Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2022.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus un domes lēmumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2022.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 276.33 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 191.07 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2021.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 20.63 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 15.76 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2022. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Atbalsta apmērs 2022. gadā bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, euro

Atbalsta apmērs 2022. gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

237.00

143.11

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

319.78

221.28

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

239.76

148.43

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

307.85

229.27

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

239.20

134.17

Ādažu novada pašvaldība

285.00

200.00

Bauskas novada pašvaldība

263.99

108.61

Cēsu novada pašvaldība

325.35

236.15

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

170.00

170.00

Jelgavas novada pašvaldība

266.99

167.12

Kuldīgas novada pašvaldība

270.50

136.43

Ķekavas novada pašvaldība

277.90

200.68

Mārupes novada pašvaldība

325.00

295.00

Ogres novada pašvaldība

287.41

188.71

Olaines novada pašvaldība

328.71

234.34

Ropažu novada pašvaldība

324.70

231.82

Salaspils novada pašvaldība

279.00

191.00

Saulkrastu novada pašvaldība

302.00

213.25

Siguldas novada pašvaldība

264.37

171.44

Talsu novada pašvaldība

253.05

253.05

Tukuma novada pašvaldība

251.62

159.20

Valmieras novada pašvaldība

260.06

170.38

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 15 pašvaldība atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2022. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 183.31 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2021.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 16.72 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2022.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem 2022. gadā, kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

150.00

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

100.00

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

181.09

Ādažu novada pašvaldība

150.00

Bauskas novada pašvaldība

79.20

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

170.00

Kuldīgas novada pašvaldība

270.00

Ķekavas novada pašvaldība

190.00

Mārupes novada pašvaldība

200.00

Ogres novada pašvaldība

150.00

Olaines novada pašvaldība

246.56

Ropažu novada pašvaldība

195.00

Salaspils novada pašvaldība

170.00

Saulkrastu novada pašvaldība

271.80

Tukuma novada pašvaldība

200.00

Valmieras novada pašvaldība

209.31

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopo informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2022. gada 1. oktobri kopumā 21 pašvaldībā rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 6 868 bērni (3. tabula). Salīdzinājumā ar 2021.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 920.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2022.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)   

N.p.k.

Pašvaldība

Pašvaldības teritoriālā iedalījuma vienībā

Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs

1.

Rīgas valstspilsēta

 

829

2.

Jelgavas valstspilsēta

 

1 087

3.

Jūrmalas valstspilsēta

 

172

4.

Liepājas valstspilsēta

 

248

5.

Rēzeknes valstspilsēta

 

127

6.

Ādažu novada pašvaldība

 

227

 

 

Ādažu pilsēta un Ādažu pagasts

184

 

 

Carnikavas pagasts

43

7.

Cēsu novada pašvaldība

 

20

8.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

15

9.

Jelgavas novada pašvaldība

 

40

10.

Kuldīgas novada pašvaldība

 

29

11.

Ķekavas novada pašvaldība

 

645

 

 

Baldones pilsēta

50

 

 

Baložu pilsēta

240

 

 

Ķekava, Ķekavas pagasts

160

 

 

Katlakalns

110

 

 

Valdlauči

75

 

 

Daugmale

10

12.

Mārupes novada pašvaldība

 

1 314

 

 

Babītes pagasts

412

 

 

Mārupes pagasts

189

 

 

Salas pagasts

27

 

 

Mārupe

686

13.

Ogres novada pašvaldība

 

421

 

 

Ogres valstspilsēta

207

 

 

Ikšķiles pilsēta

183

 

 

Lielvārde

22

 

 

Ķegums

9

14.

Olaines novada pašvaldība

 

119

15.

Ropažu novada pašvaldība

 

597

 

 

Garkalnes pagasts

164

 

 

Ropažu pagasts

100

 

 

Stopiņu pagasts

306

 

 

Vangažu pilsēta

27

16.

Salaspils novada pašvaldība

 

249

17.

Saulkrastu novada pašvaldība

 

56

 

 

Saulkrastu pilsēta

32

 

 

Saulkrastu pagasts

22

 

 

Sējas pagasts

2

18.

Siguldas novada pašvaldība

 

130

 

 

Sigulda, Mores, Allažu, Krimuldas, Mālpils, Lēdurgas pagasti

83

 

 

 

47

19.

Smiltenes novada pašvaldība

 

13

20.

Tukuma novada pašvaldība

 

211

 

 

Kandavas pilsēta

10

 

 

Lapmežciema pagasts

2

 

 

Slampes pagasts

4

 

 

Tukuma pilsēta

189

 

 

Tumes pagasts

6

21.

Valmieras novada pašvaldība

 

319

 

 

Brenguļu pagasts

1

 

 

Burtnieku pagasts

41

 

 

Kocēnu pagasts

7

 

 

Mazsalacas pilsēta, pagasts

15

 

 

Naukšēnu pagasts

10

 

 

Rūjienas pilsēta

15

 

 

Strenču pilsēta

12

 

 

Valmieras valstspilsēta

210

 

Kopā

 

6 868

Bērnu rindu uz 2022.gada 1.oktobri

Valsts budžeta aizdevumi bērnudārzu būvniecībai

Lai sniegtu atbalstu pašvaldībām pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanai, pašvaldībām no 2020.gada ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo paplašināšanai. 2020.gadā valsts budžeta aizdevumi tika atbalstīti 12 investīciju projektiem, paredzot radīt 1 653 jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs 10 Latvijas pašvaldībās. 2021.gadā līdz šim ir atbalstīti aizdevumi 7 investīciju projektiem. Piešķirtais aizdevums ļaus radīt 970 vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbilstoši 2021.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”  pašvaldībām ir iespējas iesniegt investīciju projektu pieteikumus izvērtēšanai VARAM līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).