Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2021.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus vai apstiprināja domes lēmumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709.

2021.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 256.11 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 174.72 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2020.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 8.69 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis par 2.76 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2021. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus (VARAM apkopotā informācija)

Pašvaldība

Atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Atbalsta apmērs 2021. gadā bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, euro

Atbalsta apmērs 2021. gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, euro

Jelgavas pilsēta

220,00

200,00

Jūrmalas pilsēta

290,93

197,05

Liepājas pilsēta

201,89

120,62

Valmieras pilsēta

229,39

161,78

Rīgas pilsēta

266,69

199,63

Ādažu novads

239,00

172,00

Babītes novads

364,00

291,00

Baldones novads

207,47

148,01

Burtnieku novads

273,55

179,71

Carnikavas novads

254,79

178,91

Cēsu novads

268,16

194,02

Garkalnes novads

245,00

184,00

Iecavas novads

262,09

138,94

Ikšķiles novads

272,61

190,90

Inčukalna novads

223,22

161,14

Jelgavas novads

218,94

129,34

Ķekavas novads

277,90

200,68

Kuldīgas novads

227,92

116,29

Mārupes novads

295,86

295,86

Ogres novads

250,60

163,62

Olaines novads

302,72

216,61

Ozolnieku novads

277,05

190,52

Raunas novads

261,43

0,00

Ropažu novads

266,30

111,76

Rucavas novads

226,54

112,07

Rūjienas novads

218,11

141,65

Salaspils novads

272,00

199,00

Saulkrastu novads

270,75

0,00

Siguldas novads

224,92

135,36

Stopiņu novads

270,56

191,52

Tukuma novads

246,22

162,02

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 23 pašvaldības atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2021. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 166.59 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2020.gadu, kad 22 pašvaldības nodrošināja atbalstu auklēm, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm 2021.gadā ir pieaudzis par 12.29 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2021.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

 Atbalsts bērniem 2021. gadā, kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, euro

Jelgavas pilsēta

150,00

Liepājas pilsēta

100,00

Rīgas pilsēta

151,13

Ādažu novads

150,00

Babītes novads

146,00

Baldones novads

135,00

Burtnieku novads

136,00

Carnikavas novads

254,79

Garkalnes novads

170,00

Grobiņas novads

169,00

Iecavas novads

78,63

Ikšķiles novads

150,00

Ķekavas novads

180,00

Kuldīgas novads

227,92

Mārupes novads

200,00

Ogres novads

80,00

Olaines novads

222,10

Ropažu novads

200,00

Salaspils novads

170,00

Saulkrastu novads

243,68

Siguldas novads

141,40

Stopiņu novads

176,00

Tukuma novads

200,00

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopoto informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2020. gada 1. oktobri kopumā 45 pašvaldībās rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 10 031 bērni (3. tabula). Salīdzinājumā ar 2019.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 74.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2020.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)  

Pašvaldība pēc 2021.gada 1.jūlija Pašvaldība līdz 2021.gada 30.jūnijam Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 
Kopā   10 031
Daugavpils valstspilsēta Daugavpils pilsēta 33
Jelgavas valstspilsēta Jelgavas pilsēta 1218
Jūrmalas valstspilsēta Jūrmalas pilsēta 283
Liepājas valstspilsēta Liepājas pilsēta 650
Rēzeknes valstspilsēta Rēzeknes pilsēta 229
Rīgas valstspilsēta Rīgas pilsēta 2097
Ventspils valstspilsēta Ventspils pilsēta 39
Valmieras novada pašvaldība   251
Valmieras pilsēta 115
Beverīnas novads 2
Burtnieku novads 130
Naukšēnu novads 4
Ādažu novada pašvaldība   726
Ādažu novads 507
Carnikavas novads 219
Bauskas novada pašvaldība   56
Bauskas novads 56
Cēsu novada pašvaldība   16
Cēsu novads 16
Dienvidkurzemes novada pašvaldība   17
Aizputes novads 8
Grobiņas novads 7
Pāvilostas novads 2
Dobeles novada pašvaldība   6
Tērvetes novads 6
Jelgavas novada pašvaldība   123
Jelgavas novads 6
Ozolnieku novads 117
Kuldīgas novada pašvaldība   41
Kuldīgas novads 41
Ķekavas novada pašvaldība   827
Baldones novads 58
Ķekavas novads 769
Limbažu novada pašvaldība   19
Limbažu novads 19
Mārupes novada pašvaldība   1072
Babītes novads 700
Mārupes novads 372
Olaines novada pašvaldība Olaines novads 111
Ogres novada pašvaldība   508
Ikšķiles novads 174
Lielvārdes novads 130
Ogres novads 204
Ropažu novada pašvaldība   684
Garkalnes novads 255
Ropažu novads 126
Stopiņu novads 270
Vangažu pilsēta 33
Salaspils novada pašvaldība Salaspils novads 351
Saldus novada pašvaldība   55
Brocēnu novads 11
Saldus novads 44
Saulkrastu novada pašvaldība   120
Saulkrastu novads 120
Siguldas novada pašvaldība   70
Siguldas novads 37
Inčukalna pagasts 33
Smiltenes novada pašvaldība   103
Apes novads 17
Raunas novads 27
Smiltenes novads 59
Tukuma novada pašvaldība   326
Engures novads 4
Tukuma novads 322

Valsts budžeta aizdevumi bērnudārzu būvniecībai

Lai sniegtu atbalstu pašvaldībām pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanai, pašvaldībām no 2020.gada ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo paplašināšanai. 2020.gadā valsts budžeta aizdevumi tika atbalstīti 12 investīciju projektiem, paredzot radīt 1 653 jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs 10 Latvijas pašvaldībās. 2021.gadā līdz šim ir atbalstīti aizdevumi 7 investīciju projektiem. Piešķirtais aizdevums ļaus radīt 970 vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbilstoši 2021.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”  pašvaldībām ir iespējas iesniegt investīciju projektu pieteikumus izvērtēšanai VARAM līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).