Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2024.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus un domes lēmumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2024.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 370.03 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 243.35 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2023.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 62.60 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 26.91 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2024. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Atbalsta apmērs 2024. gadā bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, euro

Atbalsta apmērs 2024. gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

                                        380,00

                                           237,00

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

                                        410,00

                                           287,00

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

                                        330,12

                                           214,83

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

                                        403,58

                                           288,11

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

                                        315,85

                                           181,68

Ādažu novada pašvaldība

                                        410,00

                                           299,00

Cēsu novada pašvaldība

                                        361,49

                                           225,98

Jelgavas novada pašvaldība

                                        385,36

                                           240,83

Kuldīgas novada pašvaldība

                                        348,54

                                           171,83

Ķekavas novada pašvaldība

                                        359,00

                                           247,00

Mārupes novada pašvaldība

                                        401,93

                                           284,45

Ogres novada pašvaldība

                                        343,75

                                           214,65

Olaines novada pašvaldība

                                        413,82

                                           285,72

Ropažu novada pašvaldība

                                        451,44

                                           310,92

Salaspils novada pašvaldība

                                        374,00

                                           252,00

Saulkrastu novada pašvaldība

                                        280,17

                                           240,66

Siguldas novada pašvaldība

                                        332,56

                                           194,09

Tukuma novada pašvaldība

                                        360,88

                                           221,49

Valmieras novada pašvaldība

                                        368,01

                                           226,50

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 14 pašvaldība atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2024. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 222.22 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2023.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 17.48 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2024.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem 2024. gadā, kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

190,00

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

125,00

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

242,66

Ādažu novada pašvaldība

150,00

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

220,00

Ķekavas novada pašvaldība

210,00

Mārupes novada pašvaldība

200,00

Ogres novada pašvaldība

150,00

Olaines novada pašvaldība

298,05

Ropažu novada pašvaldība

270,86

Saulkrastu novada pašvaldība

252,15

Siguldas novada pašvaldība

204,00

Talsu novada pašvaldība

310,80

Valmieras novada pašvaldība

287,57

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopo informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2023. gada 1. oktobri kopumā 23 pašvaldībās rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 6 401 bērni (3. tabula). Salīdzinājumā ar 2022.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 467.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2023.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)  

 

N.p.k.

Pašvaldība

Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā

Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

1.

Rīgas valstspilsēta

 

916

2.

Jelgavas valstspilsēta

 

812

3.

Jūrmalas valstspilsēta

 

203

4.

Liepājas valstspilsēta

 

213

5.

Rēzeknes valstspilsēta

 

249

6.

Aizkraukles novada pašvaldība

 

6

7.

Ādažu novada pašvaldība

 

546

 

 

Ādažu pilsēta un Ādažu pagasts

436

 

 

Carnikavas pagasts

110

8.

Cēsu novada pašvaldība

 

110

 

 

Cēsu pilsēta

62

 

 

Ārpus Cēsu pilsētas

48

9.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

49

10.

Jelgavas novada pašvaldība

 

21

11.

Kuldīgas novada pašvaldība

 

43

12.

Ķekavas novada pašvaldība

 

649

 

 

Baldones pilsēta

37

 

 

Baložu pilsēta

211

 

 

Ķekava, Ķekavas pagasts

190

 

 

Katlakalns

106

 

 

Valdlauči

101

 

 

Daugmale

4

13.

Mārupes novada pašvaldība

 

778

 

 

Babītes pagasts

215

 

 

Mārupes pagasts

266

 

 

Mārupe

297

14.

Ogres novada pašvaldība

 

325

 

 

Ogres valstspilsēta

142

 

 

Ikšķiles pilsēta

151

 

 

Lielvārde

23

 

 

Ķegums

9

15.

Olaines novada pašvaldība

 

137

16.

Ropažu novada pašvaldība

 

486

 

 

Garkalnes pagasts

166

 

 

Ropažu pagasts

36

 

 

Stopiņu pagasts

279

 

 

Vangažu pilsēta

5

17.

Salaspils novada pašvaldība

 

207

18.

Saulkrastu novada pašvaldība

 

36

19.

Siguldas novada pašvaldība

 

434

 

 

Siguldas pilsēta un pagasts

341

 

 

Allažu pagasts

6

 

 

Mores pagasts

2

 

 

Inčukalna pagasts

56

 

 

Krimuldas pagasts

19

 

 

Mālpils pagasts

10

20.

Smiltenes novada pašvaldība

 

2

21.

Talsu novada pašvaldība

 

7

22.

Tukuma novada pašvaldība

 

31

23.

Valmieras novada pašvaldība

 

141

 

 

Kocēnu pagasts

1

 

 

Valmiermuiža

26

 

 

Valmieras valstspilsēta

114

 

Kopā

 

6 401

Karte

Valsts budžeta aizdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu projektiem

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36.panta pirmās daļas 4.punktam pašvaldībām bija iespējas iesniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) investīciju projektu iesniegumus valsts budžeta aizdevumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 9.maija noteikumiem Nr. 241 “Kritēriji un kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai” VARAM 2023.gadā kopumā ir izvērtējusi 27 investīciju projektu pieteikumus un sniegusi pozitīvus atzinumus par 26 pašvaldību investīciju projektu pieteikumiem. Atbalstīto investīciju projektu kopējais finansējums ir 10 165 916,89 euro (valsts budžeta aizdevumu kopējais apmērs – 9 058 162,71 euro, pašvaldību līdzfinansējums 1 107 754,18 euro). Īstenojot 26 projektus kopumā investīcijas tiks veiktas 55 pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, no kurām tikai 2 pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs investīcijas ir plānotas, lai radītu jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, radot kopā 90 jaunas vietas. Pārējās 53 pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldības plāno investīcijas, lai uzlabotu esošo infrastruktūru. Atbalstītos 26 investīciju projektus ir iesniegušas tikai 6 pašvaldības – Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Siguldas novada pašvaldība).

Investīciju projektu saraksts

Valsts budžeta aizdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu projektiem 2024.gadā

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 36.panta otrās daļas 4.punktam pašvaldībām 2024.gadā ir iespējas iesniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) investīciju projektu iesniegumus valsts budžeta aizdevumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, un pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta2024.gada 5.marta noteikumu Nr. 159  noteikumu "Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību investīciju projektu pieteikumi valsts budžeta aizdevuma saņemšanai" 4.2.apakšpunktu VARAM nosaka, ka 2024.gadā maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs vienas jaunas vietas izveidei nepārsniedz 24 200 euro.

Investīciju projektu saraksts

 

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).