Pirmsskolas izglītības iestāžu pieejamība

Atbilstoši Izglītības likuma 17. panta 2.1 punktam, ja pašvaldība bērnam, kurš sasniedzis pusotra gada vecumu un kura dzīvesvieta deklarēta pašvaldības administratīvajā teritorijā, nenodrošina vietu pašvaldības bērnudārzā (no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai), un bērns apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā, tad pašvaldība privātajam bērnudārzam sedz izmaksas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Izmaksas sedz apmērā, kas atbilst vienam izglītojamajam pirmsskolas izglītības programmā nepieciešamajām vidējām izmaksām attiecīgās pašvaldības bērnudārzā. Pašvaldības atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, aprēķina atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumiem Nr. 709 „Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 709).

Pašvaldībām nav obligāta prasība nodrošināt līdzfinansējumu bērniem, kuri izmanto bērnu uzraudzības jeb aukles pakalpojumu. Vienlaikus daļa pašvaldību atbilstoši savām budžeta iespējām un nepieciešamībai nodrošina atbalstu aukļu pakalpojumiem.

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus

2022.gada I ceturksnī pašvaldības aktualizēja savus saistošos noteikumus par atbalstu bērniem, kas apmeklē privātos bērnudārzus, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 709, kas tika skaņoti ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Analizējot pašvaldību saistošos noteikumus un domes lēmumus, secināms, ka pašvaldības līdzfinansējuma apmēru ir aprēķinājušas korekti, jo aprēķinā ir iekļautas visas izdevumu pozīcijas, kas uzskaitītas MK noteikumos Nr. 709.

2022.gadā pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir 276.33 euro un bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir 191.07 euro (1.tabula). Salīdzinot ar 2021.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam ir pieaudzis par 20.63 euro, savukārt bērniem, kam tiek īstenota obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, pašvaldības atbalsts ir pieaudzis 15.76 euro.

1. tabula. Pašvaldību atbalsts 2022. gadā bērniem, kuri apmeklē privātos bērnudārzus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas izglītības iestādes

Atbalsta apmērs 2022. gadā bērniem no 1,5 līdz 4 gadu vecumam, euro

Atbalsta apmērs 2022. gadā bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

237.00

143.11

Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība

319.78

221.28

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

239.76

148.43

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

307.85

229.27

Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība

239.20

134.17

Ādažu novada pašvaldība

285.00

200.00

Bauskas novada pašvaldība

263.99

108.61

Cēsu novada pašvaldība

325.35

236.15

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

170.00

170.00

Jelgavas novada pašvaldība

266.99

167.12

Kuldīgas novada pašvaldība

270.50

136.43

Ķekavas novada pašvaldība

277.90

200.68

Mārupes novada pašvaldība

325.00

295.00

Ogres novada pašvaldība

287.41

188.71

Olaines novada pašvaldība

328.71

234.34

Ropažu novada pašvaldība

324.70

231.82

Salaspils novada pašvaldība

279.00

191.00

Saulkrastu novada pašvaldība

302.00

213.25

Siguldas novada pašvaldība

264.37

171.44

Talsu novada pašvaldība

253.05

253.05

Tukuma novada pašvaldība

251.62

159.20

Valmieras novada pašvaldība

260.06

170.38

Pašvaldību atbalsts bērniem, kas izmanto aukļu pakalpojumu

Kopumā 15 pašvaldība atbilstoši savām budžeta iespējām, kā arī ņemot vērā vietējo situāciju pirmsskolas pieejamības jomā, ir noteikušas atbalsta apmēru bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus. 2022. gadā vidējais pašvaldību atbalsts ir 183.31 euro. (2. tabula). Salīdzinot ar 2021.gadu, pašvaldību vidējais atbalsts auklēm ir pieaudzis par 16.72 euro.

2. tabula. Pašvaldību atbalsts 2022.gadā bērniem, kuri izmanto aukļu pakalpojumus [VARAM apkopotā informācija]

Pašvaldība

Atbalsts bērniem 2022. gadā, kas izmanto bērnu uzraudzības pakalpojumu, euro

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība

150.00

Liepājas valstspilsētas pašvaldība

100.00

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

181.09

Ādažu novada pašvaldība

150.00

Bauskas novada pašvaldība

79.20

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

170.00

Kuldīgas novada pašvaldība

270.00

Ķekavas novada pašvaldība

190.00

Mārupes novada pašvaldība

200.00

Ogres novada pašvaldība

150.00

Olaines novada pašvaldība

246.56

Ropažu novada pašvaldība

195.00

Salaspils novada pašvaldība

170.00

Saulkrastu novada pašvaldība

271.80

Tukuma novada pašvaldība

200.00

Valmieras novada pašvaldība

209.31

Bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

Reizi gadā VARAM apkopoto informāciju no pašvaldībām par bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm. Apkopojot pašvaldību iesniegtos datus, secināms, ka uz 2021. gada 1. oktobri kopumā 21 pašvaldībā rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm bija pavisam 7 788 bērni (3. tabula). Salīdzinājumā ar 2020.gada 1.oktobri, bērnu skaits rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm ir samazinājies par 2 243.

3. tabula. Bērnu skaits, kuri sasnieguši pusotra gada vecumu un ir rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm uz 2021.gada 1.oktobri (pašvaldību iesniegtā informācija VARAM)  

Nr. p/k

Pašvaldība pēc 2021.gada 1.jūlija

Pašvaldība līdz 2021.gada 30.jūnijam

Reālais bērnu skaits, kuriem netiek nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs uz 01.10.2021.

 

Kopā

 

7 788

1.

Jelgavas valstspilsēta

Jelgavas pilsēta

1132

2.

Jūrmalas valstspilsēta

Jūrmalas pilsēta

176

3.

Liepājas valstspilsēta

Liepājas pilsēta

350

4.

Rēzeknes valstspilsēta

Rēzeknes pilsēta

89

5.

Rīgas valstspilsēta

Rīgas pilsēta

1596

6.

Valmieras novada pašvaldība

 

176

 

 

Valmieras pilsēta

176

7.

Ādažu novada pašvaldība

 

273

 

 

Ādažu novads

244

 

 

Carnikavas novads

29

8.

Cēsu novada pašvaldība

 

20

9.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

 

13

 

 

Grobiņas novads

13

10.

Jelgavas novada pašvaldība

 

39

 

 

Jelgavas novads

5

 

 

Ozolnieku novads

34

11.

Kuldīgas novada pašvaldība

 

5

12.

Ķekavas novada pašvaldība

 

1140

 

 

Baldones novads

147

 

 

Ķekavas novads

993

13.

Mārupes novada pašvaldība

 

987

 

 

Babītes novads

302

 

 

Mārupes novads

685

14.

Olaines novada pašvaldība

 

111

15.

Ogres novada pašvaldība

 

356

 

 

Ikšķiles novads

186

 

 

Lielvārdes novads

51

 

 

Ogres novads

119

16.

Ropažu novada pašvaldība

 

521

 

 

Garkalnes novads

224

 

 

Ropažu novads

94

 

 

Stopiņu novads

170

 

 

Vangažu pilsēta

33

17.

Salaspils novada pašvaldība

 

282

18.

Saulkrastu novada pašvaldība

 

32

19.

Siguldas novada pašvaldība

 

160

 

 

Siguldas novads

55

 

 

Inčukalna pagasts

105

20.

Tukuma novada pašvaldība

 

276

 

 

Engures novads

4

 

 

Tukuma novads

249

 

 

Kandavas novads

23

21.

Talsu novada pašvaldība

 

54

 

 

Talsu pilsēta

29

 

 

Sabiles pilsēta

25

Par bērnu skaitu rindā uz pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm

 

Valsts budžeta aizdevumi bērnudārzu būvniecībai

Lai sniegtu atbalstu pašvaldībām pirmsskolas izglītības pieejamības uzlabošanai, pašvaldībām no 2020.gada ir iespēja saņemt valsts budžeta aizņēmumus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo paplašināšanai. 2020.gadā valsts budžeta aizdevumi tika atbalstīti 12 investīciju projektiem, paredzot radīt 1 653 jaunas vietas pirmsskolas izglītības iestādēs 10 Latvijas pašvaldībās. 2021.gadā līdz šim ir atbalstīti aizdevumi 7 investīciju projektiem. Piešķirtais aizdevums ļaus radīt 970 vietas pašvaldību pirmsskolas izglītības iestādēs.

Atbilstoši 2021.gada 13.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.240 “Kārtība, kādā izvērtē pašvaldību investīciju projektus jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu būvniecībai vai esošo pirmsskolas izglītības iestāžu paplašināšanai”  pašvaldībām ir iespējas iesniegt investīciju projektu pieteikumus izvērtēšanai VARAM līdz 2021.gada 1.septembrim.

 

Papildu jautājumu gadījumā lūdzam vērsties pie Valsts ilgtspējīgas attīstības plānošanas departamenta, Reģionālās attīstības plānošanas nodaļas vecākā konsultanta Jāņa Ilgaviža (tālr: 66016721, e-pasta adrese: janis.ilgavizs@varam.gov.lv).