Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2023.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus un domes lēmumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2023.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 307.43 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 216.44 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2022.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 31.10 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 25.37 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2023. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Atbalsta apmērs 2023. gadā bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, euro

Atbalsta apmērs 2023. gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

                                        271,00

                                           200,00

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

                                        345,29

                                           248,54

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

                                        270,36

                                           174,95

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

                                        328,54

                                           242,48

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

                                        268,60

                                           159,45

Ādažu novada pašvaldība

                                        365,00

                                           278,00

Cēsu novada pašvaldība

                                        324,35

                                           206,71

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

                                        220,00

                                           220,00

Jelgavas novada pašvaldība

                                        285,31

                                           178,97

Kuldīgas novada pašvaldība

                                        295,63

                                           164,22

Ķekavas novada pašvaldība

                                        300,00

                                           220,00

Mārupes novada pašvaldība

                                        345,00

                                           320,00

Ogres novada pašvaldība

                                        305,74

                                          199,24

Olaines novada pašvaldība

                                        373,92

                                           276,55

Ropažu novada pašvaldība

                                        406,50

                                           310,76

Salaspils novada pašvaldība

                                        311,00

                                           213,00

Saulkrastu novada pašvaldība

                                        277,63

                                           183,40

Siguldas novada pašvaldība

                                        279,89

                                           175,94

Tukuma novada pašvaldība

                                        283,63

                                           171,87

Valmieras novada pašvaldība

                                        291,17

                                           184,62

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 16 pašvaldība atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2023. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 204.74 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2022.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 21.43 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2023.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem 2023. gadā, kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, euro

 
 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

180,00

 

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

125,00

 

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

194,81

 

Ādažu novada pašvaldība

150,00

 

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

220,00

 

Kuldīgas novada pašvaldība

295,63

 

Ķekavas novada pašvaldība

190,00

 

Mārupes novada pašvaldība

200,00

 

Ogres novada pašvaldība

150,00

 

Olaines novada pašvaldība

281,47

 

Ropažu novada pašvaldība

243,90

 

Salaspils novada pašvaldība

170,00

 

Saulkrastu novada pašvaldība

249,87

 

Siguldas novada pašvaldība

181,00

 

Tukuma novada pašvaldība

200,00

 

Valmieras novada pašvaldība

244,15

 

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopo informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2023. gada 1. oktobri kopumā 23 pašvaldībās rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 5 960 bērni (3. tabula). Salīdzinājumā ar 2022.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 908.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2023.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)  

N.p.k.

Pašvaldība

Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā

Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs

1.

Rīgas valstspilsēta

 

916

2.

Jelgavas valstspilsēta

 

812

3.

Jūrmalas valstspilsēta

 

203

4.

Liepājas valstspilsēta

 

213

5.

Rēzeknes valstspilsēta

 

249

6.

Aizkraukles novada pašvaldība

 

6

7.

Ādažu novada pašvaldība

 

546

 

 

Ādažu pilsēta un Ādažu pagasts

436

 

 

Carnikavas pagasts

110

8.

Cēsu novada pašvaldība

 

20

9.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

49

10.

Jelgavas novada pašvaldība

 

21

11.

Kuldīgas novada pašvaldība

 

43

12.

Ķekavas novada pašvaldība

 

649

 

 

Baldones pilsēta

37

 

 

Baložu pilsēta

211

 

 

Ķekava, Ķekavas pagasts

190

 

 

Katlakalns

106

 

 

Valdlauči

101

 

 

Daugmale

4

13.

Mārupes novada pašvaldība

 

778

 

 

Babītes pagasts

215

 

 

Mārupes pagasts

266

 

 

Mārupe

297

14.

Ogres novada pašvaldība

 

325

 

 

Ogres valstspilsēta

142

 

 

Ikšķiles pilsēta

151

 

 

Lielvārde

23

 

 

Ķegums

9

15.

Olaines novada pašvaldība

 

137

16.

Ropažu novada pašvaldība

 

486

 

 

Garkalnes pagasts

166

 

 

Ropažu pagasts

36

 

 

Stopiņu pagasts

279

 

 

Vangažu pilsēta

5

17.

Salaspils novada pašvaldība

 

207

18.

Saulkrastu novada pašvaldība

 

36

19.

Siguldas novada pašvaldība

 

143

 

 

Sigulda, Mores, Allažu, Krimuldas, Mālpils, Lēdurgas pagasti

93

 

 

Inčukalna pagasts

50

20.

Smiltenes novada pašvaldība

 

2

21.

Talsu novada pašvaldība

 

7

22.

Tukuma novada pašvaldība

 

31

23.

Valmieras novada pašvaldība

 

81

 

 

Kocēnu pagasts

1

 

 

Valmiermuiža

26

 

 

Valmieras valstspilsēta

54

 

Kopā

 

5 960

karte

Attēls jpg

Valsts budžeta aizdevumi pirmsskolas izglītības iestāžu projektiem

Atbilstoši likuma "Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” 36.panta pirmās daļas 4.punktam pašvaldībām bija iespējas iesniegt izvērtēšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (turpmāk - VARAM) investīciju projektu iesniegumus valsts budžeta aizdevumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, lai mazinātu bērnu rindu uz vietām pirmsskolas izglītības iestādēs, vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras investīciju projektu īstenošanai.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 9.maija noteikumiem Nr. 241 “Kritēriji un kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai, esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai vai pirmsskolas izglītības iestāžu infrastruktūras attīstībai” VARAM 2023.gadā kopumā ir izvērtējusi 27 investīciju projektu pieteikumus un sniegusi pozitīvus atzinumus par 26 pašvaldību investīciju projektu pieteikumiem. Atbalstīto investīciju projektu kopējais finansējums ir 10 165 916,89 euro (valsts budžeta aizdevumu kopējais apmērs – 9 058 162,71 euro, pašvaldību līdzfinansējums 1 107 754,18 euro). Īstenojot 26 projektus kopumā investīcijas tiks veiktas 55 pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, no kurām tikai 2 pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs investīcijas ir plānotas, lai radītu jaunas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs, radot kopā 90 jaunas vietas. Pārējās 53 pirmsskolas izglītības iestādēs pašvaldības plāno investīcijas, lai uzlabotu esošo infrastruktūru. Atbalstītos 26 investīciju projektus ir iesniegušas tikai 6 pašvaldības – Rīgas valstspilsētas pašvaldība, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība, Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Ropažu novada pašvaldība un Siguldas novada pašvaldība).

Investīciju projektu saraksts

 

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).