Ice-Lie-Nor-Logo

Iepriekš noteikto projektu īstenotāji ir noteikti ar Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumiem Nr. 700 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi"

 • Latgales plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Vidzemes plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Zemgales plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Kurzemes plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Rīgas plānošanas reģions kā projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā” īstenotājs;
 • Latvijas Pašvaldību savienība kā projekta “Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana’ īstenotājs;
 • Ropažu novada pašvaldība kā projekta “Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos” īstenotājs.


Pieteikšanās nosacījumi

Sākot no 2019.gada augusta iepriekš noteikto projektu īstenotāji var pieteikties divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanai.


Pieejamais finansējums

Kopējais iepriekš noteikto projektu divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanai pieejamais finansējums  ir 82 500 EUR. Atlikums uz 2024.g. februāri 5 422,65 €.


Atbalstāmās darbības

 1. donorvalstu projektu partnerības veicināšana iepriekš noteikto projektu izstrādes laikā;
 2. aktivitātes ar mērķi stiprināt divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Latviju;
 3. sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa starp iepriekš noteikto projektu īstenotājiem un donorvalstu institūcijām un/vai starptautiskajām organizācijām.

Obligāta ir vismaz viena donorvalstu institūcijas pārstāvja dalība!


Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas atbalsta saņēmējiem finansē 100% apmērā no Divpusējās sadarbības fonda attiecināmajām izmaksām:

 • pasākumu izmaksas potenciālo donorvalsts projektu partneru piesaistīšanai;
 • konferenču, semināru, kursu, izstāžu, kampaņu, komandējumu, mācību semināru un sanāksmju organizēšanas izmaksas;
 • datu vākšanas, ziņojumu, pētījumu un publikāciju sagatavošanas un publicēšanas izmaksas;
 • ārējo konsultantu un iesaistīto ekspertu pakalpojumu izmaksas;
 • zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības vai attiecīgās institūcijas iekšējā audita struktūrvienības izmaksas;
 • citas izmaksas, kas apstiprinātas Programmas Sadarbības komitejā.

Izmaksām jābūt izlietotām vienīgi iniciatīvas mērķu sasniegšanai. Izmaksas ir jāveic ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma, efektivitātes principus, kā arī publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu. Komandējumu izmaksas attiecināmas saskaņā ar izdevumu normām, kas noteiktas normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, ievērojot, ka transporta pakalpojumu izmaksas nepārsniedz ekonomiskajai klasei atbilstošās cenas.

Pašvaldībai un nevalstiskajai organizācijai izdevumu atmaksa tiek veikta pēc pasākuma īstenošanas.


Pieteikšanās kārtība

Pieteikuma iesniedzējs vismaz 2 mēnešus pirms plānotā pasākuma iesniedz VARAM kā Programmas apsaimniekotājam iniciatīvas priekšlikumu, aizpildot pieteikumu (angļu valodā):


Lēmuma pieņemšanas un informēšanas kārtība

Lēmumu par Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas apstiprināšanu vai noraidīšanu pieņem Programmas Sadarbības komiteja, kuras sastāvā ir Programmas donorvalsts partneru pārstāvji.

VARAM iepriekš noteikto projektu īstenotājus par divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas apstiprināšanu vai noraidīšanu informē piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Programmas Sadarbības komiteja ir pieņēmusi lēmumu.

 

Lēmuma pieņemšanas un informēšanas kārtība


Atskaitīšanās kārtība

Pēc divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanas iniciatīvas īstenotājs 30 kalendāro dienu laikā iesniedz VARAM Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas atskaites veidlapu kopā ar pamatojošo dokumentāciju.


Izdevumu attiecināšana un atmaksa

Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanas izdevumus pēc atskaites veidlapas iesniegšanas pārbauda un attiecina VARAM.

Pašvaldībai un nevalstiskajai organizācijai izdevumu atmaksa tiek veikta pēc pasākuma īstenošanas un atskaites apstiprināšanas.

Plānošanas reģionam, kas ir VARAM pārraudzībā, izdevumu atmaksa notiek atbilstoši plānotajiem transfertiem VARAM budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts budžeta plānošanas jomā.


Īstenošanas termiņš

Pieteikumu Divpusējās sadarbības fonda finansējumam var sniegt līdz 2024.gada 30.aprīlim, vai līdz brīdim, kad pieejamais finansējums būs izlietots. 

Divpusējās sadarbības fonda pasākumus īsteno līdz 2024.gada 30.oktobrim.


Juridiskais ietvars

Iepriekš noteikto projektu īstenotāji ir noteikti ar Ministru kabineta 2020. gada 24. novembra noteikumiem Nr. 700 “Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" neliela apjoma grantu shēmas atklātā projektu iesniegumu konkursa "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" īstenošanas noteikumi

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" projektu iesniegumu atklātā konkursa "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai" īstenošanas noteikumi

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības noteikumi
 

Kontaktinformācija

Attīstības instrumentu departamenta
Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas vecākā eksperte
Ketija Grīnvalde
Tālr. 67026469

ketija.grinvalde@varam.gov.lv