Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 25.augusta noteikumiem Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” nodod publiskajai apspriešanai INTERREG EUROPE programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) dokumenta projektu.

Programmas izstrādātājs: konsorcijs “CPC, Link-EU & MaiEUtics”

Adrese: CPC: 1, avenue de Gameville F - 31650 Saint-Orens (Toulouse Métropole)
E-pasts: pascal.chazaud@cpc-consultant.com
Tālr.: + 33 6 60 48 82 18
Tīmekļa vietne: www.europe-territoires-conseil.eu (europe-territoires-conseil.eu)

Adrese: MaiEUtics SL C/ 354, núm 37 46182 La Canyada-Valencia Spain
E-pasts: amparo.montan@maieutics.eu
Tālr.: + 34 618 89 76 88
Tīmekļa vietne: www.maieutics.eu (izstrādes stadijā)

Adrese: Link-EU: Ieplaan 41 2565 LD Den Haag The Netherlands
E-pasts: tako.popma@link-eu.net
Tālr.: + 31 6 2112 5512
Tīmekļa vietne: link-eu -- home (link-eu.net)

VARAM kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar visām ES dalībvalstu un partnervalstu iestādēm nodrošinājusi Programmas dokumenta projekta sagatavošanu.

Lai sekmētu ES Kohēzijas politikas efektivitāti, Programma atbalstīs pieredzes apmaiņu, inovatīvu pieeju izmantošanu un kapacitātes veidošanu ar mērķi veicināt reģionālās attīstības politikas, tai skaitā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu. Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem.

Programma ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “labāka sadarbības pārvaldība”, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas.

Latvijā Programmas projekts nodots publiskajai apspriešanai no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 23.aprīlim.

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 24.martā plkst. 11:00-12:30. Sanāksmes darba kārtība un reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama šeit: Public consultation on future Interreg Europe | Interreg Europe. Pasākuma ieraksts būs pieejams arī pēc tam.

Neatkarīgi no tā, vai pievienosieties sabiedriskās apspriedes sanāksmei, aicinām līdz š.g. 16.aprīlim aizpildīt Programmas sagatavoto aptauju. Aptauja pieejama šeit: 2021-2027 Programme | Interreg Europe.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi INTERREG EUROPE programmas dokumenta 2021.-2027.gadam projektam” līdz 2021.gada 23.aprīlim sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un ilga.gruseva@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

Programmas dokumenta projekts latviešu valodā.

Programmas dokumenta projekts angļu valodā.

Pēc publiskajām konsultācijām precizētie dokumenti:

  1. Programmas dokumenta projekts angļu valodā.
  2. Programmas dokumenta projekta tulkojums latviešu valodā.
  3. Publisko konsultāciju laikā saņemto komentāru kopsavilkums.