptautiskajos projektos, ieskaitot attīstības iniciatīvas Tanzānijā un dalību vairākos Interreg projektos un dalību citos Eiropas Savienības finansētos projektos. Lai arī tās galvenā loma ir reģionālās attīstības veicināšana, Aust-Agder pašvaldība atbalsta vairākus reģionālos projektus, investīciju un izpētes iniciatīvas, ieskaitot publisko – privāto partnerību. Aust-Agder pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Rēzeknes pilsētas domi un Rēzeknes novada pašvaldību 1996.gadā. Šis sadarbības līgums ir pagarināts līdz 2015.gadam.

Informācija par Aust-Agder reģionālā līmeņa pašvaldību pieejama: http://www.austagderfk.no/Information-in-English/