Plānošanas dokumenta nosaukums: Plāns "Pasākumu programma laba jūras vides stāvokļa panākšanai  2022.-2027.gadā" (Programma)

Programmas izstrādātājs: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM), Peldu iela 25, Rīga, LV-1494; tālrunis: 66016740, www.varam.gov.lv.

Stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma veicējs un Vides pārskata izstrādātājs: SIA “Firma L4”: Adrese: Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004. Tālrunis: +371 67500180. E-pasts: firmaL4@L4.lv. Tīmekļvietnes adrese: https://www.l4.lv/lv/inzenieri-un-konsultanti/

Joma, uz kuru attiecas plānošanas dokuments, plānošanas dokumenta izstrādes termiņš un ilgums, teritorija, kuru ietekmēs plānošanas dokumenta īstenošana:

  • Nacionāla līmeņa attīstības plānošanas dokuments. Politikas joma: jūras vides aizsardzība
  • Programmas īstenošanas ilgums no 2022. gada līdz 2027. gadam
  • Programmas īstenošana ietekmēs Latvijas teritoriju

Plānošanas dokumenta un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana notiek laika posmā no 2022. gada 15. novembra līdz 2022. gada 14. decembrim.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma (spēkā ar 2020. gada 10. jūniju) 20. pantā noteikto, Vides pārskata projekta sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks attālināti 2022. gada 5. decembrī, plkst.16.00. Sanāksmē būs iespējams piedalīties Zoom platformā. Sapulces saite.

No 2022. gada 1. decembra līdz 2022. gada 8. decembrim SIA “Firma L4” tīmekļa vietnē https://www.l4.lv/lv/pieteikumi-publiskajai-apspriesanai/ būs pieejama Vides pārskata projekta prezentācija. Darba laikā darba dienās iespējas uzdot interesējošos jautājumus, zvanot pa telefonu 29545377 Ingai Gavenai, kā arī rakstot uz e-pasta adresi: inga.gavena@gmail.com

Ar Programmas un Vides pārskata projekta redakcijas materiāliem sabiedriskās apspriešanas laikā iespējams iepazīties:

Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Programmu un Vides pārskatu līdz 2022. gada 14. decembrim var sūtīt Vides pārskata izstrādātājam uz e-pasta adresi: firmaL4@L4.lv.