Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2021.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus vai apstiprināja domes lēmumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709.

2021.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 256.11 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 174.72 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2020.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 8.69 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis par 2.76 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2021. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Atbalsta apmērs 2021. gadā bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, euro

Atbalsta apmērs 2021. gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, euro

Jelgavas pilsēta

220,00

200,00

Jūrmalas pilsēta

290,93

197,05

Liepājas pilsēta

201,89

120,62

Valmieras pilsēta

229,39

161,78

Rīgas pilsēta

266,69

199,63

Ādažu novads

239,00

172,00

Babītes novads

364,00

291,00

Baldones novads

207,47

148,01

Burtnieku novads

273,55

179,71

Carnikavas novads

254,79

178,91

Cēsu novads

268,16

194,02

Garkalnes novads

245,00

184,00

Iecavas novads

262,09

138,94

Ikšķiles novads

272,61

190,90

Inčukalna novads

223,22

161,14

Jelgavas novads

218,94

129,34

Ķekavas novads

277,90

200,68

Kuldīgas novads

227,92

116,29

Mārupes novads

295,86

295,86

Ogres novads

250,60

163,62

Olaines novads

302,72

216,61

Ozolnieku novads

277,05

190,52

Raunas novads

261,43

0,00

Ropažu novads

266,30

111,76

Rucavas novads

226,54

112,07

Rūjienas novads

218,11

141,65

Salaspils novads

272,00

199,00

Saulkrastu novads

270,75

0,00

Siguldas novads

224,92

135,36

Stopiņu novads

270,56

191,52

Tukuma novads

246,22

162,02

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 23 pašvaldības atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2021. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 166.59 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2020.gadu, kad 22 pašvaldības nodrošināja atbalstu auklēm, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm 2021.gadā ir pieaudzis par 12.29 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2021.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

 Atbalsts bērniem 2021. gadā, kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, euro

Jelgavas pilsēta

150,00

Liepājas pilsēta

100,00

Rīgas pilsēta

151,13

Ādažu novads

150,00

Babītes novads

146,00

Baldones novads

135,00

Burtnieku novads

136,00

Carnikavas novads

254,79

Garkalnes novads

170,00

Grobiņas novads

169,00

Iecavas novads

78,63

Ikšķiles novads

150,00

Ķekavas novads

180,00

Kuldīgas novads

227,92

Mārupes novads

200,00

Ogres novads

80,00

Olaines novads

222,10

Ropažu novads

200,00

Salaspils novads

170,00

Saulkrastu novads

243,68

Siguldas novads

141,40

Stopiņu novads

176,00

Tukuma novads

200,00

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopoto informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2020. gada 1. oktobri kopumā 45 pašvaldībās rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 10 031 bērni (3. tabula un 1. karte). Salīdzinājumā ar 2019.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 74.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2020.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)  

N.p.k. Pašvaldība Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
  Kopā 10 031
1 Daugavpils pilsēta 33
2 Jelgavas pilsēta 1218
3 Jūrmalas pilsēta 283
4 Liepājas pilsēta 650
5 Rēzeknes pilsēta 229
6 Rīgas pilsēta 2097
7 Valmieras pilsēta 115
8 Ventspils pilsēta 39
9 Ādažu novads 507
10 Aizputes novads 8
11 Apes novads 17
12 Babītes novads 700
13 Baldones novads 58
14 Bauskas novads 56
15 Beverīnas novads 2
16 Brocēnu novads 11
17 Burtnieku novads 130
18 Carnikavas novads 219
19 Cēsu novads 16
20 Engures novads 4
21 Garkalnes novads 255
22 Grobiņas novads 7
23 Ikšķiles novads 174
24 Inčukalna novads 66
25 Jelgavas novads 6
26 Ķekavas novads 769
27 Kuldīgas novads 41
28 Lielvārdes novads 130
29 Limbažu novads 19
30 Mārupes novads 372
31 Naukšēnu novads 4
32 Ogres novads 204
33 Olaines novads 111
34 Ozolnieku novads 117
35 Pāvilostas novads 2
36 Raunas novads 27
37 Ropažu novads 126
38 Salaspils novads 351
39 Saldus novads 44
40 Saulkrastu novads 120
41 Siguldas novads 37
42 Smiltenes novads 59
43 Stopiņu novads 270
44 Tērvetes novads 6
45 Tukuma novads 322


1. karte. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2020.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)

Bērnu skaits rindā uz PII

 

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).

*Ievērojot likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 13. panta sestajā daļā noteikto līdzfinansējuma apmēru un nosacījumus.

**MK 2020.gada 2.jūnija rīkojums Nr.299 “Par atbalstītajiem pašvaldību investīciju projektiem jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai vai esošas pirmsskolas izglītības iestādes paplašināšanai, kuriem piešķirams valsts budžeta aizdevums”.