Pārskatos ietverts riska un potenciālā riska pazemes ūdensobjektu teritoriju izvērtējums, riska pazemes ūdensobjektu izdalīšanas metodikas un stāvokļa novērtēšanas pieejas saskaņā ar Ūdens struktūrdirektīvu 2000/60/EK, un labas prakses piemēri ES dalībvalstīs, precizētas riska pazemes ūdensobjektu robežas un pārskatītas piesārņojošo vielu robežvērtības.