Atkritumu ietekme uz klimatu

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” (turpmāk tekstā - LASA) ir dibināta 1994. gadā un ir atkritumu saimniecības nozares profesionāla bezpeļņas organizācija, kuras biedru vidū ir praktiski visas atkritumu saimniecības nozarē iesaistītās interešu grupas. LASA sadarbībā ar Norvēģijas Gaisa izpētes institūtu realizēja projektu “Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana” ar mērķi  - informēt sabiedrību un veicināt tās izpratni un zināšanas par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā, un iespējām samazināt SEG emisijas.

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. fiz. Rūta Bendere, LASA valdes priekšsēdētāja: “Pateicoties projektam, mēs esam kļuvuši bagātāki par vienu profesionālās izglītības grāmatu atkritumu saimniecībā latviešu valodā, kas tik ļoti trūkst mūsu speciālistiem. Lai mazinātu klimata ietekmi, ko rada atkritumu apsaimniekošanas tehnoloģiskie procesi un izprastu vispārējās pasaules un Eiropas Savienības dalībvalstu vienošanās un apņemšanās, ir būtiski, lai ikviens, tepat vietā un laikā, atkritumu apsaimniekošanas lēmumu pieņēmējs, realizētājs un katrs indivīds, atkritumu radītājs, izprastu atkritumu apsaimniekošanas likumdošanas prasības, šo prasību izpildes nepieciešamību, lai attīstītu oglekļa mazietilpīgu atkritumu saimniecības nozari.”

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitatīva atkritumu saimniecības nozares pārvaldība, un līdz ar to SEG emisiju samazināšana, prasa gan profesionālas, gan visaptverošas zināšanas. Projekta ietvaros izstrādātais mācību materiāls stiprinās uzņēmēju, pašvaldības, valsts, reģionālo vides pārvalžu speciālistu kapacitāti tehnisko noteikumu izstrādē, inovatīvu apsaimniekošanas tehnoloģiju ieviešanā un darbības kontrolē.

Dr. Hjirre Sunnsets (Kyrre Sundseth), NILU – Norvēģijas Gaisa izpētes institūta eksperts norāda: “Klimata pārmaiņu ietekme uz vidi un cilvēku veselību, ko tagad novērojam, pilnībā pamato mūsu bažas par klimata izmaiņu ietekmi uz globālo vidi un cilvēku labklājību nākotnē. Vairāki pielāgošanās pasākumi var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas, bet neviens atsevišķs risinājums nav pietiekams – tas ir atkarīgs no vides politikas un interešu grupu sadarbības visos līmeņos. Protams, to var pastiprināt ar integrētu atbalstu, kas saistīts ar pielāgošanās pasākumiem sabiedrības labā.”

Attēls

 

 

 

 

 

 

 

Projekta ietvaros izstrādātais profesionālās izglītības mācību materiāls aptver plašu jautājumu loku un skar ne tikai klimata politikas jautājumus, bet arī praktisku antropogēnās ietekmes cēloņu analīzi un risinājumus to novēršanai – atkritumu apsaimniekošanā siltumnīcas efektu izraisošu gāzu (SEG) emisiju mazināšanai.

Grāmatas sagatavošanā ir piedalījušies Norvēģijas Gaisa izpētes institūta (NILU-Norwegian Institute for Air Research) vadošie pētnieki: Hjirre Sunndsets (Kyrre Sundseth) un Jozefs M. Pacina (Jozef M. Pacyna), kuru sagatavotais materiāls ir tulkots no angļu valodas. Latvijas klimata un atkritumu apsaimniekošanas speciālisti: Ivars Kudreņickis (Fizikālās enerģētikas institūts), Raimonds Kasparinskis (Latvijas Universitāte), Ruslans Šmigins (Latvijas Lauksaimniecības universitāte), Rūta Bendere (LASA), Aldis Vidužs (LASA), Juris Burlakovs (Linneja Universitāte, Zviedrija) un Ināra Teibe (LASA). Katrs pētnieks ir sagatavojis noteiktu grāmatas nodaļu.

“Grāmata kā mācību līdzeklis ir izmantojama Latvijas augstskolu studentiem un mācību spēkiem, apgūstot un mācot kursus par klimata izmaiņu un ar to saistītajiem praktiskajiem aspektiem atkritumu saimniecībā, kā arī pašvaldību darbiniekiem un atkritumu apsaimniekotājiem, kas ikdienā saskaras ar atkritumu apsaimniekošanas problēmām un to risinājumiem.” Teica LASA pārstāve Ināra Teibe

Par to, kas plānots tālāk Ināra Teibe teica: “Divpusējai projekta partneru pārrobežu sadarbībai ir ļoti liela nozīme ne tikai šī projekta ietvaros, bet tas veicinās partneru sadarbību arī citu projektu vai pētījumu veikšanā atkritumu saimniecības sektorā un, iespējams, kopīgas publikācijas sagatavošanu, izmantojot izstrādātos mācību materiālus.”

 

 

 

Projekta līguma Nr. 2/EEZLV02/14/GS/046/008

Biedrība “Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija” projekts “Sabiedrības izpratnes un zināšanu veicināšana par klimata izmaiņām, ko rada antropogēnie procesi – atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošana”

Kopējais finansējums 91441, 00 EUR;  programmas līdzfinansējums 82270, 00 EUR

Īstenošanas periods: 14.04.2015 – 30.04.2016.

 

 

Sagatavoja: Kārlis Turks

Attīstības instrumentu departamenta

Nacionālo un ārvalstu atbalsta instrumentu nodaļas

Vecākais referents

Tel. +371 67026522

E-pasts: karlis.turks@varam.gov.lv