Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

 

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

Pašvaldības atbalstu bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709. 2019.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2019.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 234.97 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 165.07 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2018.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 13.32 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 8.34 euro.

  

 

Pašvaldība

Atbalsta apmērs 2019.gadā bērniem 1,5-4 gadu vecumā, euro

Atbalsta apmērs 2019.gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei,  euro

Ādažu novads

239

170

Babītes novads

320

266

Burtnieku novads

255.72

183.92

Carnikavas novads

221.96

157.74

Cēsu novads

245.17

174.38

Garkalnes novads

223

152

Ikšķiles novads

227.81

156.06

Inčukalna novads

223.14

155.7

Jelgavas novads

202.78

121.19

Jelgavas pilsēta

209.16

139.08

Jūrmalas pilsēta

279.2

188.93

Kuldīgas novads

174.68

102.91

Ķekavas novads

262.75

193.42

Liepājas pilsēta

199.64

116.11

Mārupes novads

262.96

204.76

Ogres novads

225.37

151.77

Olaines novads

257.08

199.29

Ozolnieku novads

238.24

163.03

Rēzeknes pilsēta

227.27

163.37

Rīgas pilsēta

246.19

187.59

Ropažu novads

243.08

175.24

Rūjienas novads

207.32

135.37

Salaspils novads

247

179

Saulkrastu novads

259.47

200.62

Siguldas novads

204.12

126.35

Stopiņu novads

257.67

182.66

Tukuma novads

199.93

125.36

Valmieras pilsēta

219.43

150.16

 

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2019. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

 

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 21 pašvaldība atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2019. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 147.51 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2017.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 5.35 euro.

 

Pašvaldība

Atbalsta apmērs, EUR

Ādažu novads

150.00

Babītes novads

120.00

Carnikavas novads

86.00

Engures novads

172.08

Garkalnes novads

136.00

Iecavas novads

74.00

Ikšķiles novads

171.67

Jelgavas pilsēta

120.00

Kuldīgas novads

174.68

Ķeguma novads

214.88

Ķekavas novads

170.00

Liepājas pilsēta

100.00

Mārupes novads

188.00

Olaines novads

197.39

Ozolnieku novads

80.00

Rīgas pilsēta

142.12

Ropažu novads

116.00

Saulkrastu novads

181.63

Siguldas novads

127.34

Stopiņu novads

176.00

Tukuma novads

199.93

 

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2019.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]