Projekta partneri

Logo

 

Projekta Nr. 2.2.1.1/16/I/001 "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" mērķis ir nodrošināt Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) 2014.-2020. līdzfinansēto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) projektu savstarpējo saskaņotību, būtiskāko centralizēto platformu projektēšanu un īstenošanu, kā arī veicināt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos IKT risinājumus.

 

 


Partnera nosaukums

Atbildība projektā

1.    Valsts reģionālās attīstības aģentūra (VRAA)

3.1. darbība. Drošas elektroniskas piegādes risinājuma (DEPP) attīstība, 1. kārta

Atbildība:

1. Darba uzdevuma izstrāde DEPP attīstīšanas tehniskās specifikācijas izstrādei, DEPP ieviešanas plāna un saistītās IKT infrastruktūras attīstības plāna izstrādei;

2. Konsultanta atlase DEPP  attīstīšanas  tehniskās specifikācijas izstrādei, DEPP ieviešanas plāna un saistītās IKT infrastruktūras attīstības plāna izstrādei;

3. DEPP  attīstīšanas tehniskās specifikācijas, DEPP ieviešanas plāna un IKT infrastruktūras attīstības plāna izstrāde;

4. DEPP  attīstīšana, t. sk. programmatūras izstrāde, administratoru un lietotāju apmācība, datu migrācija, izmitināšana un uzstādīšana infrastruktūrā.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādāts darba uzdevums;

2. Noslēgts līgums ar konsultantu;

3. Izstrādāta tehniskā specifikācija;

4. Attīstīts DEPP risinājums.

3.2. darbība. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. Konsultanta atlase DPP ieviešanas tehniskās specifikācijas izstrādei un ar DPP saistīto metodisko vadlīniju izstrādei;

2. DPP ieviešanas tehniskās specifikācijas un metodisko vadlīniju izstrāde;

3. Iepirkuma organizēšana izstrādātāja atlasei;

4. DPP ieviešana, t. sk., programmatūras pielāgošana, administratoru un lietotāju apmācība, ar DPP saistīto tehnisko vadlīniju izstrāde, izmitināšana un uzstādīšana infrastruktūrā.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Noslēgts līgums ar konsultantu;

2. Izstrādāta tehniskā specifikācija un metodiskās vadlīnijas;

3. Noslēgts līgums ar piegādātāju

4. Ieviesta DPP.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Iepirkuma dokumentācijas saskaņošana;

2. Dalība iepirkuma komisijā;

3. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

4. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. VRAA saskaņota iepirkuma dokumentācija;

2. VRAA ekspertu viedoklis iekļauts iepirkumu komisijas protokolos;

3. VRAA ekspertu viedoklis iekļauts darba grupas protokolos, VRAA saskaņots projektējums;

4. Saskaņots projektējums VRAA projektu īstenošanai (projekti “Vienotā datu telpa”, “Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma”).

3.4. darbība. VIRSIS izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. Iepirkuma organizēšana izstrādātāja atlasei;

2. VIRSIS izstrāde, t. sk. programmatūras izstrāde, administratoru un lietotāju apmācība, datu migrācija, izmitināšana un uzstādīšana infrastruktūrā.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Noslēgts līgums ar piegādātāju;

2. Ieviests VIRSIS.

2.    Uzņēmumu reģistrs (UR)

3.1. darbība.  Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē un saskaņošanā;

2. UR IS pielāgošana juridisko personu datu validācijai pirms sūtījuma nosūtīšanas;

3. UR IS pielāgošana sūtījumu sūtīšanai un saņemšanai DEPP;

4. UR saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, t. sk., sūtījumu (paziņojumi, atgādinājumi, e-dokumenti) sūtīšana klientiem un saņemšana no klientiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Pilnveidotais DEPP risinājums ietver UR vajadzības;

2. UR IS pielāgota DEPP juridisko personu datu validācijai;

3. UR IS pielāgota sūtījumu sūtīšanai uz klienta darba vietu DEPP;

4. Datu apmaiņa ar DEPP.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver UR vajadzības.

3.    Zemkopības ministrija (ZM)

3.1. darbība. Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē;

2. Zemkopības nozares iestāžu saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, t. sk., sūtījumu (paziņojumi, atgādinājumi, e-dokumenti) sūtīšana klientiem un saņemšana no klientiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Pilnveidotais DEPP risinājums ietver zemkopības nozares iestāžu vajadzības;

2. Zemkopības nozaru iestāžu datu apmaiņa ar DEPP*.

3.2. darbība. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. Atvērto datu kopu iekļaušana DPP atvērto datu katalogā.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Zemkopības nozares iestāžu datu kopas iekļautas DPP atvērto datu katalogā (12 datu kopas);

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver zemkopības nozares iestāžu vajadzības.

4.    Rīgas dome

2. darbība. IKT arhitektūras pārvaldība

Atbildība:

1. Dalība ERAF IKT projektu vērtēšanā, sniedzot atzinumu par ERAF IKT projekta ietvaros piedāvāto risinājumu atbilstību valsts pārvaldes un pašvaldību datu apmaiņas un sadarbspējas prasībām un identificējot būtiskos projektus, kuros turpmāk būs nepieciešama pašvaldību interešu pārstāvēšana;

2. Dalība būtisko projektu īstenošanā (darba grupās), īstenojot valsts pārvaldes un pašvaldību datu apmaiņas un sadarbspējas prasības.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Atzinumi par ERAF IKT projektiem par ERAF IKT projekta ietvaros piedāvāto risinājumu atbilstību valsts pārvaldes un pašvaldību datu apmaiņas un sadarbspējas prasībām;

2. Būtisko projektu saraksts, kuros Sadarbības partneris pārstāv pašvaldību intereses;

3. Darba grupu protokoli un citi dokumenti, kuros ir iekļauts partnera viedoklis par valsts pārvaldes un pašvaldību savstarpējo datu apmaiņu un informācijas sistēmu sadarbspējas prasībām.

3.1. darbība. Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē;

2. Rīgas domes vienotās informācijas sistēmas lietojumprogrammas KAVIS pielāgošana saistībā ar nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu  nosūtīšanu un saņemšanu DEPP, nodrošinot, ka funkcionalitāte ir pieejama arī citām pašvaldībām, un atbilst to vajadzībām;

3. Rīgas pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa paziņojumu nosūtīšana iedzīvotājiem, komersantiem un klientu atbilžu saņemšana, izmantojot DEPP.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Pilnveidotais DEPP risinājums ietver Rīgas pilsētas pašvaldības vajadzības;

2. KAVIS pielāgošana paziņojumu nosūtīšanai uz klienta darba vietu DEPP;

3. KAVIS datu apmaiņa ar DEPP.

3.2. darbība. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. Eksperta dalība DPP ieviešanas tehniskās specifikācijas izstrādes darba grupā;

2. Eksperta dalība datu aprakstīšanas standartu un klasifikatoru izstrādē, ar DPP ieviešanu saistīto vadlīniju izstrādē;

3. Atvērto datu kopu publicēšana DPP.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Rīgas pašvaldības atvērto datu kopas publicētas DPP;

2. Saskaņoti datu aprakstīšanas standartu un klasifikatori, ar DPP ieviešanu saistītās vadlīnijas.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver Rīgas pašvaldības vajadzības.

 

Partnerim deleģēto darbību īstenošanas finansējums projekta ietvaros veido EUR 78 172.

5.    Ventspils pilsētas dome

2. darbība. IKT arhitektūras pārvaldība

Atbildība:

1. Dalība ERAF IKT projektu vērtēšanā, sniedzot atzinumu par ERAF IKT projekta ietvaros piedāvāto risinājumu atbilstību valsts pārvaldes un pašvaldību datu apmaiņas un sadarbspējas prasībām un identificējot būtiskos projektus, kuros turpmāk būs nepieciešama pašvaldību interešu pārstāvēšana;

2. Dalība būtisko projektu īstenošanā (darba grupās), īstenojot valsts pārvaldes un pašvaldību datu apmaiņas un sadarbspējas prasības.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Atzinumi par ERAF IKT projektiem par ERAF IKT projekta ietvaros piedāvāto risinājumu atbilstību valsts pārvaldes un pašvaldību datu apmaiņas un sadarbspējas prasībām;

2. Būtisko projektu saraksts, kuros Sadarbības partneris pārstāv pašvaldību intereses;

3. Darba grupu protokoli un citi dokumenti, kuros ir iekļauts partnera viedoklis par valsts pārvaldes un pašvaldību savstarpējo datu apmaiņu un informācijas sistēmu sadarbspējas prasībām.

3.1. darbība. Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē;

2.  Pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru IS pielāgošana saistībā ar pašvaldību saziņu ar iedzīvotājiem, komersantiem un valsts pārvaldes iestādēm, nodrošinot, ka funkcionalitāte ir pieejama citām pašvaldībām un atbilst to vajadzībām;

3. 10 pašvaldību institūciju saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, valsts pārvaldes iestādēm, izmantojot DEPP.

Sagaidāmais rezultāts:

1.  Pilnveidotais DEPP risinājums ietver pašvaldību vajadzības;

2. Pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru IS pielāgota pašvaldību saziņai ar iedzīvotājiem, komersantiem un valsts pārvaldes iestādēm;

3. 10 pašvaldību institūciju datu apmaiņa ar DEPP.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver VPVKAC un Ventspils pilsētas pašvaldības vajadzības.

6.    Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP)

3.1. darbība.  Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē un saskaņošanā;

2. PMLP saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, t. sk., sūtījumu (paziņojumi, atgādinājumi, e-dokumenti) sūtīšana klientiem un saņemšana no klientiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Pilnveidotais DEPP risinājums ietver PMLP vajadzības;

2. PMLP IS pielāgotas sūtījumu sūtīšanai uz klienta darba vietu DEPP;

3. Datu apmaiņa ar DEPP*.

3.2. darbība. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. Atvērto datu kopu iekļaušana DPP atvērto datu katalogā (12 datu kopas).

Sagaidāmais rezultāts:

1. PMLP datu kopas iekļautas DPP atvērto datu katalogā.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver PMLP vajadzības.

 

7.    Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA)

3.1. darbība.  Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. Dalība DEPP izmantošanas vadlīniju izstrādē un saskaņošanā;

2. VSAA IS pielāgošana sūtījumu sūtīšanai un saņemšanai DEPP;

3. VSAA saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, t. sk., sūtījumu (paziņojumi, atgādinājumi, e-dokumenti) sūtīšana klientiem un saņemšana no klientiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Pilnveidotais DEPP risinājums ietver VSAA vajadzības;

2. VSAA IS pielāgota sūtījumu sūtīšanai uz klienta darba vietu DEPP;

4. Datu apmaiņa ar DEPP.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver VSAA  vajadzības.

 

8.    Centrālā statistikas pārvalde (CSP)

3.2. darbība. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. CSP ekspertu konsultācijas datu aprakstīšanas standartu un klasifikatoru definēšanā, ar DPP ieviešanu saistīto vadlīniju saskaņošanā;

2. Atvērto datu kopu iekļaušana DPP atvērto datu katalogā.

Sagaidāmais rezultāts:

1. CSP atvērto datu kopas iekļautas DPP atvērto datu katalogā (12 datu kopas);

2. Ar CSP saskaņoti datu aprakstīšanas standarti un klasifikatori, ar DPP ieviešanu saistītās vadlīnijas.

 

9.    Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC)

3.1. darbība.  Drošas elektroniskas piegādes platformas (DEPP) risinājuma attīstība, 1.kārta

Atbildība:

1. LVRTC saziņa ar iedzīvotājiem, komersantiem, t. sk., sūtījumu (paziņojumi, atgādinājumi, e-dokumenti) sūtīšana klientiem un saņemšana no klientiem.

Sagaidāmais rezultāts:

1. LVRTC sazinās ar klientiem, izmantojot DEPP*.

3.2. darbība. Datu publicēšanas platformas (DPP) izstrāde un ieviešana, 1.kārta

Atbildība:

1. Atvērto datu iekļaušana DPP atvērto datu katalogā (3 datu kopas).

Sagaidāmais rezultāts:

1. LVRTC atvērto datu kopas iekļautas DPP atvērto datu katalogā.

3.3. darbība. Centralizēto koplietošanas platformu projektējuma izstrāde un ieviešanas autoruzraudzība

Atbildība:

1. Dalība projektējuma izstrādes darba grupā, projektējuma saskaņošana;

2. Dalība tehnisko specifikāciju izstrādes darba grupā, tehnisko specifikāciju saskaņošana.

Sagaidāmais rezultāts:

1. Izstrādātais projektējums un tehniskās specifikācijas ietver E-paraksta lietotāju vajadzības.

>