Aktivitātes/ apakšaktivitātes numurs

Eiropas Savienība fondu aktivitātes numurs un nosaukums

Saite uz veidlapām

Saite uz metodiskajiem norādījumiem

3.3.1.6.

Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana

Veidlapa*

Metodika*

3.4.1.3.

Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas ex situ infrastruktūras izveide

Veidlapa

Metodika

3.4.1.4.

Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija

Veidlapa

Metodika

3.4.1.5.1.

Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu vižņu–ledus parādību gadījumos

Veidlapa

Metodika

3.5.1.1.

Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000

Veidlapa

Metodika

3.5.1.2.1.

Normatīvo aktu prasībām neatbilstošo izgāztuvju rekultivācija

Veidlapa

Metodika

3.5.1.2.2.

Reģionālu atkritumu apsaimniekošanas sistēmu attīstība

Veidlapa

Metodika

3.5.1.3.

Infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās

Veidlapa

Metodika

3.5.1.4.

Vides monitoringa un kontroles sistēmas attīstība

Veidlapa

Metodika

 

* 3.3.1.6.aktivitātes „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana” ieviešanu regulē Ministru kabineta 2010.gada 20.jūlija noteikumi Nr.662 „Noteikumi par darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.3.1.6.aktivitāti „Liepājas Karostas ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumu nodrošināšana””, bet tie nesatur projekta pēcieviešanas uzraudzības veidlapu. Tomēr šo noteikumu 35., 36. un 37.punktā ir noteikta informācija, kas iesniedzama Atbildīgajai iestādei projekta pēcieviešanas periodā.