Prioritāte „Policentriska attīstība”

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija šobrīd īsteno pasākumus, kas ir vērsti uz atsevišķu pilsētu konkurētspējai izšķirošu priekšnosacījumu veidošanu. Par vienu no instrumentiem policentriskas attīstības sekmēšanai ir uzskatāma 2007.gadā pēc Eiropas Komisijas iniciatīvas izstrādātā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansēta prioritāte „Policentriska attīstība”, kas ir tieši vērsta uz to, lai sekmētu pilsētu konkurētspēju, atbalstot tādus ieguldījumus pilsētās:

  • kas izvēršas inovatīvos attīstības problēmu risinājumos,

  • kas ļauj pilsētai izcelt un nostiprināt savu specifisko attīstības potenciālu, ar ko tā papildina citu pilsētu izvēlētos darbības profilus,

  • kas atstāj pozitīvu ietekmi uz apkārtējo teritoriju attīstību.

Prioritātes ietvaros plānots sniegt atbalstu Rīgas pilsētai, nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centriem (Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Liepāja, Rēzekne, Valmiera, Ventspils, Aizkraukle, Cēsis, Gulbene, Kuldīga, Līvāni, Madona, Saldus, Smiltene, Talsi), kas reģionu telpiskās plānošanas procesā ir noteikti kā spēcīgākie attīstības centri, kas spēj būtiski sekmēt reģionu un visas valsts konkurētspējas celšanos, atstājot labvēlīgu ietekmi uz apkārtējām teritorijām. Papildus atbalsta saņēmēju noteikšanā tika ņemti vērā pilsētu sociāli ekonomiskās attīstības rādītāji, izvērtējot maksimālai investīciju atdevei nepieciešamo resursu koncentrāciju un investīciju apjomu, kas pilsētām būs pieejams citās Eiropas Savienības fondu 2007.-2013.gadam atbalsta aktivitātēs.

Kā priekšnosacījums investīciju apguvei prioritātes ietvaros pilsētām, kas identificētas kā potenciālās finansējuma saņēmējas, izvirzīta prasība izstrādāt kvalitatīvu pašvaldības attīstības programmu kā reāli pielietojamu instrumentu mērķtiecīgai pašvaldības izaugsmes plānošanai, balstoties uz pašvaldībā esošajiem izaugsmes resursiem un aktuālajām vajadzībām, un investīciju piesaistei.

Pašvaldības attīstības programma izstrādājama, ievērojot integrētu pieeju teritoriju attīstībai, kas paredz:

  • dažādu nozaru vajadzību koordinēšanu,

  • plānoto investīciju savstarpējo papildinātību,

  • sadarbību ar apkārtējām teritorijām.

RAPLM sadarbībā ar pašvaldību un plānošanas reģionu attīstības plānotājiem izstrādāja vadlīnijas, kas ir metodiski ieteikumi pašvaldību integrētu attīstības programmu izstrādei. Vadlīnijas ir atzinīgi novērtējuši Eiropas Komisijas pārstāvji un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) eksperti. Atsevišķas Eiropas Savienības dalībvalstis(piemēram, Slovēnija, Slovākija, Čehija.) tās izmanto kā labās prakses piemēru, izstrādājot savus metodiskos norādījumus attīstības programmu izstrādē.