Statuss:
Īstenošanā
Logo ansamblis

No projekta LARS līdz projektam GRETA

Projekts “Zaļā transformācija! Rīcībpolitikas rīks reģionālai plānošanai Baltijas Jūras reģionā” (GRETA) ir projekta “Viedās specializācijas mācīšanās starp reģioniem” (LARS) turpinājums. Projekts LARS tika īstenots no 2017.gada septembra līdz 2020.gada decembrim.

Projekts GRETA tiek īstenots no 2021.gada janvāra līdz 2021.gada septembrim.

Projektu GRETA finansē INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālā sadarbības programma, kas atbalsts reģionālo attīstību ar transnacionālās sadarbības palīdzību. 

Kopējais projekta finansējums – 396 910,81 EUR.

VARAM finansējuma daļa projektā – 31 387,50 EUR (t.sk. 26 679,37EUR ERAF finansējums, 4 708, 13 EUR pašu finansējums).

Projekta mērķi:

 1. uzlabot partneru plānošanas spējas, lai sasniegtu Zaļā kursa mērķus iepriekš izvēlētajos un pētītajos projekta LARS intervences apgabalos;
 2. iesaistīt attiecīgās ieinteresētās puses lēmumu pieņemšanā un Zaļā kursa stratēģiju/risinājumu līdzradīšanā;
 3. pilsoniskās sabiedrības dalībnieku iesaiste reģionālā līmenī;
 4. zināšanu izplatīšana par ekoloģijas nozīmi reģionālajās inovāciju sistēmās, īpaši Baltijas jūras reģiona reģionālajām iestādēm.

Plānotās aktivitātes mērķa sasniegšanai būs līdzīgas kā LARS projekta aktivitātes – noteikt penta-helix sadarbības modelī iesaistītās puses un papildināt LARS projekta laikā veiktās quadruple-helix intervijas.

Plānotie rezultāti:

 1. iegūti labās prakses piemēri penta-helix sadarbības modeļa veidošanā par viedo specializāciju;
 2. iegūtas zināšanas par piektā elementa – vides aspekta – ietekmi uz reģionālajām inovāciju sistēmām;
 3. celta iesaistīto pušu kapacitāte, īstenojot Zaļā kursa pamatprincipus;
 4. priekšlikumi un politikas rekomendācijas viedās specializācijas stratēģijas ieviešanai reģionālā un vietējā līmenī.

Aktivitātes

WP2 Penta-helix koordinācija:

2.1. Zaļajā transformācijā iesaistīto pušu identifikācija ekspertu intervijām;
2.2. Zaļās transformācijas trūkumu identifikācija;
2.3. Zaļās transformācijas kā viedās inovāciju stratēģijas salīdzinošā analīze.

WP3 Ziņojuma izstrāde par zaļo transformāciju viedām inovāciju stratēģijām

3.1. DPSIR (vadītāja-spiediena-stāvokļa-ietekmes-reakcijas) modeļa analīze;
3.2. Apaļā galda diskusijas par izaicinājumiem un iespējām;
3.3. Rīcībpolitikas ziņojumu izstrāde.

Projekta partneri

Projekta GRETA konsorciju veido partneri no Latvijas, Lietuvas, Zviedrijas un Somijas.

 1. Regional Council of Ostrobothnia, Somija;
 2. University of Vaasa, Somija;
 3. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Latvija;
 4. Regional Council of Päijät-Häme, Somija;
 5. Lithuanian Institute of Agrarian Economics, Lietuva;
 6. Lithuanian Innovation Centre, Lietuva;
 7. Region Västerbotten, Zviedrija.

 

Kontaktpersona Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā:
Alise Vecozola, e-pasts: alise.vecozola@varam.gov.lv.