Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2020.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus un domes lēmumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2020.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 247.42 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 171.96 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2019.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 12.45 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 6.89 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2020. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsta apmērs 2020.gadā
bērniem 1,5-4 gadu vecumā,
euro

Atbalsta apmērs 2020.gadā
bērniem, kam nepieciešama
obligātā sagatavošana
pamatizglītības ieguvei,
 euro

Ādažu novads

240,00

175,00

Babītes novads

330,00

266,00

Burtnieku novads

273,35

179,71

Carnikavas novads

241,92

172,85

Cēsu novads

277,51

196,21

Garklanes novads

233,00

155,00

Ikšķiles novads

266,98

193,17

Inčukalna novads

222,05

175,39

Jelgavas novads

220,34

134,44

Jelgava

220,00

200,00

Jūrmala

295,60

205,57

Kuldīgas novads

206,15

115,02

Ķekavas novads

264,88

196,36

Lielvārdes novads

234,32

136,00

Liepāja

201,89

120,62

Mārupes novads

275,82

275,82

Ogres novads

238,19

156,33

Olaines novads

286,93

207,26

Ozolnieku novads

276,44

195,07

Rēzekne

227,53

119,06

Rīga

250,61

188,71

Ropažu novads

233,46

145,74

Rucavas novads

195,24

103,84

Rūjienas novads

218,11

141,65

Salaspils novads

267,00

201,00

Saulkrastu novads

250,11

179,70

Siguldas novads

222,98

144,98

Stopiņu novads

267,79

197,08

Tukuma novads

217,94

141,01

Valmiera

222,32

153,63

Iecavas novads

267,09

158,59

 

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 22 pašvaldība atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2020. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 154.30 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2019.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 4.32 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2020.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsta apmērs, EUR

Ādažu novada pašvaldība

150,00

Babītes novada pašvaldība

132,00

Carnikavas novada pašvaldība

241,92

Engures novada pašvaldība

182,71

Garkalnes novada pašvaldība

136,00

Iecavas novada pašvaldība

80,13

Ikšķiles novada pašvaldība

150,00

Jelgavas pilsētas pašvaldība

150,00

Kuldīgas novada pašvaldība

206,15

Ķeguma novada pašvaldība

170,00

Ķekavas novada pašvaldība

170,00

Liepājas pilsētas pašvaldība

100,00

Mārupes novada pašvaldība

200,00

Ogres novads

80,00

Olaines novada pašvaldība

215,07

Ozolnieku novada pašvaldība

80,00

Rīgas pilsētas pašvaldība

145,22

Ropažu novada pašvaldība

116,00

Saulkrastu novada pašvaldība

175,08

Siguldas novada pašvaldība

138,32

Stopiņu novada pašvaldība

176,00

Tukuma novada pašvaldība

200,00

 

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopoto informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2020. gada 1. oktobri kopumā 45 pašvaldībās rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 10 031 bērni (3. tabula un 1. karte). Salīdzinājumā ar 2019.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 74.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2020.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)  

N.p.k. Pašvaldība Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
  Kopā 10 031
1 Daugavpils pilsēta 33
2 Jelgavas pilsēta 1218
3 Jūrmalas pilsēta 283
4 Liepājas pilsēta 650
5 Rēzeknes pilsēta 229
6 Rīgas pilsēta 2097
7 Valmieras pilsēta 115
8 Ventspils pilsēta 39
9 Ādažu novads 507
10 Aizputes novads 8
11 Apes novads 17
12 Babītes novads 700
13 Baldones novads 58
14 Bauskas novads 56
15 Beverīnas novads 2
16 Brocēnu novads 11
17 Burtnieku novads 130
18 Carnikavas novads 219
19 Cēsu novads 16
20 Engures novads 4
21 Garkalnes novads 255
22 Grobiņas novads 7
23 Ikšķiles novads 174
24 Inčukalna novads 66
25 Jelgavas novads 6
26 Ķekavas novads 769
27 Kuldīgas novads 41
28 Lielvārdes novads 130
29 Limbažu novads 19
30 Mārupes novads 372
31 Naukšēnu novads 4
32 Ogres novads 204
33 Olaines novads 111
34 Ozolnieku novads 117
35 Pāvilostas novads 2
36 Raunas novads 27
37 Ropažu novads 126
38 Salaspils novads 351
39 Saldus novads 44
40 Saulkrastu novads 120
41 Siguldas novads 37
42 Smiltenes novads 59
43 Stopiņu novads 270
44 Tērvetes novads 6
45 Tukuma novads 322


1. karte. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2020.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)

Bērnu skaits rindā uz PII

 

 

VARAM aicina pašvaldības iesniegt investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) aicina pašvaldības iesniegt investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai. Pašvaldības projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 17. augustam, aizpildot Ministru kabineta (MK) 2020.gada 31.marta noteikumu Nr.178 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai” pielikumu.

Investīciju projektus aizņēmumiem no valsts budžeta var iesniegt pašvaldības, kurās 2019. gada 1. oktobrī bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, ir lielāks nekā 100 bērnu, un informācija par bērnu rindu ir iesniegta VARAM 2019. gadā (informācija pieejama VARAM tīmekļvietnē).

Maksimālais valsts budžeta aizdevuma apmērs nedrīkst pārsniegt 12 000 EUR par vienas vietas izveidi, tas ir, 75 % no kopējām būvdarbu izmaksām dalītas ar projekta īstenošanas rezultātā radīto jauno vietu skaitu. Pašvaldībai ir jānodrošina budžeta līdzfinansējumus ne mazāk kā 25 % apmērā no kopējām būvdarbu izmaksām.*

Iesniedzot pieteikumu, ir jābūt izstrādātam tehniskam projektam vai jābūt noslēgtam līgumam par tehniskā projekta izstrādi, projekta būvdarbus jāuzsāk īstenot līdz 2020. gada 31. decembrim, un projekts tiek īstenots līdz 2022. gada beigām. Tāpat, iesniedzot investīciju projekta pieteikumu, ir jāiesniedz arī Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 20.punktā noteiktajos gadījumos un kārtībā pozitīvs apvienojamo pašvaldību finanšu komisijas lēmums.

VARAM mēneša laikā pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa atklātā projektu pieteikumu konkursā izvērtēs pašvaldības iesniegtos investīciju projektus un iesniegs MK atbalstāmo investīciju projektu sarakstu, kurā projekti tiks sakārtoti prioritārā secībā pēc viszemākās vienas vietas izveides izmaksas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. Pēc MK lēmuma pieņemšanas par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem pašvaldībām, lai nodrošinātu būvdarbu uzsākšanu līdz 2020. gada 31. decembrim, būs jāiesniedz aizņēmuma pieprasījums atbilstoši MK noteiktajai kārtībai, kādā pašvaldības var ņemt aizņēmumus.

Kā ziņots iepriekš, š.g. 2. jūnijā valdībā jau tika atbalstīts VARAM izstrādātais MK rīkojuma projekts**, kas paredz atbalstīt 15 jaunu vai paplašinātu bērnudārzu būvniecības projektus 11 Latvijas pašvaldībās, kurās ir būtiskas bērnudārzu rindas Latvijā. Līdz ar to teju 2200 bērniem tuvākajos gados tiks radīta iespēja apmeklēt pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādes (samazinot gaidīšanas rindu par 22%). Kopējais investīciju apmērs plānots nedaudz vairāk kā 40 milj. EUR, no kuriem 20 milj. EUR plānoti kā valsts budžeta aizdevums pašvaldībām.

Aicinām pašvaldības investīciju projektu pieteikumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo ēku paplašināšanai iesniegt VARAM līdz 2020. gada 17. augustam. Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).

 

*Ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 13. panta sestajā daļā noteikto līdzfinansējuma apmēru un nosacījumus.

**MK 2020.gada 2.jūnija rīkojums Nr.299 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”.