60% (2006.g.) – 1 712 070 EUR

40% (2007.g.) – 1 141 379 EUR

Regulē MK noteikumi Nr. 963 Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta prioritātes "Vides aizsardzība" atklāta konkursa nolikums

Mērķis – vides aizsardzība samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu.

Apakšprioritātes un atbalstāmie pasākumi :

Integrēta vides piesārņojuma novēršana un kontrole.

 • Investīcijas vides tehnoloģiju un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu ieviešanā mazos un vidējos uzņēmumos.

Atjaunojamās enerģijas izmantošanas veicināšana.

 • Biomasas koģenerācijas (jauda līdz 10 MWel) pilotprojektu ieviešana dažādos Latvijas reģionos.
 • Biogāzes pilotprojektu realizācija biogāzes iegūšanai un elektroenerģijas ražošanai.
 • Solārās enerģijas izmantošanas demonstrācijas projektu realizācija un pieredzes izplatīšana.
 • Zemes siltuma izmantošanas demonstrācijas projektu realizācija un pieredzes izplatīšana.
 • Atjaunojamo energoresursu un nesēju jaunu tehnoloģiju aprobācijas un ieviešanas projekti.
 • Videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana atjaunojamo energoresursu izmantošanai.

Vides piesārņojuma kontroles sistēmu uzlabošana, īpaši lauksaimniecībā.

 • Pārtikas drošības veicināšana zivju apstrādē.
 • Zemes degradāciju ierobežojoša saimniekošanas prakse

Elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana.

 • Elektrisko un elektronisko iekārtu reģistra darbības pilnveidošana.
 • Informēšana, izglītošana un apmācība.
 • Zinātne un attīstība.
 • Pilotprojekti.